Το Υπ.Περιβάλλοντος για την οδό Νιάρχου :Νόμιμη η ανακατασκευή της

Τι απαντά του Υπουργείο στον Συνήγορο του Πολίτη 

Σε απάντηση του (α) σχετικού και στο πλαίσιο εξέτασης της με αριθμό φακέλου 252132 αναφοράς που
διεξάγεται (σύμφωνα με τις νομικά θεσμοθετημένες αρμοδιότητες σας) για το έργο του θέματος,
αναφέρονται τα εξής:
Α. Χαρακτηρισμός της οδού Νιάρχου
1. Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» αποτελεί υφιστάμενη αστική οδό της πόλης των Ιωαννίνων που
περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του ΓΠΣ Ιωαννίνων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
71877/3169/29.10.1986 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄58/1987) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο χαρακτήρας της εν λόγω οδού, όπως έχει διαμορφωθεί από τη μέχρι σήμερα χρήση της,
είναι αστικού ή υπεραστικού τύπου δεδομένου ότι εξυπηρετεί τη σύνδεση της υφιστάμενης
εθνικής οδού Ιωαννίνων - Άρτας (λεωφόρος Δωδώνης στο αστικό τμήμα της) με τον οικισμό
Πεδινής και κατ΄ επέκταση με την εθνική οδό Ιωαννίνων - Δωδώνης. Επιπλέον μέσω της οδού
εξυπηρετείται η πόλη των Ιωαννίνων με βασικές κοινωνικές υποδομές όπως είναι το Νοσοκομείο
Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2
2. Έχοντας ως γνώμονα το διακριτό συγκοινωνιακό ρόλο που επιτελεί σήμερα η οδός Νιάρχου για την
πόλη των Ιωαννίνων και δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επιβαρυμένη, σε κίνηση, αστική
οδό, που τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της είναι περιορισμένα και δεν διασφαλίζουν την
ασφάλεια των χρηστών της, κρίθηκε απαραίτητη η βελτίωση-αναβάθμιση της. Στο πλαίσιο αυτό
υποβλήθηκε από το φορέα του έργου (Περιφέρεια Ηπείρου/Δνση Τεχνικών Έργων) πρόταση, ο
σχεδιασμός της οποίας, περιελάμβανε τη διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού Νιάρχου από τη
σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας έως την είσοδο στον οικισμό Πεδινής (συνολικό μήκος
4,5 χλμ.) ώστε να αποκτήσει ενιαία διατομή με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας/κατεύθυνση (από 1+1
που είναι σήμερα), ενώ δεν προβλέπεται σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ που απέχει περί τα
0,8 Km. Έχοντας ως κριτήριο αυτά τα χαρακτηριστικά της οδού, καθώς και το γεγονός ότι:
- η πρόσβαση στην αρτηρία δεν αποκόπτεται αλλά διεξάγεται πλέον ελεγχόμενα μέσω του
κάθετου και παράπλευρου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων κυκλικής μορφής
(roundabout)
- υπάρχει πρόβλεψη πεζόδρομου με ποδηλατόδρομο στη δυτική πλευρά και πεζοδρόμιο
- ορίζονται ανώτατα όρια ταχύτητας πόλεως
το έργο αντιμετωπίζεται ως αστική οδός και κατηγοριοποιείται στην Ομάδα 1
η
: Έργα χερσαίων και
εναέριων μεταφορών και κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α1 με α.α 13: Αστική οδός ταχείας
κυκλοφορίας με Λ≥4 και όχι ως κλειστός αυτοκινητόδρομος ή αστικός αυτοκινητόδρομος.
3. Όσον άφορα στη συμβατότητα του έργου της οδού Νιάρχου με το στρατηγικό και τον
περιφερειακό σχεδιασμό, διαπιστώνεται ότι συνάδει με τις σχετικές προβλέψεις τους, δεδομένου
ότι:
(i) Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις/στόχους του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού που καθορίζονται
στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης [ΦΕΚ 128/Α/2008]
επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών σε όλη την
επικράτεια, με σκοπό:
- την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας
- τη μείωση του χρόνου και του κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών
- την ασφάλεια των μεταφορικών/συγκοινωνιακών υπηρεσιών
- τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων
Ειδικότερα για τις αστικές και τις οδικές επιβατικές μεταφορές αστικού ή υπεραστικού τύπου, οι
κύριοι άξονες του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν:
- αύξηση της συνολικής κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου
- προώθηση έργων παράκαμψης αστικών κέντρων
- μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
- προώθηση μέτρων και έργων που ενισχύουν την ελκυστικότητα και ποιότητα των ΜΜΜ
(ii) Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις/στόχους που καθορίζονται στο Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ηπείρου [ΦΕΚ 1451/Β/2003] επιδιώκεται η
προώθηση των έργων που αναβαθμίζουν το ρόλο της πόλης των Ιωαννίνων ως το κυρίαρχο κέντρο
της Περιφέρειας με διαπεριφερειακή και διακρατική εμβέλεια
(iii) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. 52365/14.11.2012 έγγραφο του αρμόδιου
τμήματος της Δνσης Χωροταξίας του Υπ. Περιβάλλοντος (βλ. σχετ. 20 του σκεπτικού της ΑΕΠΟ) το
έργο (διαπλάτυνση και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού)
αποσκοπεί στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλη των Ιωαννίνων και εντάσσεται
στους στόχους που θέτουν τα ανωτέρω Πλαίσια.
