Zητούνται εναερίτες -Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών

  Η εταιρεία Epirus Elettronica με έδρα τα Ιωάννινα ζητά εναερίτες κινητής τηλεφωνίας -τεχνικούς τηλεπικοινωνιών για έργα στην Ήπειρο και...

Επερώτηση για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατέθεσε σήμερα η «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Ηπείρου» .

Μετά την εξώδικη διαμαρτυρία που επέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας προς την Πρόεδρο του ΠΣ και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,  για τις συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου,  η «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Ηπείρου» κατέθεσε σήμερα επερώτηση για το θέμα. 

Από την με αρ.πρωτ.  110119/7708/21-07-2021 ενημέρωση του Περιφερειάρχη προς το Περιφερειακό Συμβούλιο  διαπιστώθηκε ότι η Περιφέρεια , ακολουθώντας  τα «πατήματα» της μεγάλης εργοδοσίας δεν τηρεί ούτε τους βασικούς κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα ενώ από το 1996 υπάρχει η υποχρέωση να καταρτιστεί και να επικαιροποιείται η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, 25 χρόνια τώρα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει κάνει το παραμικρό και μόλις τον Ιούλιο του 2021 (μετά δηλαδή την εξώδικη διαμαρτυρία των εργαζόμενων της ΠΕ Πρέβεζας) εγκρίθηκε η δαπάνη για τη σύνταξή της  (Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) 

Στο ίδιο κείμενο η Περιφερειακή Αρχή ευθέως παραδέχεται ότι όχι μόνο δεν έδωσε αυξημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας στην περίοδο της πανδημίας, αλλά αντίθετα ότι ήταν «μειωμένη ανάγκη χρήσης Μ.Α.Π.» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Τέλος οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Ηπείρου» ζητούν ενημέρωση για τις υποχρεωτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς που επιβάλλεται να κάνουν οι εργαζόμενοι, για τις εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να γίνονται και για την αποτίμηση σε χρήματα των ΜΑΠ και του γάλακτος που δεν χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2019 και 2020 

Για τη «Λαϊκή Συσπείρωση» τα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας. Η Περιφερειακή Αρχή αντίθετα έχει αποδείξει ότι ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας προκρίνει την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις «προσλήψεις» τεχνικών συμβούλων, με αποτέλεσμα να μην ….. «περισσεύουν»  ούτε χρήματα ούτε χρόνος για ζητήματα υγείας και ασφάλειας των μονίμων και συμβασιούχων υπαλλήλων . 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Σχετικά με την εφαρμογή στην Περιφέρεια των Προβλεπόμενων από την 43726/07-06-2019 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΣΧΕΤΙΚA :  

α. Η 43726/7-6-2019 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

β. Η από 4/6/2021 εξώδικη αίτηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 

γ. Το με αρ. πρωτ. 79276/1286/02-07-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου 

δ. Η με αρ. πρωτ. 110418/1678/21-7-2019 ενημέρωση του κ. Περιφερειάρχη προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα 


Σε συνέχεια του δ’ σχετικού  ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης : 

1) Από ποια στοιχεία (γραπτή εκτίμηση τεχνικού ασφαλείας ή γιατρού εργασίας) προέκυψε η μειωμένη ανάγκη χρήσης Μ.Α.Π. που αναφέρει στο δ’ σχετικό, με βάση ποιο έγγραφο στοιχειοθετήθηκε αυτή η διαπίστωση; Θεωρούμε πως γνωρίζετε ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που αναφέρει η 43726/7-6-2019 ΚΥΑ προορίζονται , σε γενικές γραμμές για το εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο δεν μπορούσε να μπει σε τηλεργασία, για τους διενεργούντες ελέγχους και επίβλεψη έργων των μηχανικών και των γεωτεχνικών, υπηρεσίες οι οποίες δεν προκύπτει από καμία νομοθεσία να αναβλήθηκαν εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Επιπλέον μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 -σχεδόν για όλο το 2020- οπότε και τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου, υπήρχε η υποχρέωση για την παροχή των ΜΑΠ και του γάλακτος η οποία υφίσταται ακόμα και αν οι εργαζόμενοι είχαν δουλέψει για μία μέρα. Αντίθετα τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού επέβαλλαν την αύξηση των δαπανών για ΜΑΠ (μάσκες κυρίως, αντισηπτικά κλπ). 

2) Για ποιο λόγο επί 25 χρόνια τώρα δεν έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία και μόλις τον Ιούλιο του 2021 εγκρίθηκε η δαπάνη για την Σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου να έχει  γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι νομοθετημένη τόσα χρόνια. Σημειώνουμε ότι η ΓΕΕΚ επιβάλλεται για πρώτη φορά από τις διατάξεις του Π∆ 17/1996 (Κεφάλαιο Γ΄Υποχρεώσεις των εργοδοτών , Αρθρο 7 Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών)  Το οποίο συμπληρώνεται με το Π∆.159/1999) και αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση. Η υποχρέωση αυτή διατηρήθηκε και επεκτάθηκε με το ν.3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων) ενώ από 1-11-2019 η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου αναρτάται υποχρεωτικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και επικαιροποιείται από τον υπεύθυνο στους OTA α ́ και β ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010. Με άλλα λόγια η περιφέρεια είχε υποχρέωση από τον καιρό που ήταν ακόμα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να έχει ΓΕΕΚ και εδώ και δύο χρόνια έπρεπε να την αναρτήσει και στο  πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ . Οι γραπτές οδηγίες του ΕΛΙΝΥΑΕ μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά για την ΓΕΕΚ ότι : «Παρότι η ύπαρξη της είναι υποχρεωτική, η γραπτή εκτίμηση κινδύνου αποτελεί ένα συνεχώς επικαιροποιούμενο εργαλείο της επιχείρησης που έχει ως στόχο την καλύτερη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και όχι ένα τυπικό δικαιολογητικό.» 

3) Γιατί μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου δεν τηρούνται απέναντι στους εργαζόμενους και συγκεκριμένα : 

α) Γιατί δεν υπάρχει οποιαδήποτε μέριμνα για τις υποχρεωτικές εξετάσεις των εργαζόμενων και τους εμβολιασμούς;  

β) Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ οποιαδήποτε εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας; 

γ) Γιατί δεν έχει γίνει αποτίμηση σε χρήμα για τα έτη 2019 και 2020, των ΜΑΠ και του γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί,  σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών και βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο που  τα ποσά κινδυνεύουν με παραγραφή; 


ΓΙΑ ΤΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα

Πρέντζας Γεώργιος

Κωτσαντής  Κωνσταντίνος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]