ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.Συνεδριάζει την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
   
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

1. 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων  έργων έτους 2019
 (αριθμ. 2 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. 8η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων  έργων έτους 2019
 (αριθμ. 3 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2019 (αριθμ. 4/2019 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής).
4. Εκλογή αιρετών αντιπρόσωπων  του Δήμου Αρταίων για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας.
5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
6. Ορισμός  Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7. Υποβολή Πρότασης για την «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας»  στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της 409/2019 Απόφ. ΔΣ.
8. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VΙΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
9. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»  του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IX με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
10. «Υποβολή Πρότασης για την «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 295/2019 , 314/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής).
12. Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των  Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2019.
13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
14. Πρόταση κατατομής πίστωσης  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίω.ν

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

15. Μετατοπίσεις ή απομακρύνεις περιπτέρων αριθμ.42,43,44 & 48/2019 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
16. Κατάργηση ή διατήρηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα Πιστιανά (αριθμ. 45/2019 απόφ. ΕΠΖ.)
17. Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς (αριθμ. 46/2019 απόφ. ΕΠΖ)
18. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(αριθμ. 47/2019 απόφ. ΕΠΖ).
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης,
Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

19. Δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

20. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  (αριθμ. 52/2019 απόφ. ΕΠΖ).
21. Τροποποίηση – ίδρυση νέας Αστικής Γραμμής (αριθμ. 51/2019 απόφ. ΕΠΖ).
22. Επικαιροποίηση και έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί διατήρησης υπαρχόντων και δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) ΕΔΧ (ταξί) σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αρταίων (αριθμ. 50/2019 απόφ. ΕΠΖ).
23. Τροποποίηση της αριθμ. 482/2018 Α.Δ.Σ. (αριθμ. 49/2019 απόφ. ΕΠΖ).
24. Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα  για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων».
25. Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα  για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)».
26. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακων και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

27. Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου Αρταίων.
28. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
29. 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας  για την  υλοποίηση : «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία».
30. Τροποποίηση της αρ.493/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων με θέμα: « Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες  αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία.
31. Απόφαση για την πρόθεση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]