3
Β. ΜΠΕ της οδού Νιάρχου
Σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται για τις ελλείψεις της ΜΠΕ, ως προς το περιεχόμενο της,
ώστε να αναδειχθεί η ανεπάρκεια της και να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της όλης διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που τηρήθηκε και η έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης,
επισημαίνονται τα εξής:
1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων βελτίωσης της οδού Νιάρχου εκπονήθηκε και
συντάχθηκε ΜΠΕ, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι με τη (β) σχετική, η ισχύς
των οποίων είναι μέχρι 11/3/2023.
2. Η ΜΠΕ - ως βασικό μέσο εφαρμογής της αρχής της πρόληψης και ως εργαλείο εκτίμησης και
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σαφή στοιχεία και ορθολογικές μεθόδους που
είναι κοινά αποδεκτές στο διεθνές επιστημονικό πεδίο της εκτίμησης και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων - αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία που εντοπίζει τις αναμενόμενες
αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από ένα τέτοιου είδους και μεγέθους οδικό έργο και
προτείνει τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης που θα μειώσουν σημαντικά την ένταση των
επιπτώσεων.
3. Η ΜΠΕ που υποβλήθηκε, εξετάστηκε ως προς τη τυπική πληρότητας της και κρίθηκε ότι
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου (παραγ. 4 άρθ. 11 ν.4014/2011) και το περιεχόμενο της
είναι επαρκές, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζονται και να αξιολογούνται οι
επιπτώσεις του έργου και να εκτιμάται αν η πραγματοποίηση του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις
της οικείας νομοθεσίας και τις συνταγματικές επιταγές. Ειδικότερα, από την εξέταση και
αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης της ΜΠΕ διαπιστώνεται ότι στα αντίστοιχα κεφάλαια της
(Υφιστάμενη Κατάσταση, Εκτίμηση και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μέτρα
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λπ.):
(i) γίνεται καταγραφή και λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος - στην
άμεση και ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου - ως προς τις πιέσεις που δέχεται καθώς και
των τάσεων εξέλιξης του (βλ. Κεφ. 3 της ΜΠΕ).
(ii) περιλαμβάνεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων (βλ. Κεφ. 7 της ΜΠΕ), ως προς τo γενικό
σχεδιασμό της οδού, που έπειτα από την συγκριτική τους αξιολόγηση (με περιβαλλοντικά, τεχνικά
και οικονομικά κριτήρια) επιλεγεί η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση για την οποία εγκρίθηκαν
περιβαλλοντικοί όροι με τη (β) σχετική).
(iii) εντοπίζονται και εξετάζονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σε σχέση
με την υφιστάμενη κατάσταση) που θα προκύψουν από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου
(σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση) στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (βλ. Κεφ. 5 της
ΜΠΕ).
(iv) προτείνονται συγκεκριμένα και επαρκή μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων (βλ. Κεφ. 6 της
ΜΠΕ) λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή και τη
τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προκειμένου να επέλθει ισορροπημένη ένταξη του έργου
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής που θα διαφυλάξουν την περιοχή από
ενδεχόμενη υποβάθμιση.
(ν) Περιλαμβάνονται κατευθύνσεις με τη μορφή κωδικοποιημένων μέτρων για την πρόληψη των
επιπτώσεων και πρόγραμμα διαχείρισης και παρακολούθηση τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται
τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας.
4. Όσον αφορά στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Ζώνη Ειδικής
Προστασίας: «Ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων» με κωδικό GR 2130012) εντός της οποίας
πραγματοποιείται το έργο, επισημαίνονται τα εξής:
4
(i) Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγ. 1 του άρθ. 10 του ν.4014/2011, στην περίπτωση
έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου
NATURA 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των
ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση
ελλείψεως σχετικών προβλέψεων τότε υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση.
(ii) Η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας για την άγρια ορνιθοπανίδα,
με είδος χαρακτηρισμού το κιρκινέζι (falco naumanni), η οποία έχει συμπεριληφθεί στην ειδική
περιβαλλοντική μελέτη της λίμνης Παμβώτιδας που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με την υπ’ αριθ.
