Απεργία-αποχή για τις Υπηρεσίες Δόμησης από σήμερα έως 24 Μαρτίου

 
Οι Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) που συνυπογράφουμε τα παρακάτω, μετά από σειρά κοινών δράσεων, δηλώνουμε την κοινή μας θέληση να αντισταθούμε στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών, να ενημερώσουμε την κοινωνία για τις επιπτώσεις τους και να προγραμματίσουμε  

νέες κοινές δράσεις. 

Δώδεκα (12) ολόκληρα έτη μετά τον «Καλλικράτη», η μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμη σης στους Δήμους απέτυχε. Οι υπηρεσίες συρρικνώθηκαν, τα προβλήματα διογκώθηκαν.  Η μετάβαση με τον «Καλλικράτη» (Ν.3852/2010) των Πολεοδομικών αρμοδιοτήτων απ’ τις  Νομαρχίες στους Δήμους έγινε άτακτα, χωρίς κριτήρια και χωρίς καμία προδιαγραφή (με ταφορά προσωπικού, υλικού, μηχανογράφησης, αρχείου, κ.λπ.) με αποτέλεσμα τα ήδη υπάρ χοντα προβλήματα Διοικητικής φύσεως (κυρίως υποστελέχωσης) να έχουν διογκωθεί. Οι  αιρετοί ή αποφεύγουν να αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες ή επιδιώκουν τον έλεγχο των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Έκτοτε, παρά τις  συνεχείς νομοθετικές αλλαγές, δίνεται κυρίως  βάρος στις συνεχείς παρατάσεις διοικητικής  υποστήριξης των ήδη υπολειτουργούντων  Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Η πιο πρόσφατη έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2022, πι στοποιώντας και διαιωνίζοντας ουσιαστικά  τη δυσλειτουργία τους επί δώδεκα (12) έτη. 

Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπη ρεσιών Δόμησης πανελλαδικά, σύμφωνα με  τα περσινά στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., (τα  πράγματα έχουν χειροτερέψει έκτοτε) είναι  τραγική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν  συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της χώ ρας, οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπη ρεσία Δόμησης, ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις  168 Υπηρεσίες Δόμησης, οι 16 (10%) λειτουρ γούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από  άλλες Υ.ΔΟΜ. Επίσης, από τη Μελέτη προκύπτει ότι: 

• Η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων κάτω  των 10.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπη ρεσία Δόμησης. 

• Τριάντα τρείς (33) Δήμοι άνω των 25.000  κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δό μησης, εκ των οποίων οι 16 είναι άνω των  40.000 κατοίκων 

• Περισσότεροι από τους μισούς μεσαίους  Δήμους δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δόμη σης. 

Από τις εκατό εξήντα οκτώ (168), οι τέσ σερις (4) δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό,  είκοσι δυο (22) δεν έχουν καθόλου Μηχανι κό Π.Ε., είκοσι οκτώ (28) απασχολούν μόνο 1  Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., άλλες είκοσι οκτώ (28)  μονάχα δυο (2) και δεκαέξι (16) διαθέτουν  τρεις (3) Μηχανικούς. Οι ενενήντα οκτώ (98)  από τις εκατό εξήντα οκτώ (168) Υπηρεσίες  Δόμησης λειτουργούν με ελλιπέστατο προσω πικό, πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα  κριτήρια του Νόμου. 

Επιπρόσθετα, απουσιάζουν και οι απαι τούμενες ειδικότητες μιας και είκοσι (20)  από αυτές δεν διαθέτουν Πολιτικό Μηχανι κό, εβδομήντα έξη (76) δεν διαθέτουν Αρχι τέκτονα Μηχανικό, εβδομήντα τέσσερις (74)  δεν διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και ενε νήντα τέσσερις (94) δεν διαθέτουν Ηλεκτρο λόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέμβει  επανειλημμένα στα όργανα εξουσίας του  κράτους κοινοποιώντας διάφορα πορίσμα τα, ενώ ειδικότερα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:  

Φ.1300.2/48622/3-11-2017 έγγραφο του κά νει πολύτιμες διαπιστώσεις, ενώ καταλήγει  ότι πρέπει να στελεχωθούν άμεσα οι Υπη ρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων διότι  παραβιάζονται οι αρχές της νομιμότητας και  της χρηστής Διοίκησης (επί της ουσίας πα ραβίαση του άρθρου 10 του Συντάγματος που  αναφέρεται στο δικαίωμα αναφοράς προς τις  Αρχές αλλά και της παρ.2 του άρθρου 24 του  Συντάγματος). Πολύ σημαντική επίσης είναι η  αναφορά... «χρήζει προσοχής το γεγονός ότι  δεν προβλέπονται συγκεκριμένες νομικές συ νέπειες στους Δήμους που δεν έχουν προβεί  μέχρι το 2016 στην οργάνωση και στελέχωση  των Υ.ΔΟΜ.». 

Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται  στην Πολεοδομική Νομοθεσία απαιτούν κατ’  ελάχιστον τέσσερα Τμήματα σε επίπεδο ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗΣ (Πολεοδομικών και Τοπογραφι κών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών  (Αυθαίρετα), Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών  Αδειών, Γραμματειακή Υποστήριξη-Αρχείο)  και όταν οι Υπηρεσίες Δόμησης λειτουργούν  σε επίπεδο Τμήματος υποχρεωτικά στελεχώ νονται τουλάχιστον από έναν (1) Αγρονόμο  Τοπογράφο Μηχανικό, έναν (1) Αρχιτέκτονα  Μηχανικό, έναν (1) Χωροτάκτη-Πολεοδόμο  Μηχανικό, έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό και  έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανι κό,  (περ.α, παρ.2, άρθρο 97Α του Ν.3852/2010,  όπως προστέθηκε από το  άρθρο 181 του  Ν.4555/2018, αντικαταστάθηκε με την  παρ.1  του άρθρου 376 του Ν.4700/2020  και το  άρ θρο 43 του Ν.4735/2020). 

Εξάλλου, όπως έχουμε επισημάνει και  στο παρελθόν, για να είναι εύρυθμη η λει τουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, θα πρέπει  για την επάρκειά τους να εισαχθούν προς  εξέταση κι άλλα κριτήρια, όπως έκταση χω ρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Δόμη σης, μορφολογία, πληθυσμός, νησιωτικό τητα, πλήθος εκδιδομένων πράξεων, κ.λπ. Η  ελάχιστη στελέχωση συνεπώς κάθε Υπηρεσίας  Δόμησης (Διεύθυνσης ή και Τμήματος) πρέπει  να είναι συνάρτηση και των παραπάνω παρα γόντων, με Μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των  απαιτούμενων ειδικοτήτων. 

Πλέον αυτών, με τον Ν.4759/2020 ανα τέθηκε στις Υπηρεσίες Δόμησης η αρμοδι ότητα να συστήσουν ΣΥΠΟΘΑ Β’. Αντιλαμβανόμαστε ότι, η εκτίμηση πως το στελεχιακό  

δυναμικό των πέντε (5) Μηχανικών (Π.Ε. ή  Τ.Ε.) δεν επαρκεί ούτε κατ΄ ελάχιστον σε επίπε-

δο Τμήματος. Πόσο μάλλον σε επίπεδο Διεύ θυνσης, όπως προκύπτει από τα παραπάνω. Θεσμοθετήθηκαν επίσης ασφυκτικές  προθεσμίες για τον έλεγχο των υποβαλλό μενων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα,  μείωση από τις τριάντα (30) ημέρες του  Ν.4495/2017, στις δέκα πέντε (15) ημέρες, με  τις δυο (2) ημέρες να είναι υποχρεωτικές για  τον έλεγχο σε κάθε στάδιο, εκτός από το διά γραμμα κάλυψης, προς έκδοση Οικοδομικής  Αδείας. Δηλαδή, κατ’ ουσία, απαγορεύεται ο  υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης να απου σιάζει από την υπηρεσία του για οποιοδήποτε  λόγο, αφού δεν έχει αντικαταστάτη, μιας και  οι πέντε (5) Μηχανικοί ανά κλάδο ειδικότη τας που ορίζονται δεν έχουν αντικαταστά τη (τροποποίηση του άρθρου 38, παρ.5 του  

Ν.4495/2017). Και χωρίς να συνυπολογίσου με τα τυχόν παράλληλα καθήκοντα που τους  ανατίθενται ή τη συμμετοχή τους σε διάφορες  

Επιτροπές, Συμβούλια ή και το Μη.Μ.Ε.Δ. Τέλος, οι νέοι φορείς που προβλέπει το  Τμήμα Α’ (άρθρο 1 έως 6) του Ν.4495/2017  μετά από τέσσερα (4) έτη δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί (Περιφερειακά και Τοπικά  Τμήματα Παρατηρητηρίων και Ελέγχου Δό μησης), προφανώς για λόγους αδυναμίας  στελέχωσης μιας και απαιτούνται πολλα πλάσιοι Μηχανικοί από αυτούς που υπηρε τούν σήμερα στις Υπηρεσίες Δόμησης. Οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντρι πτικά αποτελέσματα στις υπηρεσίες, το Πε ριβάλλον, στο Δημόσιο συμφέρον, στα λαϊκά  συμφέροντα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]