ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΗΠΕΙΡΟΣ"

Δήμος Ιωαννιτών:Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με 45 θέματα

Την ερχόμενη Τρίτη στη μία το μεσημέρι και μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 45 συνολικά θέματα, με αρκετά από αυτά να αφορούν σε εγκρίσεις δημοπράτησης σημαντικών έργων για την πόλη.
Η Οικονομική Επιτροπή παράλληλα θα αποφασίσει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την ωρίμανση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης όπως και για την υδροδότηση της Αμπελιάς και του Επισκοπικού.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εισηγητές: Οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ.Δημήτριος Κονάκης & Ιωάννης Κάντζιος.
1. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά  με την αποστολή εξώδικου και υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και διαταγής πληρωμής.
2. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την παραίτηση από την από 29/8/2018 (αριθμ. κατ. 873/30-8-2018)  αγωγή του Δήμου Ιωαννιτών.
3. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το με αριθμ. Πρωτ. 31069/3405/15-6-2020  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
4. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το με αριθμ. Πρωτ.   13702/1583/4-3-2020  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.         
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
6. Καταβολή αποζημίωσης σχετικά με την  340/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά  με την αριθμ. πρωτ. 13887/1593/4-3-2020 αίτηση τoυ Ιωάννη Τσουμάνη του Βασιλείου, περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω ρυμοτομίας .
8. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά  με την 6/2/2020 αίτηση του Ηλία Δήμου, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 7763/904/2020 περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για οφειλή λόγω ρυμοτομίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Βασίλειος Σκαμνέλος

9. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» από το Κληροδότημα «Ελ. Ζωγράφου» και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 60.963,36€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Ιωαννιτών 2020-2021» προϋπολογισμού 49.947,20€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 
12. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για ενοικίαση γραφείων για την στέγαση των γραμματειών των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου & κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  
13. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για Ενοικίαση γραφείου για την στέγαση Αντιδημάρχων του Δήμου Ιωαννιτών και των Γραμματειών τους & κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  
14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΔΚ ΠΕΔΙΝΗΣ.
15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ.
16. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ.
17. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΚΡΥΑΣ.
18. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ.
19. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ.
20. Λήψη απόφασης για την μερική διαγραφή και προσαρμογή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής τέλους παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν την λειτουργία τους σε εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
21. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων σε εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
22. Διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε λόγω λάθους υπολογισμού .
23. Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλειδαριών, πόμολων, γρύλων κ.λ.π. για το διατηρητέο και ανακατασκευασμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά (31) Κληροδοτήματος  Ισμήνης Τζαβέλλα» - Διάθεση πίστωσης.
24. Διάθεση πίστωσης ποσού 130.20€ από τον προϋπολογισμό  του Κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
25. Ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Γενικός καθαρισμός του διατηρητέου και ανακατασκευασμένου κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά (31) Κληροδοτήματος  Ισμήνης Τζαβέλλα» - Διάθεση πίστωσης.
26. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την Εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και μεταλλικών τμημάτων, εντός των ορίων του Δήμου.
27. Έγκριση του Πρακτικού 1/2020 «Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά-Οικονομική προσφορά)» και του συνημμένου σε αυτό από 03.07.2020 Πρακτικού Κληρώσεως ισότιμων προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΤΡΟΦΙΜΑ» και «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5029542 και τίτλο: "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019" στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» ( Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 91131) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού.
28. Έγκριση επεκτάσεων - μετατοπίσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού από τη  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
29. Εκδίκαση της ενστάσεως επί της αρίθμ. 28424/3651/19-06-2020 Ειδικής Προσκλήσεως του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε Ανατολής», αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»
30. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Μπιζανίου» αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε»
31. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Μετατροπή γηπέδου Δ. Κ. Πλατανιάς από χώμα σε χόρτο», αναδόχου: «ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΛΑΜΠΡΗ»
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλωβών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων» 
33. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δ.Ε Ιωαννίνων (Β φάση)»
34. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».           
35. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο Λιθαρίτσια»
36. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής σε Περιοχές Επέκτασης της Δ.Ε  Ιωαννίνων (2020)»   
37. Έγκριση μελέτης, κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Διανοίξεις οδών – Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων σε Νέα Ζωή & Νεοχωρόπουλο»
38. Έγκριση Μελέτης, Κατασκευής και έγκριση όρων  Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»
39. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΡΑΜΜΟΥ».    


ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Φώτιος Βάββας
40. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γεώργιος Αρλέτος

41. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς-Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα».
42. Αίτημα παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης.
43. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μελέτης με τίτλο ΄΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ΄΄.
44. Έγκριση Ισολογισμού ΔΕΠΕΙ για το έτος 2019.
Εισηγητής:Η Δ/ντρια του ΟΚΠΑΠΑ κ. Ευαγγελία Γκάσα
45. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού και τoυ Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου του 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών» με την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]