50665/4043/12.9.2001 Απόφαση. Βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης έχει διαμορφωθεί το
αντίστοιχο σχέδιο π.δ. για τον χαρακτηρισμό της λίμνης Παμβώτιδας και τον καθορισμό των
χρήσεων για την προστασία της. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου η οδός Νιάρχου,
εμπίπτει στη Ζώνη Γ΄ εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων έργων δικτύων
και υποδομής. Ως εκ τούτου, οι όποιες επιπτώσεις από έργα (τέτοιου είδους και μεγέθους) έχουν
εξεταστεί και αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης και έχει
αποσαφηνιστεί εάν είναι επιτρεπτά ή μη επιτρεπτά.
(iii) Δεδομένου ότι η οδός Νιάρχου αποτελεί υφιστάμενο έργο που βελτιώνεται, οι όποιες
συνέπειες έχουν προκληθεί στο φυσικό περιβάλλον (και κατ’ επέκταση στην περιοχή του Δικτύου
NATURA 2000) έχουν συντελεστεί και έχει επέλθει διαχρονικά μια κατάσταση ισορροπίας που
χαρακτηρίζεται από την ένταξη του έργου στο περιβάλλον και την προσαρμογή του φυσικού
περιβάλλοντος στην υφιστάμενη κατάσταση. Ως εκ τούτου λαμβάνεται ‘‘ως επιτρεπτό’’ βάσει της
ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης.
(iv) Το αρμόδιο τμήμα Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, με το υπ’ αριθ.
1431/59/25.1.2013 έγγραφο, διατύπωσε κατ’ αρχήν θετική άποψη για το έργο (διαπλάτυνση και
βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού). Επίσης στην παραγ. ε1) της
(β) σχετικής, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 εντός της οποίας
πραγματοποιείται το έργο με τα αντίστοιχα μέτρα για την προστασία της παραγ. ε2).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ΜΠΕ,
διαπιστώνεται ότι, αφενός δεν προκαλείται υποβάθμιση των ειδών της εμπλεκόμενης περιοχής
του Δικτύου NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε), και
αφετέρου δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα και η συνεκτικότητα του δικτύου.
Γ. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της οδού Νιάρχου
Όσον αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που τηρήθηκε, επισημαίνονται τα εξής:
1. Για την σύνταξη και έκδοση της (β) σχετικής τηρήθηκαν συννόμως (από ουσιαστική και τυπική
άποψη) όλες οι ισχύουσες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης και της
δημοσιοποίησης της ΜΠΕ.
2. Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση,
διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου, ενώ δεν
εκφράστηκαν απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό. Τα εν λόγω στοιχεία
εξετάστηκαν, αξιολογήθηκαν και σταθμίστηκαν, και τέλος συντάχθηκε το σχέδιο ΑΕΠΟ με τους
αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου που εγκρίθηκε
με τη (β) σχετική.
3. Από την εξέταση των γνωμοδοτήσεων διαπιστώνεται ότι:
(i) όλες οι υπηρεσίες και φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ και
διατύπωσαν τις απόψεις τους, ως προς τις προϋποθέσεις - τους όρους και περιορισμούς, για την
πραγματοποίηση του έργου
5
(ii) η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με
την υπ’ αριθ. 13/97/3.12.2012 απόφαση γνωμοδοτεί (ομόφωνα) θετικά επί του περιεχομένου της
ΜΠΕ (ΑΔΑ:Β4ΜΒ7Λ9-0Ι3)
(iii) δεν εκφράστηκαν απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν συννόμως όλες οι ισχύουσες
κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων και δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της (β) σχετικής και των αντίστοιχων
περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί με αυτή για το έργο. Η εξέταση της νομιμότητας
άλλωστε αποτελεί αρμοδιότητα του ΣτΕ, στο οποίο δεν έχει γίνει προσφυγή μέχρι σήμερα.
Δ. Άλλα θέματα
Όσον αφορά στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό για τα υπόλοιπα επιμέρους θέματα
όπως:
- επιμονή της διοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) στην άρνηση παρουσίασης
του ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού της πόλη των Ιωαννίνων
- μη συμμόρφωση της διοίκησης με τις κείμενες διατάξεις και τις έως σήμερα αποφάσεις του ΣτΕ
- συνεργασία της διοίκησης στην κατεύθυνση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων
- στάθμιση της ανάγκης για εφαρμογή της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για τις
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη των Ιωαννίνων
η διατύπωση απόψεων παρέλκει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.
