ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Απόφαση ΣτΕ -Νυχτερινά -Υπερωρίες -Μισθολόγιο -Προαγωγές ΕΜΘ -Επίδομα παραμεθορίου .Τι απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στην επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών ΗπείρουΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ ́ αριθμ. πρωτ.3160/31-8-2022 αναφορά

Σε απάντηση της υπ ́ αριθμ. πρωτ.3160/31-8-2022 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής

Χ.Γκόκας, σας γνωρίζουμε από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, τα εξής:

Α) Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ ́ του ν.4472/2017

(Α ́ 74) μεταρρυθμίστηκε, αναδρομικά από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Δ. – Σ.Α.). Με τις διατάξεις της παρ. Β ́ του

άρθρου 127 του ιδίου νόμου προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών στα

στελέχη των Ε.Δ. – Σ.Α., λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς

και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας.

Β) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β ́ της παραγράφου Δ ́ του άρθρου 127 του ν.4472/2017

θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται

στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση

όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου

Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις

χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Η πρωτοβουλία για την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση της ως

άνω ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας και προβλέπεται να εκδοθεί στο άμεσο μέλλον.

Γ) Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., η οποία

να διαλαμβάνει κρίση επί της ουσίας αναφορικά με τη συνταγματικότητα των διατάξεων του

Κεφαλαίου Β ́ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ ́ του ν.4472/2017.

Δ) Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς

των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) των Ενόπλων Δυνάμεων τελεί υπό τον σχεδιασμό της

γενικότερης μισθολογικής πολιτικής για τα στελέχη των Ε.Δ..

Ε) Με τις διατάξεις της περ. Ε ́ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α ́ 74), όπως αυτές

τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου τετάρτου του ν.4553/2018 (Α ́ 119) προβλέπεται ότι στα

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς

και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των

γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων

Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου,

Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του

Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ. Επίσης, με τις διατάξεις του

άρθρου 34 του ν.4676/2020 (Α ́ 67) το επίδομα των 100 ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών,

Σαγιάδας και Σκύρου.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-

2017 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) επί των διατάξεων

του εν λόγω άρθρου και νόμου η χορήγηση του εν λόγω μηνιαίου επιδόματος συναρτάται με την

πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των δικαιούχων σε Υπηρεσίες των περιοχών που

δικαιολογούν την καταβολή του και όχι με την αποσπασματική παροχή υπηρεσίας σε αυτές.

ΣΤ) Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α ́

94), όπως αυτό διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν.4864/2021 (Α ́ 237), ορίζεται ότι με προεδρικό

διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού,

καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης

εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να

ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων

των ανωτέρω στελεχών.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του εδαφίου γ ́ της παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α ́ 130),

ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, τόσο ο τρόπος των

μετακινήσεων των ως άνω στελεχών όσο και το ύψος των προαναφερομένων δαπανών θα

πραγματοποιούνται με βάση όσα ίσχυαν μέχρι 31-12-2015. Ειδικότερα, το ύψος, οι όροι και οι

προϋποθέσεις καταβολής οδοιπορικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας

αποζημίωσης) στα μετακινούμενα στο εσωτερικό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζονται με

τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1993 (Α ́ 75), όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ανωτέρω

ημεροχρονολογία.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικότερα θέματα που αφορούν επανακαθορισμό ύψους, όρων και

προϋποθέσεων καταβολής δαπανών μετακίνησης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

εξετάζονται εντός του πλαισίου κατάρτισης και έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε

συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού εν γένει περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη

των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης,

εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική

κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]