ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ...ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημ.Συμβούλιο [τα θέματα]Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημ.Συμβούλιο  στις 19-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση της αποτίμησης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και του φρέσκου

γάλακτος του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Ιωαννιτών, που δεν χορηγήθηκαν εντός

του έτους 2019, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4735/2020 (Α’ 197).

4. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του

Δήμου Ιωαννιτών.

5. Κατανομή του ενιαίου τέλους του άρθρου 195 του ν.4662/2020 (Α΄27), για το 3ο

 & 4ο

τρίμηνο

2020 καθώς και για το έτος 2021.

6. Σύναψη και υπογραφή διετούς σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Νομού

Ιωαννίνων για την επιδότηση του εισιτηρίου Αστικών Συγκοινωνιών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

7. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου

του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα

2

η

, α/α 6): «Υφιστάμενες Υδρομαστεύσεις και Υδρογεωτρήσεις, στη Δ.Ε. Περάματος Δήμου

Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος

8. Έγκριση χωροθέτησης των Γωνιών Ανακύκλωσης στα πλαίσια υποβολής πρότασης

χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Πήχας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Παππάς, Αντιδήμαρχος

9. Σύσταση - αγορά οικογενειακού τάφου.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e65316c14a7113a886022 στις 14/05/21 14:55

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Πήχας,, Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος υπεραγοράς λόγω σχεδιαζόμενης

κτιριακής επέκτασης σε υφιστάμενη επιχείρηση, σύμφωνα με Ν. 2323/95.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021. (Αρ. απόφ.

Οικονομικής Επιτροπής 410/2021)

12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 471/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της

αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.

13. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2021.

14. Καθορισμός του τιμήματος μεταβίβασης των δικαιωμάτων απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

σε τρίτους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορους) για το έτος 2021

και εφεξής.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ Ευάγγελος Πήχας, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος

15. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τη διεξαγωγή εκδήλωσης. (Αρ. απόφ. Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής 23/2021)

16. Κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ν. Ζέρβα 2 και

μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Μητσοπούλου Αθανασίας από την υφιστάμενη θέση του

επί της συμβολής των οδών Σαμουήλ και Δοσιθέου Φιλίτου (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) σε θέση πλησίον

της κενωθείσας επί της οδού Ν. Ζέρβα (πιάτσα ΤΑΧΙ), όπως αυτή καθορίστηκε στη μελέτη

αναμόρφωσης της πλατείας Αίγλης στην Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ.

απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/2021)

17. Έγκριση απομάκρυνσης ή διατήρησης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου

Αλεξάνδρου 97 (έμπροσθεν πρώην κέντρου με την επωνυμία «ΣΚΟΡΠΙΟΣ») στην Κοινότητα

Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 37/2021)

18. Τροποποίηση χρήσεων γης επίτης οδού Κενάν Μεσαρέ του εγκεκριμένου σχεδίου επέκτασης

πόλης Ιωαννίνων. (Αρ. απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 38/2021)

19. Τροποποίηση στον οριακό δρόμο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής

ενότητας XXIII (ΠΕ 23), περιοχής Δροσιάς Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής 39/2021)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 609e65316c14a7113a886022 στις 14/05/21 14:55

20. Εκδίκαση ένστασης κατά της υπ΄αριθμ. 134/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Ιωαννιτών περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων Δήμου

Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 12. (Αρ. απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 40/2021)

21. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 404/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αρ. απόφ.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 41/2021)

22. Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης καιτουριστικών καταλυμάτων.

(Αρ. απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 42/2021)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγητής: κ Ιωάννης Αϊβατίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση B΄ Κατανομής ποσού 425.330,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Αρ. απόφασης 10/2021

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

24. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο

Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων

γλωσσομάθειας (EUROPALSO, ESB) (Αρ. απόφασης 12/2021 Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

25. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2021

26. Ενημέρωση για το θέμα της μεταφοράς μαθητών από/προς τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας για

το σχ. έτος 2021-22.

27. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και του Ταμείου των Ηνωμένων

Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για Πόλεις

Φιλικές για τα παιδιά (CFCI).

28. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Συμβολαίου Προσκύρωσης.

29. Λήψη απόφασης του άρθρου 14 του Ν4585/2018 σχετικά με τον καθορισμό χώρου για την

ανέγερση των Πειραματικών Σχολείων Δήμου Ιωαννιτών.(Π.Σ.Δ.Ι.), σύμφωνα με το άρθρο 14

του Ν4585/2018.

30. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α.

0301002 της Φωτίου Κωνσταντίνας στο Ο.Τ. 10 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού

Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης

31. Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Μητρώου Εθελοντών Δήμου Ιωαννιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]