ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Χατζηκώστα :Αιτήσεις εγγραφής υποψηφίων καταρτιζόμενων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής

 


«Αιτήσεις εγγραφής υποψηφίων καταρτιζόμενων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής,  του Υπουργείου Υγείας του Γ.Ν. Ιωαννίνων « Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» στο Α΄ και Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2024-2025».

ΣΧΕΤ.: 

ΦΕΚ 1038/ Β΄/03-6-2015 (Ίδρυση Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας).

Έγγραφο του υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ:7Θ99465ΦΥΟ-Ω3Ψ (κριτήρια μοριοδότησης) Έγγραφο του υπουργείου Υγείας αρ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.οικ.29-05-2024 (κατατάξεις πτυχιούχων).

Κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Γ4α/ΓΠ.55004/15/13-6-2016 (Οργάνωση και λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ.).

Απόφαση υπ' αρ. Γ6α/Γ.Π./18290/25-4-2024, (Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζομένων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ).

       Σχετ. ΦΕΚ 2591/Β΄/01-05-2024.


Η Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» θα δεχτεί αιτήσεις εγγραφής υποψηφίων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, για το Α΄ και Γ΄ εξάμηνο στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.


Οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβληθούν από 19 Αυγούστου έως  και 13 Σεπτεμβρίου 2024 στο χώρο της Σ.Α.Ε.Κ, επί της Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα (απέναντι από το Μουσικό Γυμνάσιο στο Πέραμα) και ώρες από 08.30πμ έως 13.30μμ. Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων στο Γ΄ εξάμηνο, (σύμφωνα με το ως άνω σχετικό ΦΕΚ).


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2591/Β΄, διατίθενται για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025, οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, 25 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.


Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ, σ' αυτά εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Συνεπώς, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να καλυφθούν από τους εν λόγω απόφοιτους.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510 30451 και 26510 31550


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

Σχετική αίτηση (Δίνεται από τη Σ.Α.Ε.Κ)

Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο), και φωτοτυπία.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του πρωτότυπου τίτλου σπουδών θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία, επικυρωμένη φωτοτυπία.

Στοιχεία ΑΜΚΑ.

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια διαμονής και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων καθορίζεται σε τριάντα (30), κατόπιν επιλογής τους με μοριοδότηση από τριμελή επιτροπή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]