Παραμυθιά:3 Οκτωβρίου ξεκινά η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη (Λάμποβο)

 


Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) στην Κοινότητα Παραμυθιάς, διάρκειας επτά (7) ημερών αρχής γενομένης από την 3η Οκτωβρίου 2021 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 15/9/2019 ημέρα Τετάρτη έως και 22/9/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η οποία υποβολή πραγματοποιείται, για την τήρηση των μέτρων κατά του covid-19, ως εξής:


είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179, Τ.Κ. 46200 – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ,

ή ηλεκτρονικά, στο email: protocol@paramythia.gr.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courier.


Ο χώρος που θα διατεθεί για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που διατέθηκε και κατά τη διοργάνωση του 2019, στη θέση «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς για την εγκατάσταση Λούνα-Παρκ.


Ο χώρος της εμποροπανήγυρης θα αποτελείται από τα εξής τμήματα:


α.-     Το τρέχον μέτρο θα δοθεί στην τιμή των 50,00 ευρώ.


β.-     Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3m), θα δοθούν  στην τιμή των 250,00 ευρώ.


γ.-     Το τμήμα Α1, Στο αριστερό τμήμα του δρόμου, που ξεκινάει μετά από το γκαράζ ιδιοκτησίας κ. Εργολάβου, έως και οικία Δημητρίου Τσίλη, δώδεκα (12) παραπήγματα από αριθμό 1Α έως 12Α.


Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ1,5m), θα δοθούν στην τιμή των 200,00 ευρώ.


Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.


δ.-     Το Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη, έως τα οβελιστήρια και θέσεις από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3m), θα δοθούν στην τιμή των 350,00 ευρώ.


ε.-     Το Τμήμα Γ΄, ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις  από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα με διαστάσεις 3χ3m), θα δοθούν στην τιμή των 650,00 ευρώ.


 


–   Από τα παραπάνω, είκοσι πέντε (25) παραπήγματα θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια. (Τιμή για κάθε ένα (1) οβελιστήριο το ποσό των 5.000,00 €).


–   Δώδεκα (12) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3m (9 τ.μ.) θα διατεθούν για έξι (6) συνολικά χαλβαδοπωλεία (πώληση χαλβά) . (Τιμή για κάθε ένα (1) χαλβαδοπωλείο 1.500,00 €).


 


Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.


Στην εμποροπανήγυρη θα συμμετέχουν πωλητές (πλέον των αδειούχων εμπορίου) που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.


AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


α)    Αίτηση συμμετοχής  με πλήρη στοιχεία Κατεβασέ την από εδώ


β)    Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης* κατά περίπτωση


γ)    Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.


δ)    Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.


ε)    Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) Κοινότητας Παραμυθιάς (υπ. αριθμ. 51/13-09-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου).


*Τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. 


Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:


α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,


β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,


γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,


δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,


ε.  άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.


Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.


Επιπλέον λόγω των  μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας του covid-19, με βάση τα έως τώρα ισχύοντα από τις εκδοθείσες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης επισημαίνονται τα εξής επί ποινή αποκλεισμού:


Οι δικαιούχοι καθώς και το προσωπικό που αυτοί θα απασχολήσουν, δεν δικαιούνται να εγκατασταθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης εφόσον δεν διαθέτουν αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας αντιγονικής δοκιμασίας (rapid test) των προηγούμενων 48 ωρών από πιστοποιημένο εργαστήριο. Το παραπάνω test υποχρεούνται να επαναλάβουν άπαντες και θα κληθούν να το επιδείξουν στις 6 ή 7 Οκτωβρίου 2021 με ισχύ 48 ωρών.

Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά παράπηγμα καθώς και η χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

Ο δήμος Σουλίου δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση αναστολής-ακύρωσης της εμποροπανήγυρης καθώς και στην περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω μέτρων στο σύνολό τους, από αποφάσεις ανωτέρων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης.


Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί μετά από σχετική ανακοίνωση του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.


Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2666360135

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]