Παρατείνονται έως 12 Οκτωβρίου τα περιοριστικά μέτρα και στα ελληνοαλβανικά σύνορα

 


Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε σήμερα η παράταση της ισχύος των μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  στα χερσαία σύνορα της χώρας έως και τις 12 Οκτωβρίου .

Ειδικότερα οι αρμόδιοι υπουργοί αποφάσισαν:


1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων

(οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από

τη Χώρα για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και

την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική

Επικράτεια μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται

για πρόσωπα, τα οποία:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό

έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που

έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων

εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην

Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια

της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια

έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας,

β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο

και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα

με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

3. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μέσω άλλων

συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις

ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων

σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εντός

των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την

άφιξή τους στην Ελλάδα και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την παρ. 2:

α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα,

καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις

απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα

δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.

β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών

σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.

γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής

προερχόμενων από το Κόσοβο που εισέρχονται στην

Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών,

οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX

στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών

αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή

μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων.

Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η

διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ.

έως τις 11 μ.μ.

Ειδικώς, από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς

επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο επτακοσίων

πενήντα (750) ατόμων την ημέρα και από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο

τριακοσίων (300) ατόμων την ημέρα.

3Α. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά

εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής,

Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των

παρ. 2 και 3. Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου

Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του προηγούμενου

εδαφίου, η διέλευση ενός (1) μόνο επιβάτη ανά όχημα.

4. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν

στην ελληνική Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της

παρούσας. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής,

πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς

που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας,

υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική

αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω

της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.

5. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να

συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger

Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.

gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την

άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της

ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα

με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]