Περιφ.Ηπείρου:Εισήγηση Σιαράβα για τον προϋπολογισμό

   
Με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κων. Σιαράβα άρχισε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020 στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  
"Η ψήφιση ενός προϋπολογισμού οιουδήποτε φορέα από τον πιο μικρό έως τον μεγαλύτερο αποτελεί κορυφαία στιγμή της λειτουργίας του οργάνου. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την ψήφιση του προϋπολογισμού μιας αιρετής Περιφέρειας που είναι δεύτερος τη τάξει μετά τον κρατικό προϋπολογισμό.
   Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι αποτελεί τεχνοκρατικά το εργαλείο δουλειάς και λειτουργίας των Οικονομικών μας Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και την εικόνα των προθέσεων της Περιφερειακής Αρχής για την πορεία της στο επικείμενο έτος. Υπό την έννοια αυτή είναι μια διαδικασία βαθιά πολιτική και οφείλουμε η καθεμία και ο καθένας εκ του θεσμικού ρόλου που κατέχουμε σε αυτή την αίθουσα να τοποθετηθούμε προκειμένου να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση των συνθηκών των κατοίκων της Ηπείρου που εκπροσωπούμε.
   Έως σήμερα το κράτος έχει αυξήσει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και μπορεί αυτό να ήταν απαίτηση και διεκδίκηση της Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει όμως να δίδονται πάντα και οι αντίστοιχοι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή τους.
   Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή μέσα από το πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι είμαστε πρώτα και πάνω απ΄όλα ρεαλιστές, συναισθανόμενοι απολύτως τις ανάγκες και τις δυσκολίες του κεντρικού κράτους, αλλά παραμένουμε πιστοί στο δόγμα και την διεκδίκηση ούτε ένα ευρώ χαμένο για την Ήπειρο.
   Ο προϋπολογισμός  που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, συντάχθηκε με γνώμονα και οδηγό πρώτα και πάνω απ΄όλατον ρεαλισμό, την ειλικρίνεια και την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με έσοδα και δαπάνες που δεν υποκρύπτουν και απέχουν από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, ούτε προβλέψεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.
   Προσεγγίζοντας κανείς και ιδίως οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεγέθη του προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει υπόψη του τόσο το νομοθετικό όσο και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη του προϋπολογισμού, αλλά και τη διαδρομή που διοικητικά και διαδικαστικά ακολουθήθηκε, προκειμένου να εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
   Έχοντας λοιπόν υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 260 και 268 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παρ.4Ο του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ», του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε,
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 του ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄- Πρόγραμμα Κλεισθένης),
Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
Την αριθ.: 55907/29-7-2019 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή Προϋπολογισμού των Περιφερειών Οικ.έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ),
καταρτίστηκε το σχέδιο Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Οικ.έτος 2020 και διέπεται από τις αρχές:
Της Καθολικότητας,
Της Ειδικότητας,
Της Ακρίβειας,
Της Ισοσκέλισης,
Της Προβλεψιμότητας,
Της Διαφάνειας,
Της Υπευθυνότητας,
Της Λογοδοσίας, Της Χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης

    Σύμφωνα με τα παραπάνω νομοθετήματα, εισάγεται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παρέχει τη γνώμη του επί αυτού η οποία κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη, στις αρμόδιες για την εποπτεία αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.
   Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με την υπ΄αρ. 1556/18/10/2019 Γνωμοδότηση. 
   Έτσι λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, με το υπ΄αρ. 29/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2020 και την υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ψήφισή του. 
   Πέραν των παραπάνω ο Προϋπολογισμός του 2020 συνοδεύεται και από Πίνακα Οικονομικών στοχοθεσίας. Ο πίνακας αυτός, όπως θεσμοθετήθηκε από τις σχετικές ΚΥΑ παρέχει συνοπτικά τόσο τον Προϋπολογισμό, όσο και την ετήσια στοχοθεσία, που έχει να κάνει με την πορεία εκτέλεσής του.
     Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2020.
    Οι αρχές που πρέπει να διέπουν έναν Προϋπολογισμό, όπως της καθολικότητας, της ενότητας, της σαφήνειας και ειδικότερα των πιστώσεων της ακρίβειας, της ισοσκέλισης, του ρεαλισμού του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.
    Βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2020 υπήρξαν: 
1) Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του με εγγραφή εσόδων, που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και με ανάλογη εγγραφή δαπανών

2) Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση αυτών

3) Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης

4) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Περιφέρειας που είναι συνεχιζόμενα ή που ολοκληρώθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

     Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν έχουμε ένα Προϋπολογισμό που εμφανίζει για το οικονομικό έτος 2020 τα εξής μεγέθη:
    Έσοδα Οικονομικού έτους 2020: 115.534.487,95
Ταμειακό Υπόλοιπο: 29.587.499.96
Σύνολο εσόδων: 145.121.987,91
Σύνολο εξόδων :  145.121.987,91
     Κυρίες και κύριοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι, από όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα εξετάζοντας τα μεγέθη του Προϋπολογισμού, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:
1) Διεκδικούμε από την Πολιτεία, τώρα που η χώρα βγαίνει από τη στενωπό των μνημονίων και αρχίζει να καταγράφει πλεονάσματα, τα υποσχόμενα και θεσμοθετημένα χωρίς καμία περικοπή για την Ήπειρο
2) Αγωνιζόμαστε ως Περιφερειακή Αρχή και δίνουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας και βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη της Ηπείρου με σκοπό την άμεση συνδρομή στην εξομάλυνση της δύσκολης καθημερινότητας και προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων της αξιοποίησης των πόρων που μας παρέχονται, διεκδικώντας και το τελευταίο ευρώ για τον τόπο μας.
3) Δίνουμε καθημερινά και χωρίς εφησυχασμό τη μάχη για την οικονομική αυτοτέλεια της αιρετής Περιφέρειας Ηπείρου με κοινωνικό πρόσωπο που θα είναι δίπλα στους πολίτες του τόπου μας.
   Παράλληλα έχοντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ Ηπείρου, εντάσσουμε έργα για όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, παράγουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και μελετάμε υπάρχουσες δράσεις στις οποίες η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ελλάδα.
  Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό απορροφήσεων στη διαχείριση του ΕΣΠΑ.  Είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων. Δημιουργήσαμε τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων, μέσου της ΣΔΙΤ, η οποία είναι  πλέον σε λειτουργία, εδώ και αρκετούς μήνες.
   Η Περιφερειακή Αρχή κατασκευάζει πλήρες δίκτυο Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού σε όλα τα παράλια της Ηπείρου. Πετύχαμε εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού στην Ήπειρο και ταυτόχρονα αναδείξαμε, προβάλαμε και προωθήσαμε τα τοπικά προϊόντα της Ηπείρου.
Συνδράμαμε στη βελτίωση των υποδομών στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, που πλέον δέχεται και διεθνείς πτήσεις. Προβαίνουμε σε ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λειτουργώντας κατά υποδειγματικό τρόπο τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμει οικονομικά τη λειτουργία των Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ, Πανεπιστήμιο, και το Α.Τ.Ε.Ι. τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων, όσο και στη στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχεία.
  Συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία πολιτιστικών μνημείων σε όλη την Ήπειρο, όπως πέτρινα γεφύρια, Ιερούς Ναούς, Μονές, τεμένη, καινοτόμο Πρόγραμμα των αρχαίων θεάτρων, στη γέφυρα της Πλάκας και λοιπά.
  Στις νέες σύγχρονες οδικές συνδέσεις, όπως στα Τζουμέρκα, η παράκαμψη Νικόπολης, η παράκαμψη Ηγουμενίτσας, σύνδεση της πόλης των Ιωαννίνων με το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
    Στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών μονάδων, στη μάχη κατά της ελληνοποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων και ιδιαίτερα του γάλακτος.
   Προχωράμε στη δρομολόγηση κατασκευής νέων Διοικητηρίων σε Πρέβεζα και Άρτα.
   Υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ηπείρου, όπως η σύνδεση της Ιονίας Οδού με Κακαβιά, από Κοσμηρά, η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την Ε65, ο παραλιακός άξονας Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού προς το Μαυρομάτι και η απαραίτητη έλευση επιτέλους του φυσικού αερίου στον τόπο μας.
    Όλα τα παραπάνω έργα ανήκουν στη δραστηριότητα της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία διεκδικούμε άμεσα για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου.
   Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να διεκδικούμε και να λαμβάνουμε χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
    Εάν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας οφείλει να συνδυάζεται με την κοινωνική πρόοδο, καθώς είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
   Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου που εργάστηκαν αγόγγυστα για το σχεδιασμό του Προϋπολογισμού έτους 2020 και με αυτές τις σκέψειςσας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο Προϋπολογισμού, αλλά και τον Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, με σεβασμό στα χρώματα των πολιτικών, με απόλυτη διαφάνεια αλλά και αναπτυξιακή δυναμική."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]