Ε. Συμπεράσματα
Σταθμίζοντας τα στοιχεία των παραγράφων Α, Β, Γ, συνάγεται ότι:
1. Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» ως υφιστάμενη αστική οδός, περιλαμβάνεται στον πολεοδομικό
σχεδιασμό της πόλης των Ιωαννίνων, ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας (διαπλάτυνση και
βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού) αποσκοπούν στη βελτίωση
των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλη των Ιωαννίνων και συνάδουν με τους στόχους και τις
κατευθύνσεις που θέτουν τα Πλαίσια εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
2. Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» αντιμετωπίζεται ως αστική οδός και οι προβλεπόμενες εργασίες
οδοποιίας (διαπλάτυνση και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού)
κατηγοριοποιούνται στην Ομάδα 1η : Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών και κατατάσσονται
στην Υποκατηγορία Α1 με α.α 13: Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας με Λ≥4. Κατά συνέπεια ο
σχεδιασμός δεν σχετίζεται με κλειστό αυτοκινητόδρομο ή αστικό αυτοκινητόδρομο, ενώ δεν
προβλέπεται σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ.
3. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και η έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιήθηκε με μια ολοκληρωμένη και επιστημονική διαδικασία
(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής Νομοθεσίας), με την υποβολή φακέλου ΜΠΕ.
4. Ως προς το περιεχόμενο, η ΜΠΕ που υποβλήθηκε, κρίθηκε από τον έλεγχο πληρότητας της, ότι
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου και το περιεχόμενο της είναι επαρκές. Κατά συνέπεια, η
ΜΠΕ ως επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία, εκπονήθηκε κατά βάση με σαφή στοιχεία και
ορθολογικές μεθόδους που είναι κοινά αποδεκτές στο διεθνές επιστημονικό πεδίο της εκτίμησης
και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιελάμβαναν:
- εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την όδευση της χάραξης
- συγκριτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων ως προς τις
επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής (ισοζύγιο οφέλους –
επίπτωσης), έτσι ώστε τεκμηριωμένα να επιλεγεί η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση, δηλ. η λύση
που εξασφαλίζει τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον και το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος
(περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό).
6
- αναλυτική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης, και
πρόταση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης τους, για την ισορροπημένη ένταξη του Σχεδίου
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής
Ειδικότερα η ΜΠΕ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή και
τη τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα διαφυλάξουν
την περιοχή από ενδεχόμενη υποβάθμιση. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι ΜΠΕ καθώς και οι
αντίστοιχες ΚΥΑ ΕΠΟ καλύπτουν πλήρως και συνολικά τις περιβαλλοντικές αιτήσεις για τέτοιου
μεγέθους έργα.
5. Από την εκτίμηση των επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου διαπιστώνεται ότι:
(i) Δεν προκαλούνται ανεπανόρθωτες (μη αναστρέψιμες) επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους
Τόπους του Δικτύου NATURA
(ii) Δεν διακυβεύεται η συνεκτικότητα και ακεραιότητα των εμπλεκόμενων Τόπων του Δικτύου
NATURA και οι σκοποί διατήρησης τους, αφού το έργο δεν προκαλεί περαιτέρω διάρρηξη του
συνδετικού ιστού τους, κατακερματισμό των οικοτόπων τους και μείωση σε σημαντικό βαθμό της
έκτασης τους.
(iii) Δεν επέρχεται καταστροφή οικολογικών ενδιαιτημάτων (τύπων οικοτόπων) της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και άρα δεν θέτει σε κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά των Τόπων του Δικτύου
NATURA.
(iv) Δεν πρόκειται να προκαλέσει την εξαφάνιση ειδών προτεραιότητας ή ειδών πανίδας που
χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιαίτημα και ως εκ τούτου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση ή καταστροφή της περιοχής ή την εξάλειψη αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών
του.
(v) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου σχεδίου π.δ. η οδός Νιάρχου, εμπίπτει στη Ζώνη Γ΄
εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων έργων δικτύων και υποδομής.
6. Για την σύνταξη και έκδοση της (β) σχετικής τηρήθηκαν συννόμως (από ουσιαστική και τυπική
άποψη) όλες οι ισχύουσες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης και της
δημοσιοποίησης της ΜΠΕ.
7. Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση,
διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (όλες οι
υπηρεσίες και φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ και η αρμόδια
επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα θετικά), ενώ δεν εκφράστηκαν
απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό. Κατά συνέπεια υπήρχε η απαραίτητη αποδοχή
και συναίνεση για το έργο.
Από όλα όσα παρατίθενται στο παρόν έγγραφο, κρίνεται ότι δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις επί
των αναφερόμενων στο (α) σχετικό και παραμένουμε στη διάθεση σας.
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της ΔΙΠΑ
 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]