Η ανάπλαση του Πάρκου Κουραμπά & η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου στη συνεδρίαση της Οικον.Επιτροπής


Αποφάσεις για δύο σημαντικά έργα θα λάβει στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
Μεταξύ των άλλων θα εγκρίνει την κατασκευή και τους όρους δημοπράτησης του έργου ανάπλασης του Πάρκου Κουραμπά και Λακκωμάτων καθώς και του έργου βελτίωση- ανακατασκευή του αγροτικού οδικού δικτύου.
Η συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι, στην ισόγεια αίθουσα του δημαρχείου.


Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.422/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σας καλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01-10-2019 και ώρα 13.00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία επισυνάπτεται:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
  Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)», για τα οικονομικά έτη 2019 & 2020, προϋπολογισμού 62.683,24 € (εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ & είκοσι τεσσάρων λεπτών) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..» >>, όπως αναφέρεται στη αρ. πρωτ. 47367/11998/30-07-2019 διακήρυξη (19PROC005365036/2019-07-30).
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης


3. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου στη θέση “Λόγγος” Τ.Κ.Κουτσελιού.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
4. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων. 
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
5. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα λόγω διορθωτικής πράξης εφαρμογής.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
6. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα λόγω διπλοεγγραφής.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
7. Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2019». 
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
8. Εξουσιοδότηση της Οικονομικής  Επιτροπής  προς τον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών  για την ανάληψη χρημάτων από τα κληροδοτήματα που χειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών ως  κεφάλαια  Αυτοτελούς Διαχείρισης.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης

9. Συζήτηση επι εξωδίκου δήλωσης Αναστασίας Ρουστάνη, μισθώτριας ακινήτου στη Λάρισα  κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή».
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης

10. Συζήτηση επι  αιτήσεως του κ. Μπαδάνη Κων/νου μισθωτή ακάλυπτου χώρου  επι της Ιεράς Οδού 134 στην Αθήνα που ανήκει στο Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου».
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης

11. Απόδοση ποσού προς το Δήμο Ιωαννιτών που αντιστοιχεί στα κληροδοτήματα (φόρος, Χαρτόσημο και ΟΓΑ  επι χαρτοσήμου για το έτος 2018).
  Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης

12. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη προκήρυξης βοηθήματος σε ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες  μητέρες δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν σε δημότισσες εταίρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων για τα έτη 2018 & 2019 από το Κληροδότημα «Αγλαϊας Χαραλάμπους» που  διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών ως κεφάλαιο αυτοτελούς  διαχείρισης.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
13. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 62699/16720/05.11.2018 διακήρυξη του Δήμου (ΑΔΑΜ 18PROC003951988 2018-11-05), για την προμήθεια με τίτλο: ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 66559) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και 1ου (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
15. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Νήσου».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
16. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής - Κατσικάς».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
17. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Ανατολής» του Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
18. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή βασικής υποδομής στη νέα επέκταση της Δ.Κ. Πεδινής» του Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
19. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγησης 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κλωβών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων  Ιωαννίνων»  του Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
20. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
21. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή – Β’ Φάση».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
22. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναπλάσεις περιοχών».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
23. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων. Βελτίωση προσβασιμότητας».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
24. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου υποβολής δικαιολογητικών του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
25. Έγκριση κατασκευής και έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου Κουραμπά – Λακκωμάτων».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
26. Έγκριση κατασκευής και έγκριση όρων  Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

27. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 152/2018  απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κονάκης Δημήτριος

28. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ. 295/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κονάκης Δημήτριος

29. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με τον  έλεγχο τίτλων κ.λ.π. των ακινήτων του Δήμου μας για τα οποία θα υποβληθούν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο (στις νέες υπό ένταξη περιοχές των υπό κτηματογράφηση προκαποδιστριακών Κοινοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών).
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κάντζιος Ιωάννης

30. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59545/5057/25.9.2019 απόφασης του Δημάρχου Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κάντζιος Ιωάννης

31. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ.    122/2019  απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κονάκης Δημήτριος

32. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ΄ αριθμ. 6/33/20-06-2019 απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Ιωαννίνων με θέμα «εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 71924/10794/13-12-2018 προσφυγής της εταιρείας ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Α.Ε. κατά της υπ΄ αριθμ. 64937/9845/09-11-2018 απόφασης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ιωαννιτών».
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κάντζιος Ιωάννης

33. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη  σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αριθμ.    117/2019  απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
  Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κονάκης Δημήτριος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

34. Έγκριση της υπ. αριθ. 58406/4929 - 20/09/2019 απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρλέτος Γεώργιος
35. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Λυκογιώργου Ιωάννη στα Τρίκαλα, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνέδριο του Δήμου Τρικκαίων για τη δημιουργία μιας βιώσιμης & έξυπνης πόλης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρλέτος Γεώργιος
36. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο “Ο Φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης” από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης που θα γίνει στη Δημοτική Πινακοθήκη,  και θα  διαρκέσει από 7 Οκτωβρίου  2019  έως 8 Δεκεμβρίου 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρλέτος Γεώργιος
37. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού - ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2018.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]