ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ...ΜΑΖΙ ΜΑΣ

«Ψηφιακή Δικαιοσύνη»: Έρχονται οι τηλεδίκες και το ηλεκτρονικό πινάκιο!


 Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ψηφιακή δικαιοσύνη, η οποία θα επιτρέψει υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια – σωφρονιστικά καταστήματα και θα δημιουργήσει και το ηλεκτρονικό πινάκιο, προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.


Πρόκειται για το έργο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)».


Μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού πινακίου θα περιοριστούν οι χαμένες ανθρωποώρες που απαιτεί η παρουσία στα δικαστήρια των εμπλεκομένων σε μία υπόθεση πολλές ώρες πριν διεξαχθεί μία δίκη, της οποίας η ακριβής ώρα διεξαγωγής αγνοείται.

Το «προφίλ» της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου παραδοτέων.


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05-07-2021 και ώρα 12:00 και η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 25-05-2021.


Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 09-07-2021 και ώρα 12:00.


Η υλοποίηση του έργου θα συντελέσει:


Στην εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. και στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

Στη μείωση των οικονομικών βαρών που προκαλούν οι μετακινήσεις μαρτύρων, βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες (πολιτικές δίκες) είτε το κράτος (ποινικές δίκες).

Στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, σε δικαστικές περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί εκφοβισμό (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης.

Στην επιτάχυνση του ανακριτικού έργου (με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης) καθώς και στην εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής.

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων της χώρας. (ηλεκτρονικό πινάκιο, portal).

Το αντικείμενο της e-δικαιοσύνης

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελείται από δύο κύριες Δράσεις:


1η Δράση: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα»,

2η Δράση: «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων».

Σκοπός της 1ης Δράσης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα» είναι η εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. Οι μετακινήσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες (πολιτικές δίκες) είτε το κράτος (ποινικές δίκες). Ταυτόχρονα σκοπός είναι η ποιοτική αναβάθμιση του έργου της Δικαιοσύνης, ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων (ανήλικοι) ή μαρτύρων που έχουν υποστεί εκφοβισμό (κακοποιημένες γυναίκες) και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης. Επιπρόσθετα η χρήση της τηλεδιάσκεψης θα επιταχύνει το ανακριτικό έργο καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής.


Σκοπός της 2ης Δράσης «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων» είναι:


Η καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δικαιοσύνης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

Η πρώτη δράση

1η Δράση: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα»


Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία και Εφετεία), του ανακριτικού έργου (Πρωτοδικεία) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.


Το εύρος της δράσης αφορά σε Δικαστικούς Φορείς (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Πολιτικά – Ποινικά και Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία και Πταισματοδικεία) και Σωφρονιστικά Καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης αναμένεται να εγκατασταθούν :


σε ένα μέρος των δικαστικών εδρών των Πρωτοδικείων και Εφετείων,

σε πιστοποιημένους χώρους εντός των δικαστηρίων αλλά́ και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων (αίθουσες κατάθεσης μάρτυρα)

σε ανακριτικά γραφεία και γραφεία που εξυπηρετούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών.

Μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης θα είναι εφικτή:


Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης που εκδικάζεται, ο οποίος κατά τη διεξαγωγή της δίκης βρίσκεται μακριά από τον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή ο μάρτυρας θα προσέρχεται σε κάποιον από τους πιστοποιημένους χώρους που θα διαμορφωθούν κατά την υλοποίηση του παρόντος Έργου και θα καταθέτει απομακρυσμένα ζωντανά (εικόνα και ήχος).

Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα υπόθεσης (ως ανωτέρω) ο οποίος όμως βρίσκεται στο εξωτερικό – Διασυνοριακή.

Η απομακρυσμένη κατάθεση / εξέταση μάρτυρα ή κατηγορουμένου ο οποίος είναι κρατούμενος σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η διεξαγωγή της προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανάκρισης.

Η ικανοποίηση με απομακρυσμένη σύνδεση αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.

Συνδυασμός των ανωτέρων περιπτώσεων αφού θα δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση πολυδιασκέψεων.

Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας

Για την υποστήριξη των αιτημάτων τηλεδιάσκεψης και της διαχείρισης/προγραμματισμού των διαθέσιμων πόρων του συστήματος (αίθουσες και γραφεία με εγκατεστημένο σύστημα τηλεδιάσκεψης), θα υλοποιηθεί σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους χρήστες (δικαστές και δικηγόρους) να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων / κατηγορούμενων, και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη σχετική έγκριση.


Ταυτόχρονα το σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων, θα διαλειτουργεί με τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), με το ΟΠΣ Καταστημάτων Κράτησης και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ),  για τα στοιχεία των δικαστικών υποθέσεων, μέσω του ηλεκτρονικού πινακίου.


Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού τηλεδιάσκεψης, των υλικών που θα χρειαστεί για την διαμόρφωση των αιθουσών (οθόνες, κάμερες, μικρόφωνα κτλ), του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων και πολυδιασκέψεων, καθώς και του εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας. Ο κεντρικός εξοπλισμός θα φιλοξενηθεί στο κέντρο δεδομένων του Υπ. Δικαιοσύνης ή σε κάποιο άλλο κέντρο δεδομένων Δικαστικού Φορέα.


Το φυσικό αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνει:


Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος.

Προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων τηλεδιάσκεψης και του λοιπού απαιτούμενου περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος.

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υποσυστημάτων του έργου.

Εκπαίδευση του προσωπικού των Δικαστικών Φορέων (Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικού Προσωπικού) στην χρήση του συστήματος, με βάση το πλάνο εκπαίδευσης και ανάλογα με την κατηγορία των εκπαιδευομένων (Διαχειριστές, Ανώτεροι Χρήστες, Απλοί Χρήστες).

Η δεύτερη δράση

2η Δράση: «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων».


Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.).


Θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, tablets κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους (εσωτερικούς και υπαίθριους) των δικαστηριακών συγκροτημάτων της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους.


Τι περιλαμβάνει

Πιο αναλυτικά, η Δράση περιλαμβάνει:


Την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (όπως σταθμούς εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός, εξυπηρετητές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές) και την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση του πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων στο διαδίκτυο.

Την διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με το λογισμικό Διαχείρισης Υποθέσεων των Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ).

Την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones, laptops κλπ), για την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων.

Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των δικτύων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Την υλοποίηση Κεντρικοποιημένου Συστήματος πιστοποίησης και διαχείρισης χρηστών (authentication, authorization, accounting – ΑΑΑ) και διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο. Το σύστημα θα προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια, καθώς και web-authentication (captive portal) και θα δύναται να ορίσει τις πολιτικές πρόσβασης των χρηστών, όπως ημερήσια χρήση, ταχύτητα, περιεχόμενο).

Την εκπαίδευση (συμβατική και επιτόπια υποστήριξη – on the job training) των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος του παρόντος έργου.

moved.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]