VOLTERRA ..ENEΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΑΕΡΑ

Περιφ.Ηπείρου:Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής


Η Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε και τις εξής αποφάσεις:
Ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου) για την υλοποίηση έργου «Προμήθεια υλικών για άρδευση περιοχής Μποϊάνου» Μετσόβου, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ. 
 Γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:
«Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας από 25.625 σε 43.875 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Στάνες», της Τ.Κ. Ράχης, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)
«Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Ακρινή Τζούμα» της Τ.Κ. Πιστιανών, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Μονάδα παραγωγής ασφαλτικών μειγμάτων, με βάση φυσικά ή τεχνικά λίθινα υλικά, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΤΡΙΚΙΑ» της Τ.Κ. Ρόκκας, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Eπέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρ, δυναμικότητας 150 τόνων/έτος, στη θέση Όρμος Χαλκιάς, Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου σε 20 στρ. χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και ίδρυση χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 24.000 σε 38.400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση)
«Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 6.840 σε 24.000 πατρογονικών ορνίθων, στην Τ.Κ. Χαροκοπίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας, του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση)
«Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 15.000 ωοτόκων ορνίθων (αύξηση δυναμικότητας από 7.000 σε 15.000 όρνιθες), εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ» της Τ.Κ. Πετροβουνίου, του Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
 

 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ:
“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ”

1. Κύριος του Έργου - Αντισυμβαλλόμενος του Αναδόχου Ιδιωτικού Φορέα
Δήμος Ιωαννιτών

3. Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου 
Περιφέρεια Ηπείρου

4. Φορέας Αναβάθμισης, Λειτουργίας και Συντήρησης
Ο Ανάδοχος Ιδιωτικός Φορέας

5. Φυσικό Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (εφεξής, «το Έργο»). Ειδικότερα, το Έργο συνίσταται στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση και κατασκευή, τεχνική διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος και των υποδομών του συνόλου του οδικού και αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ήτοι από το σημείο σύνδεσης του ηλεκτρικού δικτύου με τη παροχή της ΔΕΗ στο μετρητή (εντός πίλλαρ ή επίτοιχου ή άλλου εξωτερικού πίνακα) και μετά, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων, στο Δήμο Ιωαννιτών, ήτοι στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που αφορούν στις υποδομές του εν λόγω δικτύου και σε λοιπά συνοδά έργα, στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του, καθώς και εφαρμογών smartcities. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Έργου αφορούν ιδίως: 
στην αποτύπωση του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά σώματα, πίλλαρ, κλπ) µε όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, 
στην κατηγοριοποίηση σύμφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
στον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης του ηλεκτρολογικού δικτύου και στην αποκατάσταση των βλαβών / φθορών και στον επανασχεδιασμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σε σημεία όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκές,
στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παρωχημένης τεχνολογίας από αντίστοιχα νέας, με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση,
στην εγκατάσταση εξοπλισμού παροχής αντικεραυνικής προστασίας στους υψηλούς ιστούς (εφόσον προβλέπεται από την αντίστοιχη μελέτη), 
στη διεξαγωγή µετρήσεων φωτισμού για την πιστοποίηση της ποιότητας φωτισµού ανά κατηγορία, τόσο κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του δικτύου, όσο και εν συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου και των υποδομών του,
στη διαρκή τεχνική διαχείριση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του αστικού και οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (προδιαγραφές αποτελέσματος), τα υφιστάμενα Πρότυπα απόδοσης και την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης (ενσύρματης ή ασύρματης) και ελέγχου της λειτουργίας του και
στη σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος/πλατφόρμας Smart-Cities, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
α. Σύστημα έξυπνης στάθμευσης, με αισθητήρες που θα μπορούν να ανιχνεύουν την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης. Οι πληροφορίες από τους αισθητήρες θα μεταδίδονται προς την ενιαία εφαρμογή διαχείρισης, όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε αντίστοιχο διαδραστικό χάρτη. Το υπό-σύστημα αυτό θα ενημερώνει την Υπηρεσία του Δήμου συνεχώς για την κατάσταση των σταθμευμένων οχημάτων σε ολόκληρη την περιοχή ¨ευθύνης» του συστήματος και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό μέσω πινάκων ανακοινώσεων ή κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης. Ο κάθε Οικονομικός Φορέας θα προσφέρει, κατ’ ελάχιστον, είκοσι (20) συνολικά θέσεις στάθμευσης για την εφαρμογή του συστήματος, ενώ το σύστημα θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 200 θέσεις, σε ενδεχομένη μελλοντική επέκταση.
β. Σύστημα εποπτείας περιβαλλοντικών συνθηκών με αισθητήρες που θα μπορούν να ανιχνεύσουν και να επιβλέπουν περιβαλλοντικές συνθήκες εντός και εκτός του αστικού ιστού και θα μεταδίδονται προς την ενιαία εφαρμογή διαχείρισης, όπου θα εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στον κατάλληλο διαδραστικό χάρτη. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου και ύψους βροχής θα είναι δυνατή η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του μικροκλίματος της περιοχής παρέχοντας στον Δήμο πληροφορίες και ειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και θα μπορεί να ενημερώνει το κοινό μέσω πινάκων ανακοινώσεων ή κατάλληλων εφαρμογών (π.χ. σε κινητά τηλέφωνα) σχετικά με την εξέλιξη των φαινομένων. Ο κάθε Οικονομικός Φορέας θα επιλέξει, κατ’ ελάχιστον, πέντε (5) συνολικά θέσεις εγκατάστασης για την εφαρμογή του συστήματος. Θα προτιμηθεί η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός (1) μικροκλιματικού σταθμού στην περιοχή της λίμνης των Ιωαννίνων.

