ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ιωάννινα:Πρωτοπορεί και πάλι ...το Νοσοκομείο Χατζηκώστα!

Αντίστοιχος Διαγωνισμός με βάση το συγκεκριμένο Νομοθετικό Πλαίσιο, του Ν. 4413/2016 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ


Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”» με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσής του.
Ο θεσμός της παραχώρησης εκμετάλλευσης αποτελεί υποσύνολο του εννοιολογικά και πρακτικά ευρύτερου θεσμού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
Αντίστοιχος Διαγωνισμός με βάση το συγκεκριμένο Νομοθετικό Πλαίσιο, του Ν. 4413/2016 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.  Μέσω της παραχώρησης θα κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία, για να πραγματοποιηθεί μία νέα επένδυση σε έναν δημόσιο φορέα, με μηδενική αύξηση του δημόσιου χρέους.
Αποτελεί μια Πρωτοποριακή διαδικασία η οποία ως αποτέλεσμα θα έχει την ολοκλήρωση ενός Έργου- ορόσημο για το Νοσοκομείο, μία ουσιαστική παρέμβαση που μαζί με το νέο Πάρκινγκ (ολοκληρωμένο Έργο) θα σημάνει την πλήρη αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.
Σκοπός του Έργου είναι μέσω της διαδικασίας αυτοχρηματοδότησης η οικονομική αξιοποίηση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου μέσω της κατασκευής και λειτουργίας του νέου κυλικείου και της διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου  του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ..
Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι η ανάθεση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου Έργου («Κατασκευή νέου κυλικείου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”») εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 800.000,00 € (με ΦΠΑ), η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τελικό Ανάδοχο του Έργου, και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί τη λειτουργία του Έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, καταβάλλοντας στον Παραχωρούντα (δηλ .το Νοσοκομείο) :
1ον Ετήσιο Τίμημα σε ποσοστό …...τοις εκατό (..%) επί των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων του κυλικείου,
2ον Ελάχιστο Εγγυημένο Μηνιαίο Τίμημα, καθώς και
3ο Αρχικό Τίμημα με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
Οι ακριβείς παράμετροι της διακήρυξης απορρέουν από την Οικονομοτεχνική Μελέτη (Μελέτη Βιωσιμότητας) του Νέου Κυλικείου, η οποία έχει ολοκληρωθεί από εξωτερικό συνεργάτη – Οικονομολόγο.
Το Έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις.
Στην  Α’ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται:
- η κατασκευή του κτιρίου του νέου κυλικείου,
Στη Β΄ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται:
- η καθαίρεση του υφιστάμενου παλιού κυλικείου,
- η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου  του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ.
- η στεγανοποίηση της οροφής της δεξαμενής ποσίμου ύδατος βουνού και η κατασκευή σιδηρογέφυρας
- ανάπλαση του πεζοδρομίου για την ασφαλή κίνηση πεζών και Α.Μ.Ε.Α.,
- δημιουργία εσωτερικού κυκλοφοριακού κόμβου,
- κατασκευή νέου θυρωρείου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου,
- κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας για χρήση διαφυγής σε έκτακτο περιστατικό και,
- κατεδάφιση των οικίσκων που βρίσκονται στην είσοδο του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου, που προσαρτάται σε Παράρτημα της διακήρυξης του Έργου.
Επίσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο του αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται:
1. Οι απαιτούμενες μελέτες που θα απαιτηθούν συμπληρωματικά για τη λήψη της οικοδομικής άδειας η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του Νοσοκομείου και κάθε άλλης μελέτης που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και λειτουργία  των εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται.
2. Η κατασκευή όλων των  περιγραφομένων  εγκαταστάσεων με δαπάνες του Αναδόχου.
3. Οι τυχόν συμπληρωματικές κατασκευές, που απαιτούνται για την παράδοση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, έτοιμες  για λειτουργία και χρήση.
4. Η μελέτη και κατασκευή διαφόρων παράλληλων έργων ( πχ. σύνδεση με δίκτυα).
5. Η εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - κυλικείου με τη λήψη όλων των απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή/και τη διενέργεια της απαραίτητης γνωστοποίησης λειτουργίας του.
6. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέχρι το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης.
7. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων για όλη τη Περίοδο Παραχώρησης και για όλο το χρόνο εγγύησης, όπως προσδιορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
8. Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τα Συμβατικά Τεύχη.
9. Η λειτουργία  και  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  μετά  το  πέρας  των  παραπάνω καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του Αναδόχου θα περιέλθει στο Νοσοκομείο.
Το Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης συνίσταται στην κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του Έργου, ως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και αφορά τα κτίσματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης και στην τεχνική περιγραφή, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο χώρο που οριοθετείται στα σχέδια του Νοσοκομείου που παραδίδονται με τα τεύχη του Διαγωνισμού.
Ιστορικά, οι προμελέτες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου ολοκληρώθηκαν και πήραν τις απαραίτητες εγκρίσεις σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας το 2011, έμειναν ανεκμετάλλευτες μέχρι πριν 2-3 χρόνια οπότε και επανεκινήσαμε τις διαδικασίες, κρίθηκε ότι τελικώς το συγκεκριμένο Έργο έπρεπε να δημοπρατηθεί με βάσει το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο του Ν. 4413/2016, συμπληρώσαμε-βελτιώσαμε και ολοκληρώσαμε τα σχέδια της πλήρης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, προχωρήσαμε σε όλες οι απαραίτητες προσαρμογές με βάσει τα νέα άρθρα του Ν. 4413/2016 (πρότυπη διαδικασία) και σήμερα έχουμε ήδη έτοιμα όλα τα προαπαιτούμενα για την έναρξη του διαγωνισμού, συγκροτημένα μαζί με τα Παραρτήματά τους, προσαρτημένα πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α / 8-8-16) Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]