ΕΛ.ΑΣ:ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΣΕ ΣΕ ΑΤΜ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ανακοίνωση της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου σχετικά με τη λειτουργία Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

Σε απάντηση των δημοσιευμάτων και καταγγελιών σχετικά με τη συνεργασία μας

με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωάννινων

για την λειτουργία Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση μέσα στον χώρο

του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιωάννινων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής :

Η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. δεν είναι ούτε ιδιωτική, ούτε επιχείρηση και δεν έχει κερδοσκοπικό

σκοπό. Από την αρχή της ίδρυσής της ως Επιστημονικό Σωματείο από τον καθηγητή

Ψυχιατρικής κο Λιάκο Άρη, πριν 31 χρόνια, ουδέποτε δραστηριοποιήθηκε σε

αντικείμενα πέραν των σκοπών της, όπως αυτοί ξεκάθαρα αποτυπώνονται στο

καταστατικό της και αφορούν στην ενίσχυση και ανάπτυξη προγραμμάτων Ψυχικής

Υγείας και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών στους ψυχικά πάσχοντες και τις

οικογένειες τους.

Σε αυτά τα 31 χρόνια, διαφορετικές κυβερνήσεις, προερχόμενες από όλες σχεδόν τις

κομματικές παρατάξεις, έχουν θεσμοθετήσει νόμους και εκδώσει υπουργικές

αποφάσεις βάσει των οποίων οι Φορείς Ψυχικής Υγείας λειτουργούν, ελέγχονται,

εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται. Ο φορέας μας, που ποτέ δεν είχε πολιτικό

πρόσημο στις δράσεις ή ενέργειές του, έχει καταφέρει να συνεργαστεί αρμονικά με

οποιαδήποτε ηγεσία, γιατί ο στόχος μας είναι η δουλειά με τους ασθενείς και το

περιβάλλον τους, χωρίς επιπλέον σκοπιμότητες. Είναι κατ΄ ελάχιστο λυπηρό τις

τελευταίες μέρες να χρησιμοποιείται επανειλημμένα ο φορέας μας για να

προωθηθούν πολιτικές σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις.

Από το 1991 που ο Φορέας ίδρυσε τον πρώτο Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής

Αποκατάστασης στο κέντρο της πόλης, μέχρι σήμερα που λειτουργεί 5 στεγαστικές

δομές και 4 κοινοτικές υπηρεσίες, διήλθε μέσα από πολλές κοινωνικές αντιστάσεις

και επιφυλακτικότητα, με κυριότερη αιτία τον στιγματισμό των ψυχικά πασχόντων.

Πιστοί όμως βαθιά στις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και υποστηρικτές της

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όχι μόνο καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε, αλλά

συνεχίζουμε να έχουμε όραμα και να σχεδιάζουμε συνεχώς νέα προγράμματα για την

ανάπτυξη του δικτύου παροχών ψυχικής υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Ο φορέας μας, που χαρακτηρίζεται αναληθώς ως κερδοσκοπικός σε κάποια

δημοσιεύματα, ανταπεξήλθε σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, κατά τις οποίες το

προσωπικό του έμεινε απλήρωτο έως και 8 μήνες χωρίς να υπάρξει ούτε μία

παραίτηση, γεγονός που αποδεικνύει την πίστη όλων μας στους σκοπούς του Φορέα.

Αυτή την στιγμή, στις δομές μας απασχολούνται 80 εργαζόμενοι οι οποίο αμείβονται

βάσει του Ενιαίου μισθολογίου. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να μας

χαρακτηρίσει ως «λαθροβιούντες» και καιροσκόπους.