Η περαιτέρω εξειδίκευση του φυσικού αντικειμένου του Έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να προσαρμοσθεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ανάγκες αυτού.  

6. Προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Έργου έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 19.192.214 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται, ως εξής:

Έργο Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 24%
Δήμος Ιωαννιτών 19.192.214€ 15.477.592€ 3.714.622€

Το συμβατικό αντάλλαγμα (δαπάνη του Δήμου) θα καλύπτεται από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω των εφαρμοζόμενων Ανταποδοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου από τα αρμόδια όργανα του ΚτΕ.
7. Διάρκεια συμβάσεως ΚτΕ - Αναδόχου
Έως 13,5 έτη, από την υπογραφή και έναρξη ισχύος των σχετικών συμβατικών κειμένων. Η ακριβής χρονική διάρκεια θα καθορισθεί ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας δημοπράτησης του Έργου. 

8. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
Ι. Περίοδος ωρίμανσης και δημοπράτησης του Έργου, έως την υπογραφή των συμβατικών κειμένων με τον ανάδοχο ιδιωτικό φορέα (αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης): 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας, ως ακολούθως:
-   Σχεδιασμός, προετοιμασία, εγκρίσεις/ αδειοδοτήσεις: 2 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
-     Έγκριση Όρων- Δημοσίευση Διακήρυξης: 3 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
- Διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας – εκδίκαση ενστάσεων: 10 μήνες από την υπογραφή της παρούσας, σε περίπτωση επιλογής της ανοικτής* διαγωνιστικής διαδικασίας
*Σε περίπτωση επιλογής της κλειστής (με προεπιλογή) διαγωνιστικής διαδικασίας: 15 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
- Προσυμβατικός Έλεγχος – Υποβολή Φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Ολοκλήρωση της διαδικασίας – θετικό πόρισμα: 17 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
- Υπογραφή των συμβάσεων με τον ανάδοχο ιδιωτικό φορέα: 18 μήνες από την υπογραφή της παρούσας
ΙΙ. Περίοδος Εργασιών: 18 μήνες από την υπογραφή και έναρξη ισχύος των συμβατικών κειμένων, περιλαμβανομένης και της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας
ΙΙΙ. Περίοδος Υπηρεσιών (Λειτουργίας): έως 12 έτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]