ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΗΠΕΙΡΟΣ"

Περιφ.Ηπείρου:76 θέματα στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή19-06-2020, και ώρα 09:30 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000000, για  τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
2. Έγκριση του από 10-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Καραβοστάσι μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με το επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
3. Έγκριση του από 11-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας του  (Τ.Ο.Ε.Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)», προϋπολογισμού € 30.974,00 με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση του από 2ου/28-04-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-01-2020ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Έγκριση του από 09-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού €3.900.000,00 με ΦΠΑ.
7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης – προσαγωγής και εργασίες επισκευής φρεατίων στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 31.804,00 με ΦΠΑ.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 69527/6646/12-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα«Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τους εν εξελίξει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Περιφέρειας Ηπείρου για το διάστημα από 12.06.2020 έως 22.06.2020 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
10. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς την κατασκευή των έργων της Περιφέρειας ΗπείρουΑποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.» και «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου»,βάσει των σχετικών γνωμοδοτήσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό οδικό δίκτυο»,αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2020.
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», μέχρι την 31-07-2020.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου«Βελτίωση οδού πρόσβασης από Ανατολική σε γέφυρα Παπαστάθη (Τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή οχετών, διευθέτηση υδάτων)», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 30-09-2020.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής - Φιλιππιάδας»αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-10-2020.
18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό14,97%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αυλότοπου»,αναδόχου Έντι Ι. Ράφτη.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κάτω Λάβδανη-Αγία Μαρίνα-Καστανή και από διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγ/τσα προς Δεσποτικό-Αετόπετρα-Λάβδανη-Στρατίνιστα έτους 2020».
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης και οδοφωτισμού στο στρατόπεδο Βελισσαρίου (παροχή υπηρεσιών)».
22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ.
23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-03-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση-συντήρηση οδού Ανατολή-Κατσικά», προϋπολογισμού 320.000,00 € με Φ.Π.Α.
24. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/11-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2019ΕΠ53000001, για  τη συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020, συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
25. Έγκριση του 2ου/03-06-2020 Πρακτικούτης Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
26. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
27. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου τηςΠ.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ.
28. Απόφαση για την κατάπτωση ή μη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.
29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Υπηρεσίες φύλαξης νέου κλειστού γυμναστηρίου Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΒSS Ο.Ε.».
30. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,86 %) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2020 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
32. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρουμε θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improvingwatermanagementandsupplyinfrastructureviasmarttechnologies, policiestools” με το ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».
33. Έγκριση του Πρακτικού 1/12-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για το έργο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CI-NOVATEC», προϋπολογισμού € 10.200,00 με ΦΠΑ του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020».
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστουέτους 2020.
35. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.
37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγια τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής SELFIEτης ΕΤ 2.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Micrositeκαι τη Δημιουργία Περιεχομένου και SEO-SEM.
42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τελεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα υγειονομικά πρωτόκολλα.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία ομάδας για το γύρισμα ντοκιμαντέρ με τίτλο “Theridingproject”.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’sgoPreveza.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ADRION 5 SENSES – BuildingtheADRIONBrandNameinTourism: IndulgingallfiveSenses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregADRION 2014-2020.
46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και διευθέτηση ρέματος στο Κάτω Ζωτικό για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μετσόβου (πρόσβαση κτηνοτροφικών μονάδων) (παροχή υπηρεσιών)».
49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-02-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», προϋπολογισμού 54.560,00 € με Φ.Π.Α.
50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
52. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
53. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα», αναδόχου «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 05-09-2020.
54. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, ΕΔΕ, μέχρι την 20-10-2020.
55. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1211/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 80.000,00 €».
56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».
57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
58. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς και οικονομικής Προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.830,00 με Φ.Π.Α.
59. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
60. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69680/9277/09-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το  έργο: «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 Ευρώ».
61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης γιατην προμήθεια ειδών σήμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
62. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/15-06-2020 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
64. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης / καταστροφής ζώων για το έτος 2020 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
65. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.
66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθειατριών (3) σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «ADRIPASS»,του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
67. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως προς το χρονοδιάγραμμα, του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
68. Έγκριση 9ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα (παροχή υπηρεσιών)».
70. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70310/159/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών Διαγωνισμού για το  έργο: «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι - Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»Προϋπολογισμού: 120.000,00 Ευρώ».
71. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 70564/160/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού για το  έργο: «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας»Προϋπολογισμού: 143.400,00 Ευρώ».
72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
73. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για την καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αρ. 299/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
74. Έγκριση του Πρακτικού I/01-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας».
75. Έγκριση των Πρακτικών Ι/29-05-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών)και ΙΙ/16-06-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών)της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού,για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α.
76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Βράχου (προμήθεια υλικών)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]