Από την έκδοση της Αρ.πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.22845/20-4-2022 Υπουργικής απόφασης

με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ Γ3α,β/Γ.Π.οικ 42952/08-07-2021 (ΑΔΑ:

6ΣΠ8465ΦΥΟ-ΜΧ2) Απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας για

την περίοδο 2021-2023, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά

Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης) ή και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του

Υπουργείου Υγείας» γνωρίζαμε ότι στον σχεδιασμό του Υπουργείου

συμπεριλαμβανόταν για την περιοχή μας (εκτός άλλων έργων) και η ανάπτυξη

μονάδας έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση. Το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα,

μέλος του οποίου είναι ο Καθηγητής κος Θωμάς Υφαντής, εκτίμησε ότι είναι μία

τεράστια ευκαιρία να ενισχυθεί η μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση, που

λειτουργεί με πρωτοβουλία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ από το 2007 (πρώτη

και μοναδική μέχρι σήμερα στην Ελλάδα), η οποία λόγω συγκυριών αλλά και της

υποστελέχωσης των υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην

υλοποίηση του έργου της εδώ και χρόνια. Εκτιμήθηκε ότι μια πρόταση για από κοινού

λειτουργία με νέο προσωπικό θα συντελούσε στην ενίσχυση της ομάδας,του δικτύου

και στην προσβασιμότητα των ασθενών. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να

ξεκαθαρίσουμε πως η αρ.πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.44583/29-7-2022 πρόσκληση του

εκδόθηκε, σε συνέχεια της παραπάνω υπουργικής απόφασης, απευθυνόταν

αποκλειστικά σε φορείς του άρθρου 11 του Ν.2716/1999 και προωθούσε τη

συνεργασία τους με φορείς του δημοσίου. Η λογική για την επιλογή φορέων του

ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει να κάνει με το ευέλικτο καθεστώς και το χαμηλότερο

κόστος λειτουργίας που διέπει τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την

ανάπτυξη προγραμμάτων σε σχέση με τους φορείς του στενού δημόσιου τομέα.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο χρήσης γραφείων του γ’ ορόφου του Κέντρου Ψυχικής

Υγείας για τη στέγαση της Μονάδας, να διευκρινίσουμε ότι το σκεπτικό της πρότασης

αυτής βασίστηκε στην εκτίμηση ότι για την καλύτερη διευκόλυνση, προσβασιμότητα

και εξυπηρέτηση των κατοίκων θα ωφελούσε η νέα μονάδα να συστεγαστεί με την

υφιστάμενη, στο ίδιο κτίριο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς της δωρεάν

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας της περιοχής μας. Επιπλέον, το πρόγραμμα

προβλέπει ποσό για επισκευές και εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την

αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κτιρίου και την ενίσχυση του συνόλου των

τμημάτων του.

Σας γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας υλοποιούν προγράμματα ψυχικής υγείας 70

τουλάχιστον φορείς σαν την Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., των οποίων οι μονάδες ψυχικής υγείας

παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες και έχουν άδειες λειτουργίας. Η οικονομική διαχείριση

των μονάδων αυτών είναι απολύτως διαφανής, αφού αναρτούν έσοδα και δαπάνες

στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ελέγχονται ετησίως από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, για να

διασφαλίζεται η σωστή και απόλυτα σύννομη διαχείριση των πόρων που διαθέτει η

πολιτεία για τη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων. Όλοι οι φορείς διαθέτουν

τεχνογνωσία, εμπειρία, θεσμοθετημένες διαδικασίες και έχουν πολύχρονη παρουσία

στον χώρο, αποδεικνύοντας την ορθή λειτουργία και διαχείριση των έργων τους.

Κλείνοντας, θέλουμε να αναφέρουμε πως η ενίσχυση του δικτύου με ανάπτυξη

υπηρεσιών από ΑΜΚΕ όπως ο φορέας μας δε συνιστά «ιδιωτικοποίηση», ούτε

υπονόμευση της δωρεάν δημόσιας υγείας∙ αντιθέτως, την ενδυναμώνει, καθώς

είμαστε και εμείς ένα μέρος του συνόλου των δωρεάν υπηρεσιών για τους πολίτες

και όλα τα χρόνια μαχόμαστε για προσβασιμότερη και καλύτερη δυνατή παροχή

υπηρεσιών. Σας καλούμε όλους να θέσετε ως προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή

πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και την προώθηση του δικτύου

συνεργασίας όλων των φορέων προς το σκοπό αυτό.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]