Παύθηκαν τα όργανα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση !

Εκπρόθεσμη Τροπολογία του Π. Θεοδωρικάκου κατετέθη στο Ν/Σ περί Επιτελικού Κράτους. 

Με αυτήν, η Κυβέρνηση έπαυσε τα συλλογικά όργανα επιλογής προϊσταμένων του αρ.86 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν (δηλαδή να οριστούν ξανά τα μέλη τους) εντός μηνός. 

Ας δούμε αναλυτικά πως έγινε η παύση των οργάνων και τι ακριβώς αφορά.


Η περ.β’ της παρ.2 της Τροπολογίας ορίζει ότι:

« Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι κατ’ εξουσιοδότηση, των παρ.1 και 2 του αρ.86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), εκδοθείσες πράξεις ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ των συλλογικών ΟΡΓΑΝΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  χωρίς άλλη διατύπωση. »


Η περ.γ’ της ίδιας παραγράφου προβλέπει:

« Τα συλλογικά όργανα επιλογής του αρ.86 του ως άνω Κώδικα ανασυγκροτούνται και ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και το αργότερο ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ από την έναρξη ισχύος του παρόντος. »


Για να γίνει αντιληπτή η σημασία της κυβερνητικής παρέμβασης, δείτε ακριβώς ποια όργανα επιλογής προϊσταμένων του αρ.86 παύθηκαν και πρέπει τα μέλη τους να οριστούν ξανά.

Α) Το ΕΙΣΕΠ, ήτοι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ..

Β) Τα ΣΕΠ, δηλαδή τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων που προβλέπονται για κάθε Υπουργείο, κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία, κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, και κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  Τα ΣΕΠ είναι αρμόδια α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων του αρ.85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.


Υπογραμμίζουμε ότι τα Σ.Ε.Π. των Περιφερειών ΔΕΝ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς προβλέπονται στον Καλλικράτη (αρ.248 ν.3852/2010) και όχι στο αρ.86 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, η παύση ισχύος ΔΕΝ αφορά όργανα των Δήμων, δεδομένου ότι για αυτούς προβλέπονται Υπηρεσιακά Συμβούλια από τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).


Στην ίδια Εκπρόθεσμη Τροπολογία, στην περ.δ’ της ίδιας παρ.2, ορίστηκε πως εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, κλπ, κατ’ εφαρμογή των αρ.84, 85, 86 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων.


Τέλος, να σημειωθεί ότι το πρώτο μέρος της Τροπολογίας (παρ.1) αφορά τους καινούριους Υπηρεσιακούς Γραμματείς που δημιούργησε η νέα Κυβέρνηση.  Ειδικότερα, τη συμμετοχή των Υπηρεσιακών Γραμματέων (και όχι των Γενικών Γραμματέων) στα ανωτέρω ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ. Όμως, αυτό το πρώτο μέρος δεν θα ξεκινήσει να ισχύει άμεσα, αλλά “τίθεται σε ισχύ ΜΕΤΑ την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων”.  Δεν έχει, δηλαδή, σχέση με το γεγονός ότι ΤΩΡΑ παύονται τα συγκεκριμένα όργανα προκειμένου να οριστούν ξανά τα μέλη τους εντός μηνός βάσει της νομοθεσίας που ήδη σήμερα ισχύει.

airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]