Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παπάγου-Χολαργού και Δήμου Ιωαννιτών

 


Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας τριετούς διάρκειας, με στόχο την ενίσχυση, διάδοση και υιοθέτηση δράσεων των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Ιωαννιτών με αποδέκτες τους δημότες και την ευκολότερη πρόσβασή τους στα δρώμενα, προχωρούν ύστερα από σχετικό αίτημα του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού οι δύο Δήμαρχοι, Ηλίας Αποστολόπουλος και Μωυσής Ελισάφ.


Το «Μένουμε Χολαργό» (menoumeholargo.gr) φέρνει στη δημοσιότητα το αναλυτικό περιεχόμενο του μνημονίου, το οποίο από πλευράς Δήμου Παπάγου-Χολαργού αναμένεται να εγκριθεί στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης (30/3).


Συγκεκριμένα:


MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Στην Αθήνα, σήμερα την …/…/2022, ημέρα της εβδομάδας …, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:


1. Αφενός ο Δήμος Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Πλατεία Α. Παπανδρέου 5, με ΑΦΜ … και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Μωυσή Ελισάφ και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Δ.Ι.».


2. Αφετέρου ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Ηλία Αποστολόπουλο, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Λ.

Περικλέους 55, με ΑΦΜ 998154279, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.


Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:


1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω των Πολιτιστικών Θεσμών της, στοχεύει στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την ανάδειξη, την προστασία και τη γόνιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης. Πρωταρχικός σκοπός τους είναι η γόνιμη αξιοποίηση κάθε πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να αναπτυχθεί και να ανθίσει ο σύγχρονος πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του.


2. Ο πλούτος των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιωαννιτών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες μορφές φυσικού κάλλους που χαρακτηρίζουν όλη την περιφέρεια της πόλης των Ιωαννίνων και κατ’ επέκταση της Ηπείρου, από τη μια πλευρά και Πολιτιστικές Δράσεις με τους αντίστοιχους φορείς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τη γενική αποδοχή του τίτλου «Πράσινος Δήμος» αλλά και με σημαντικότερο πολιτιστικό πλούτο και ιδιαίτερη τιμή, αυτόν της εντοπιότητας του ΠΕΡΙΚΛΗ και του θεσμού «ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ», από την άλλη, συνιστούν παραμέτρους κεντρικής σημασίας για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.


3. H προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της πολύτιμης προσφοράς του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και η ανάγκη διάδοσής της στο ευρύ κοινό με στόχο του την ευαισθητοποίησή τους, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνεργασία.


4. Την ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπειρίας και γνώσης μέσω των δράσεων στο ευρύ κοινό που αποκτάται και διαμορφώνεται από το υψηλό επίπεδο του προσωπικού των Δήμων και ειδικά της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Στόχων, σύμφωνα με την Πολιτιστική Πολιτική για την Προβολή και Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Σύγχρονης Δημιουργίας.


5. Τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη συνεργασία φορέων του Δημοσίου και της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


6. Την από 10/01/2020 Επιστολή-Αίτημα του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού με την οποία αιτείται την Πολιτιστική Συνεργασία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με το Δήμο Ιωαννιτών με τη μορφή «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με το Δήμο Ιωαννιτών».


Στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, τα Μέρη συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 1: Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας


1.1 Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των Μερών, με στόχο την ενίσχυση, διάδοση και υιοθέτηση δράσεων των δύο Δήμων με αποδέκτες τους Δημότες και όχι μόνο, των αντιστοίχων Δήμων, ήτοι Ιωαννιτών και Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την ανάδειξη του Πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο και την ευκολότερη πρόσβασή τους στα δρώμενα.


Οι στόχοι αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν με μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:


1.1. Την υιοθέτηση σειράς δράσεων ή/και παραγωγών των συγκεκριμένων Δήμων και των υπηρεσιών τους (Μουσεία, Πινακοθήκες, εκπαιδευτικοί χώροι κ.α.), οι οποίες μπορούν να παρουσιασθούν σε χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και αντίστοιχα στους χώρους του Δήμου Ιωαννιτών, με στόχο την ενίσχυση, διάδοση και υιοθέτηση από τους Δημότες της Πολιτιστικής γνώσης και ενημέρωσης που οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.


1.2. Την ανταλλαγή προτάσεων και την από κοινού εξεύρεση λύσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον ανοικτό περιβάλλοντα χώρο και στα πάρκα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με στόχο την έκθεση-παρουσίαση Πολιτιστικών Δρώμενων του Δήμου Ιωαννιτών.


1.3. Την υιοθέτηση ποικίλων δράσεων που θα αποφασισθούν από κοινού από τα Μέρη κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, πάντα με γνώμονα την ανάδειξη και προβολή προς το κοινό, της ποιότητας ζωής μέσω της Πολιτιστικής προσφοράς των δύο Δήμων.


1.4. Τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση της επικοινωνίας και προβολής των ανωτέρω δραστηριοτήτων, με το παραγόμενο έργο και τις δράσεις, μέσω των ιστοσελίδων και όλων των εντύπων και ψηφιακών μέσων που διαθέτουν τα δύο Μέρη, με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού σχετικά και με τους προσφορότερους τρόπους βελτίωσης και αναβάθμισης των συνθηκών του Πολιτιστικού γίγνεσθαι στους Δήμους.


1.5. Τη συνεργασία των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης-ενημέρωσης του κοινού, με γνώμονα την ανάγκη σύνδεσης των Φορέων του Δημοσίου, εν προκειμένω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με στόχο τη διάχυση της Πολιτιστικής και Πολιτισμικής γνώσης και την εφαρμογή της προς όφελος των πολιτών.


Άρθρο 2: Πνευματικά Δικαιώματα


2.1. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από ένα Μέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου Μέρους, που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα.


2.2. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στο ζήτημα της τυχόν οικονομικής εκμεταλλεύσεως, τυχόν παραχθέντων πνευματικών δικαιωμάτων, το ζήτημα της καταχωρήσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλα συναφή θέματα που τυχόν θα προκύψουν, θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των Μερών και θα τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.


Άρθρο 3: Διάρκεια


Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Μερών και έχει διάρκεια τριών (3) ετών.


Άρθρο 4: Ορισμός Εκπροσώπων


Κάθε φορέας ορίζει έναν εκπρόσωπο για το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δύο Μερών και την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας. Εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Μυωσής Ελισάφ και εκπρόσωπος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος.


Πέραν αυτού, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ο Δήμος Ιωαννιτών, αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τη στενότερη δυνατή συνεργασία και αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας στο ευρύ κοινό.


Άρθρο 5: Τροποποίηση/Παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας


Κάθε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Μερών.


Άρθρο 6: Επίλυση διαφορών


Όλες οι διαφορές μεταξύ των Μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή και διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών.


Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα, θεωρείται ότι ισχύει με την υπογραφή του από το Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού και από την Υπουργό Πολιτισμού.


Τα Συμβαλλόμενα Μέρη


Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών

Μωυσής Ελισάφ


Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]