ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Απόφαση Περιφ.Συμβουλίου Ηπείρου :Διαφωνία με νομοσχέδιο για εξαρτήσεις και ψυχιατρική μεταρρύθμιση ΕΟΠΑΕ

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ. 16/ 14-11-2023 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων  και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε τακτική, διά ζώσης συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δεκατέσσερις (14) του  μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 , κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 179655/3530/8-11-2023 Πρόσκλησης της Προέδρου του 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Β. 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ. 

 2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 

Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 

 2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 

Δ. 1.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 2. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 3. Φώτης Φώτιος Θεματικός, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 4. Δηλαβέρη Ρεγγίνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 5. Γκαρτζονίκας Ηλίας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 6. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 7. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) , Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

 8. Τσιάρα Σταυρούλα Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 4.Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα  5.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 6.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 7.Παργανάς Σταύρος 8.Καλούδης Βασίλειος 9.Γούσης Χρήστος 10.Σπυρέλης Μιχαήλ  11.Ματσίρας Χρήστος 12.Γκούμας Αχιλλέας 

β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» :13.Σακαρέλης Δημήτριος 14.Ζάψας Γεώργιος 15.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 16.Κορωναίος Θεόδωρος γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. - 

δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 17. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 18.Φραγκούλης Παύλος  

ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 19.Πρέντζας Γεώργιος 20.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 21. Κωτσαντής Κωνσταντίνος στ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 22.Γαλατάς Ζώης  

ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 23.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος  

η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:. - 

θ. Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :24.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 25.Γκαμπρέλας Δημήτριος 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:1. Νάνος Ευστάθιος Γραμματέας του Π.Σ. 2. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 3.  Βαρέλης Δημήτριος 4.Λάμπρου Αλκιβιάδης 5. Πότσης Οδυσσεύς 6. Παπαχρήστου Βασίλειος 7. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 8.Λέκκα Χριστίνα 9.Ριζόπουλος Σπυρίδων 10.Δημητρίου Δημήτριος 11.Κιτσανού Μαργαρίτα 12.Αναγνώστου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα  κλήθηκαν 

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 Θέμα 1ο 

 ========== 

Σχετικά με τα εξελίξεις που αφορούν την ΟΣΟΚΕΘΕΑ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄), 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄) και 64818/17-6-2022  (ΦΕΚ 3223/23-06-2022 τ.Β’) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός  Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄) 

4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16/9-11-2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΟΣΟΚΕΘΕΑ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ, όπως  κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 70 στο φάκελο 2/2023 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),  με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Σώμα οι εξελίξεις για το νέο νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα  για την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Α.Ε. (Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ) στον οποίο θα εντάσσονται  όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων . 

Παρατίθεται δε, αυτούσιο ως κάτωθι: 

« ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις, με σημείο εκκίνησης το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας στη 1η Νοεμβρίου  νια το νέο νομοσχέδιο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα για την ίδρυση τοι) Ε.Ο.Π.Α.Ε. (Εθνικού Οργανισμού  Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων) στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς  αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 

Με αυτό το δελτίο Τύπου θέλουμε να δηλώσουμε ένα ηχηρό ΠΑΡΩΝ στις εξελίξεις και την πλήρη και απόλυτη διαφωνία μας με το  νομοσχέδιο. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την απόσυρσή του. Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της ΟΣΟΚΕΘΕΑ θέσαμε την ανησυχία μας για την υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  και της κοινωνικής επανένταξης. 

Η μακρόχρονη πορεία της απεξάρτησης μας έχει οπλίσει με εμπειρία και γνωρίζουμε καλά ότι καμιά αναμονή δεν θα ωφελήσει εμάς  και τις οικογένειές μας. Οι σημερινές εξελίξεις είναι μια συνέχεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ελληνικών  κυβερνήσεων μέχρι σήμερα για την απεξάρτηση. Η τάση είναι στη στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων «μείωσης της βλάβης»,  και την εξασφάλιση ενός «λειτουργικού χρήστη» κι όχι η έρευνα και η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στις εξαρτήσεις. 

