Ιωάννινα:Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας [τα θέματα ]


Ημερήσια διάταξη Οικονομικής Επιτροπής
(συνεδρίαση 9ης Ιανουαρίου)

 Την Τετάρτη 09-01-2019, και ώρα 9:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-12-2018 συνεδρίασης.
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση του από 24-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του από 21-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», προϋπολογισμού 64.000,00 € με ΦΠΑ.
4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Θεσπρωτίας», αναδόχου Ελένης Τασιούλα, μέχρι την 15-04-2019.
5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών (σωλήνων - πλέγματος) για την περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων της πρώην Γεωργικής Σχολής και των σταυλικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Γεωργίας στην περιοχή Κατσικάς».
6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων στην περιοχή Μπαλντούμα και στο Δήμο Πωγωνίου στους ποταμούς Καλαμά και Γορμό».
7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια δέντρων καστανιάς και υλικών συστημάτων άρδευσης για φύτευση στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων στην περιοχή Μετσόβου».
8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην 2η και 3η επαρχιακή οδό Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα - Καλαρρύτες και Μονολίθι – Πλατανούσα - Σκούπα Άρτας».
9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή ξηρών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο Δήμο Πωγωνίου στην περιοχή Σιταριάς».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», αναδόχου ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., μέχρι την 07-02-2019.
11. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 (Δ/νση Οικονομικού).
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2019 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
13. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2019 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2019 (Τμήμα Προμηθειών).
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2019.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση ισχύος της σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
19. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-12-2018 (οικονομική προσφορά) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ03000008.
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α) και την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α), για το έτος 2019.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (16ο Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 16-01-2019, για τη συζήτηση της από 19-12-2017 αγωγής της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
22. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2019.
23. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων των έργων “Κατασκευή Α/Κ ΒΙΟΠΑΘΕ στη θέση Γκρίκα Θεσπρωτίας” και  “Βελτίωση κόμβου εισόδου πόλεως Ιωαννίνων στη θέση του υφιστάμενου Α/Κ με Εγνατία Οδό”».
24. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της προμήθειας και μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 (υπόλοιπο των σχετικών συμβάσεων, με ΑΔΑΜ: 18SYMV003743739 και 18SYMV004185658).
25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α.
26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
28. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του προϋπολογισμού κάθε τμήματος/δρομολογίου, του αριθ. 3109/24-08-2017 (α/α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
29. Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2018 και έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2019.
31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019.
32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019 (δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, κλπ).
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας), για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region - ADRIPASS”», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B 2014-20 Adriatic – Ionian (ADRION).
35. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.
37. Έγκριση του από 21-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
38. Έγκριση του από 27-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-12-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - βελτίωση οδού Ν. Σινώπης – Κανάλι - Εθνική οδός Πρέβεζας -Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
39. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 06-12-2018 και 13-12-2018 για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού της κοίτης και προστασία της όχθης του ποταμού Μπόιδα – Μαυρή στην περιοχή Θεσπρωτικού ΠΕ Πρέβεζας και β) καθαρισμού ρεμάτων στην περιοχή της Τ.Κ. Λούρου ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/597/06-12-2018 και Φ.301/626/13-12-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας αντίστοιχα, και τις αριθμ. 40/2729/12-12-2018 και 41/2842/21-12-2018 αποφάσεις ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]