Zητούνται εναερίτες -Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών

  Η εταιρεία Epirus Elettronica με έδρα τα Ιωάννινα ζητά εναερίτες κινητής τηλεφωνίας -τεχνικούς τηλεπικοινωνιών για έργα στην Ήπειρο και...

Λαϊκή Συσπείρωση Περιφ.Ηπείρου :Και θέλει και έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή….

 


Και θέλει και έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή….

Σε συνέχεια της ανάδειξης των προβλημάτων γύρω από το έργο της κατασκευής των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) , και τις ευθύνες της Περιφέρειας Ηπείρου για τις καθυστερήσεις που πληρώνει ο λαός, επισκεφτήκαμε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 το ΣΜΑ Καραϊσκάκη. 

Για το συγκεκριμένο ΣΜΑ, η Περιφέρεια Ηπείρου αποφάσισε να φτιάξει με διαδικασίες fast-track (διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), επιπλέον του κύριου έργου για την κατασκευή του ΣΜΑ ένα δεύτερο έργο για την «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη». Η υπηρεσία κάλεσε στις 9 Σεπτέμβρη 2021 σύμφωνα πάντα με το νόμο, 3 εργολάβους να δώσουν προσφορές και στις 4 Οκτώβρη 2021 η επιτροπή του διαγωνισμού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά για την ποιοτική επιλογή και τις οικονομικές προσφορές, ανέδειξε τον προσωρινό μειοδότη. Το δε αποτέλεσμα, κατακύρωσε η Οικονομική Επιτροπή με τη 4/28/7-10-2021 απόφασή της μετά από εισήγηση του Προέδρου της , Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη. 

Όμως, όταν πήγαμε στο ΣΜΑ Καραϊσκάσκη στις 15 Οκτώβρη 2021, μια εβδομάδα μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο δρόμος υπήρχε ήδη, τελειωμένος όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες: 


 Εμείς «θα κάνουμε ότι δεν καταλάβαμε» πως όλη η διαδικασία (από την πρώτη έως την δεύτερη απόφαση της οικονομικής επιτροπής και φυσικά οποιοδήποτε έγγραφο/παραλαβή/πληρωμή συνταχθεί από εδώ και μπρος) είναι έωλη αφού ο μειοδότης είχε αναδειχθεί…..προφορικά, είχε φτιάξει το έργο από το καλοκαίρι, και μετά οι υπηρεσιακοί παράγοντες εξέταζαν προσφορές «μαϊμού», υπέγραφαν πρακτικά για την ανάδειξη μειοδότη και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώσαν κιόλας το αποτέλεσμα! Τέτοια φαινόμενα επιβεβαιώνουν αυτά που λέμε για τη στοίχιση της Περιφέρειας Ηπείρου πίσω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Θα απευθύνουμε μόνο το ερώτημα : ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΛΕΨΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; 

Η Περιφερειακή Αρχή προφανώς τον «υγιή ανταγωνισμό» που επιλέγει για τα δικά της έργα, επιδιώκει να τον επιβάλει και στο διαγωνισμό της ιδιωτικοποίησης των ΣΜΑ.  Μέχρι να τον επιβάλλει δε διστάζει να καθυστερεί την παράδοση των ΣΜΑ μέχρι και με κατάθεση υπομνήματος στα Υπουργεία και την Αποκεντρωμένη κι ο λαός ας πληρώνει. 

Κατά τ’αλλα ο Περιφερειάρχης απειλεί να ζητήσει έλεγχο απ΄ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο της κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης που έκανε μόνος του….1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

           Διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.)

     Στα Ιωάννινα, την 21-09-2021 ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:30 π.μ. (μισή ώρα πριν την ώρα αποσφράγισης) οι υπογράφοντες:
1. Αλεξίου Καλλιόπη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως πρόεδρος
2. Μπλιθικιώτη Μαρινέλα , Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος 
3. Κερομυτη Αγνή , Μηχ/γος Μηχανικός  ΤΕ στη Δ.Τ.Ε. / Π.Η., ως μέλος

     που αποτελούμε την επιτροπή που ορίστηκε με την απόφαση 23/1337/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου, για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας και σύμφωνα με:
- Την με αρ. 23/1337/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΞΜ7Λ9-25Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη»
- Την με αρ. 125417/12617/ 9-9-2021  Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 με την οποία προσκλήθηκαν τρείς (3) οικονομικοί φορείς .
Συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο 346 της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να διενεργήσουμε τον διαγωνισμό αυτό.
Μετά το πέρας που τάχθηκε από την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ως χρόνος λήξεως επίδοσης προσφορών χωρίς να εμφανισθεί ενδιαφερόμενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τρείς (3) προσφορές, η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 
Εν συνεχεία όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Επιτροπή και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω Πίνακα 1.
   
ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Αρ. πρωτ/ημερομηνία Επωνυμία προσφέροντα
1 144543/14611/21-9-2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                             
2 144555/14612/21-9-2021 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
3
144576/14613/21-9-2021 ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 125417/12617/9-9-2021 οικεία πρόσκληση κάθε φάκελος προσφοράς (προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ανοίχτηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφηκαν τα δικαιολογητικά από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε συμμετέχοντα. Ακολούθησε έλεγχος της αριθμητικής και ολόγραφης αναγραφής των ενιαίων ποσοστών έκπτωσης , συμπληρωθήκαν με κόκκινο μελάνι και όλες οι προσφορές καταχωρίστηκαν σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας, (Πίνακας 2 ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Σειρά κατάταξης μειοδότη Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Έκπτωση
%
1ος ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 51.000,00 € 15 %
2ος ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  52.200,00 € 13 %
3ος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                              54.000,00 € 10 %

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως ζήτησε από τους συμμετέχοντες την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών όπου δηλώθηκε ότι εμμένουν στην αρχική τους προσφορά,  ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 125417/12617/9-9-2021 οικεία πρόσκληση της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π. Ηπείρου. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής  πρέπει να περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωσή τους.
Στη συνέχεια  η Ε.Δ κατέγραψε τις προσφορές των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας στον  κατωτέρω πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σειρά κατάταξης μειοδότη Επωνυμία Οικονομικού Φορέα- Εργοληπτικής Επιχείρησης Ποσό προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. Έκπτωση
%
1ος ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε 51.000,00 € 15 %
2ος ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  52.200,00 € 13 %
3ος ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                              54.000,00 € 10 %

Ακολούθως η Υπηρεσία προσκαλεί με το αριθ. πρωτ. 1445776/14613/21-9-2021  έγγραφό της, τον προσωρινό μειοδότη «ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε»  να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας, σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, επικαιροποιημένα και σε ισχύ τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και απαιτούνται για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, η Επιτροπή συνήλθε σε συνέχιση της συνεδρίασης, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη «ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» την 28-9-2021 με την με  αρ πρωτ. 149207/15027/28-9-2021 αίτηση του.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι: 
Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης  του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή προς ΣΜΑ Καραϊσκάκη» προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε»   ο οποίος προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση, με ποσό προσφοράς 51.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 15 %. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως κατωτέρω. 

Ιωάννινα  4-10-2021
Η   πρόεδρος Τα μέλη

Αλεξίου  Καλλιόπη     
Μπλιθικιώτη  Μαρινέλα 
   
Κερομυτη Αγνή        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]