Η χρόνια υποβάθμιση, η υποστελέχωση, η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, και η μείωση της χρηματοδότησης των στεγνών  προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Τώρα πια όμως πλήττεται όλο το πεδίο της απεξάρτησης στη χώρα μας. Η διοικητική και λογιστική συνένωση όλων σε έναν  οργανισμό, μόνο δυσλειτουργίες και χρόνια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Όλοι οι οργανισμοί και όλα τα δημόσια  προγράμματα κινδυνεύουν άμεσα με αφανισμό της ταυτότητας, της ιστορίας τους και των θεραπευτικών μεθόδων τους! οι  εγκεκριμένοι οργανισμοί και προγράμματα απεξάρτησης ήδη ελέγχονται και εποπτεύονται διαρκώς από το Υπουργείο Υγείας. Ο  υπάρχων θεραπευτικός πλουραλισμός δίνει πολλές δυνατότητες επιλογής μεθόδων απεξάρτησης και η δικτύωση μεταξύ των  διαφορετικών δημόσιων προγραμμάτων υφίσταται και λειτουργεί διαχρονικά, όταν υπάρχει ανάγκη. 

O ισχυρισμός του δελτίου τύπου του Υπουργείου Υγείας «πως σκοπός είναι η εξουδετέρωση του στίγματος και η πλήρη κάλυψη των  αναγκών του πληθυσμού» μας γεμίζει ΟΡΓΗ. 

Αν πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός τότε προτείνουμε στο Υπουργείο, αντί να καταθέσει αυτό το, χωρίς κανένα λόγο, συγκεντρωτικό  νομοσχέδιο, να προβεί σε:  
-Ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό, για να μπορεί να υπάρχει "θεραπευτικό  συνεχές».  
Ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή. 
Εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία νια τη μάστιγα των ναρκωτικών από εξειδικευμένο προσωπικό, με συμμετοχή και των  συλλόγων οικογένειας και της ΟΣΟΚΕΘΕΑ. 
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. ΟΙ εξελίξεις δεν αφορούν μόνον τα παιδιά και τους συντρόφους μας και τα μέλη των ανά την  Ελλάδα οικογενειών τους αλλά όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς, όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη την κοινωνία, όλους μας. Καλούμε όλα τα ΔΣ των συλλόγων οικογένειας του ΚΕΘΕΑ να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις σοβαρές εξελίξεις. Απαιτούμε άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ. 
Ζητούμε έμπρακτη στήριξη από όλους τους φορείς στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα αποφασίσουμε στο  επόμενο διάστημα. »  
5. Τις τοποθετήσεις του κου Περιφερειάρχη, των παρατάξεων και μελών του Π.Σ., με τις οποίες τάχθηκαν υπέρ των απόψεων  της ΟΣΟΚΕΘΕΑ 
 & ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
  Αποφασίζει ομόφωνα  
 (απόφαση 16/65/14-11-2023) 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ) και με δεδομένο το έργο που έχει παράξει το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, εκφράζει τη διαφωνία του με τη διάταξη του Νομοσχεδίου που προβλέπει  την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ( Ε.Ο.Π.Α.Ε.) , στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι μέχρι  σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων . 
Παράλληλα, ζητά την ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό, ενίσχυση των δομών με  νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή και περαιτέρω ενημέρωση της κοινωνίας από εξειδικευμένο προσωπικό και με συμμετοχή  των συλλόγων οικογένειας της ΟΣΟΚΕΘΕΑ, για το μεγάλο ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 
….……………….……………………………,,,,,,,,………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………..………………….  Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Η Πρακτικογράφος Η Πρόεδρος του Π.Σ. Θεοδώρα Κ. Μήτσιου Σταυρούλα Μπραΐμη- Μπότση   
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ 
Ακριβές Απόσπασμα Τρομπούκης Δημήτριος Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]