ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή [τα θέματα]

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Συνεδρίαση Δευτέρα 8 Ιουλίου)


 Τη Δευτέρα  08-07-2024   και ώρα 9:30  συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα - Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

2. Έγκριση του από 27-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου περιοχής ΙΚΕΑ και σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

3. Έγκριση του από 04-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση της 1ης και 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-11-2024.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-12-2024.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2024.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 31-08-2024.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γοργόμυλου Πρέβεζας», αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, μέχρι την 30-10-2024.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Περάνθη - Κομπότι», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 04-07-2024.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην περιοχή Βουργαρελίου Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 27-07-2024.

13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση της φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Μύτικα της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Αντιρρίου.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας β’ εξαμήνου 2024 (παροχή υπηρεσιών).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας, β’ εξαμήνου 2024 (παροχή υπηρεσιών).

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο Επισκοπικού.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κασετών κλιματισμού για τις αίθουσες του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή πάγιων τελών κτηματογράφησης, όπως εκδίδονται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε., για το έτος 2024, και αφορούν δηλώσεις ιδιοκτησίας (Δ2) της ΔΤΕ ΠΗ στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταγραφής (άρθρο 17 του Κ.Α.Α.Α. ν.2882/2001) πράξεων Κήρυξης Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.

20. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Καναλακίου Δήμου Πάργας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», με τίτλο «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Περιφέρεια Ηπείρου».

21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου, για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης Τ.Κ. Σιτσαίνων και οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Μικρού Περιστερίου Δ. Μετσόβου», προϋπολογισμού € 37.200,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

22. Έγκριση του από 02-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» - Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000,00 € με Φ.Π.Α.

23. Έγκριση του από 28-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση βοηθητικών οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο από Βαθύπεδο έως Παλαιοχώρι Συρράκου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

24. Έγκριση του από 04-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης του γεφυριού Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός πρανών, άρση καταπτώσεων, διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων και καθαρισμός τεχνικών έργων από Κόνιτσα έως Παλιοσέλι (παροχή υπηρεσιών)».

26. Έγκριση του 1ου/27-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που χρησιμοποιείται για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 99.200,00 € με ΦΠΑ.

27. Έγκριση τροποποίησης της από 01-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Πρέβεζας, του Δήμου Κόνιτσας, της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Αμάραντος Α.Ε.» και της εταιρείας «Λουτρά Καβασίλων – Αγίας Βαρβάρας – Κόνιτσας Α.Ε.» για την υλοποίηση της Πράξης: «Παρεμβάσεις ανάδειξης Ιαματικών Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου», στο πλαίσιο του έργου «TheRout_Net– Thematic routes and networks» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg Cooperation Programme V-A  Greece – Italy 2014-2020.

28. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Βασιλείου Γοργόλη στην Αθήνα το διάστημα 10-11/7/2024 προκειμένου για να παραβρεθεί στο 2ο Επενδυτικό - Επιστημονικό forum «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων – Βιομάζα -Βιομεθάνιο» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

29. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με  επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

30. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000027 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021 (2019ΕΠ53000002)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση του τουρνουά Preveza Beach Handball, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Handball 2024, το οποίο θα διεξαχθεί από 12 έως 14-07-2024 στην παραλία της Λούτσας του Δήμου Πάργας.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Απανταχού Αμπελοχωριτών, του 6ου Ανώμαλου Δρόμου – Sklupo Trail Run που θα διεξαχθεί στις 14-07-2024 στο Αμπελοχώρι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά, του 14ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12/13-07-2024.  

35. Έγκριση τροποποίησης της από 15-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Της Ελλάδος  (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την υλοποίηση του υποέργου «Δράσεις για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου 2023-2025».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

38. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού - αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών θυροφραγμάτων σε τάφρο στην Τ.Κ. Κομμένου στη θέση “μηδέν” σε αντικατάσταση κατεστραμμένων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.», μέχρι την 15-10-2024.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.

41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας.

42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπλημμυρικά έργα στη θέση "Γκουμάτσια" Νέα Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Οδός πρόσβασης επαρχιακού δρόμου με αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 71.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

44. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 01 έως 03-07-2024, προκειμένου να παραβρεθεί στο Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) ως μέλος του και σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έγκριση των σχετικών δαπανών.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για διαφημίσεις - δημοσιεύσεις γενικά και δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων σε περιπτώσεις άγονων διαγωνισμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2024.

46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα επίδοσης δικογράφου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (χορευτικό αντάμωμα, θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα και μουσικές βραδιές στην Πλαταριά και «Βραδιά Οινογνωσίας και Έκθεση Φωτογραφίας με Θέμα το Αμπέλι και την Ελιά», στην Πέρδικα).

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις: «Ο Φιλοκτήτης» του Ευριπίδη και «Η Εκάβη στη Θράκη» και «1ο Φεστιβάλ Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς»).

49. Έγκριση του από 26-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 18-06-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας - Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 264.314,52 με ΦΠΑ.

50. Έγκριση του από 03-07-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-07-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000,00 με ΦΠΑ. 

51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα βελτίωσης αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης)», της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022103475 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  αναδόχου Β ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 31-10-2024.

52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», μέχρι την 18-11-2024.

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

54. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης χρήσης υφιστάμενου μίσθιου για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, του ΚΕΔΑΣΥ νομού Πρέβεζας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της Π.Ε. Πρέβεζας.

55. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2024 (επιστροφή παραβόλων).

56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «4ος Αγώνας Δρόμου στο Θεσπρωτικό».

57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2024».

58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΑΜΙΣΟΣ 2024»

59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 Πρέβεζας 2024».


 

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]