ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ιωάννινα:Μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Δημ.Συμμβουλίου την Πέμπτη


 Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις δύο το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης


1. Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 - Έγκριση Σχεδίου Δράσης


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος

2. Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 – Β’ δέσμη μέτρων 

3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών έτους 2020.

4. Καταβολή αποζημίωσης στην Κοντονάσιου Καλλιρρόη του Βύρωνα, πρώην υπάλληλο του Δήμου  Ιωαννιτών ειδικότητας  ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για εξαίρεση δημοτικής έκτασης  Ε=182.348 τ.µ. από το αριθµ. 87  αγροτεμάχιο Διανομής Κατσικά 1975 από την κατανομή βοσκοτόπων και εκμίσθωση της, για καλλιέργεια πρωτογενή τομέα (οπωροφόρα δένδρα - καρυδιές).

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος για εξαίρεση δημοτικής έκτασης εμβαδού 204 στρεμμάτων  που αποτελεί τμήμα από το αριθµ. 412  αγροτεμάχιο  Διανομής Δροσοχωρίου από την κατανομή βοσκοτόπων και  εκμίσθωση της, για καλλιέργεια πρωτογενή τοµέα (αρωματικά φυτά).

7. Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω εκμίσθωσης.  

8. Ανάκληση 547/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης  της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο «Προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού για την κεντρική πλατεία Ιωαννινών


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εισηγητής: κ. Ορέστης Μπρίκος, Αναπλ. Προϊστάμενος  Δ/νσης

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προσφυγών – ενστάσεων κατά της 47/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

10. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «MwttC ΚΡΑΨΗ», στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπενέκος, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

11. Έγκριση για: «Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα», στο πλαίσιο «Διπλωματία Πόλεων». 

12. Έγκριση για διαφημιστική προώθηση και τουριστική προβολή της πόλης Ιωαννίνων σε μέσο Επικοινωνίας (έντυπο & ψηφιακό)»,στο πλαίσιο της «Διαφημιστικής προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της πόλης των Ιωαννίνων σε Μέσα Επικοινωνίας (Μ.ΜΕ.)»

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον κ. Κασίμη Κωνσταντίνο του Βασιλείου. 


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

14. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου

του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η, α/α 15): «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (πλην τυριών), δυναμικότητας 1,05t/ημέρα, η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του οικισμού Ασβεστοχωρίου του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Νίκου, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

15. Έγκριση μίσθωσης γραφείου για την στέγαση του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Εισηγήτρια: κ. Καλ. Ζηκίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

16. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής 

17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Φώτης Βάββας , Πρόεδρος της Επιτροπής 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Πύρρου,  για εγκατάσταση «Λούνα Παρκ» (αριθ. αποφ. 67/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

19. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δ.Ε.Π. 31/2020).

20. Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά (ΔΕΠ 36/2020).

21. Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου, το οποίο βρίσκεται σε αναστολή, στην Κοινότητα Ασβεστοχωρίου (ΔΕΠ 37/2020).

22. Παραχώρηση της χρήσης χώρων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην Πρεσβεία της Ρουμανίας για τη διενέργεια των κοινοβουλευτικών εκλογών.


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

23. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.

24. Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος

25. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία: «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

26. Τροποποίηση των υπ’αριθ. 543/2018 και 67/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]