Ιωάννινα:Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποκλεισμού του (ΣΕΑ) Επισκοπικού στην Ιόνια Οδό

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αποκλεισµού του Σταθµού Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Επισκοπικού (χ/θ 194,870), στον Αυτοκινητόδροµο ΙΟΝΙΑ
Ο∆ΟΣ, στην εδαφική αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (χ/θ
168+649 έως τέλος, χ/θ 200+991), κατά το χρονικό διάστηµα από 26-02-2018 µέχρι και
30-04-2018.-

. Εντός της εδαφικής αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (χ/θ 175+710 έως
τέλος, χ/θ 200+991) και για το χρονικό διάστηµα, από σήµερα ∆ευτέρα 26-02-2018 µέχρι και
- 2 -
την ∆ευτέρα 30-04-2018, να εφαρµοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις Αποκλεισµού
των λωρίδων επιτάχυνσης-επιβράδυνσης του Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Επισκοπικού (χ/θ 194+870) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και των οριζοµένων στο
ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο του προοιµίου της παρούσης.
2. Ειδικότερα, από τη µελέτη προβλέπεται:
Σε ότι αφορά το ΣΕΑ Επισκοπικού και στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, ο προσωρινός
αποκλεισµός των κατασκευασµένων λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης µε τη
χρήση πινακίδων Ρ-52α/Π-77 µε φανούς. Για το σκοπό αυτό, θα αποκλειστεί αρχικά το
έρεισµα από τη χ/θ 194+300 έως τη χ/θ 194+400, η Λ.Ε.Α. από τη χ/θ 194+400 έως τη
χ/θ 194+490 και η λωρίδα επιβράδυνσης και ζέµπρας µεταξύ κλάδου εισόδου και
εξόδου από τη χ/θ 194+490 έως τη χ/θ 194+530 µε τη νέα χιλιοµέτρηση.
Σε ότι αφορά το ΣΕΑ Επισκοπικού και στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, ο προσωρινός
αποκλεισµός των κατασκευασµένων λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης µε τη
χρήση πινακίδων Ρ-52α/Π-77 µε φανούς. Για το σκοπό αυτό, θα αποκλειστεί αρχικά το
έρεισµα από τη χ/θ 195+400 έως τη χ/θ 195+300, η Λ.Ε.Α. από τη χ/θ 195+300 έως τη
χ/θ 195+210 και η λωρίδα επιβράδυνσης και ζέµπρας µεταξύ κλάδου εισόδου και
εξόδου από τη χ/θ 195+210 έως τη χ/θ 194+270 µε τη νέα χιλιοµέτρηση.
3. Οι ανωτέρω αποκλεισµοί θα ισχύουν καθηµερινά για όλο το 24ώρο.
4. Επισηµαίνεται ότι, η περιοχή των ρυθµίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια
της νύκτας και όποτε επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και ότι ο µηχανικός
εξοπλισµός θα πρέπει να αποµακρύνεται µετά το πέρας του ωραρίου εργασιών εκάστης ηµέρας
και σε κάθε περίπτωση πριν νυχτώσει.
5. Σηµειώνεται επίσης ότι, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάµενης
µόνιµης οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των
ρυθµίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήµανση σε κατάλληλες θέσεις.
6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αποµάκρυνση τµήµατος της µόνιµης περίφραξης ή/και των
στηθαίων ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις
θέσεις της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα
µέτρα για την αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδροµο, στις δε θέσεις προσωρινής
αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται κατάλληλη διαµόρφωση των απολήξεων και
θα τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας µεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής
κυκλοφορίας.
7. Η υλοποίηση των εργασιών και των απαιτούµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, θα γίνει µε την
επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού µε ευθύνη του οποίου θα γίνει η κατάλληλη
προσαρµογή της µελέτης στις συνθήκες και τη γεωµετρία της οδού (π.χ. προσαρµογή ορίων
ταχύτητας, επαρκή πλάτη λωρίδων, θέσεις και χαρακτηριστικά οριζόντιας και κατακόρυφης
σήµανσης, µήκος ζώνης προειδοποίησης/ζώνης συναρµογής και τυχόν επιµήκυνσή τους για
την εξασφάλιση της ορατότητας, µήκος ζώνης έργων, κτλ.), καθώς και η λήψη όλων των
- 3 -
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας (π.χ. επισήµανση σήµανσης και φωτισµός έργων κατά τη
διάρκεια της νύχτας, χρήση αναλαµπόντων φανών, χρήση πινακίδων οριοθέτησης έργων,
τοποθέτηση αναλάµποντος βέλους, κατάλληλος φωτισµός έργων, χρήση φορητών πινακίδων
µεταβλητών µηνυµάτων, απόκρυψη υφιστάµενης σήµανσης που τυχόν δεν ισχύει κατά τη
διάρκεια των ρυθµίσεων, έγκαιρη αποµάκρυνση µηχανικού εξοπλισµού πριν νυχτώσει,
τοποθέτηση διατάξεων προστασίας κατάλληλου επιπέδου συγκράτησης µεταξύ εργοταξίου και
χώρου οδικής κυκλοφορίας κτλ.) µε σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άµεση
αντίληψη των ρυθµίσεων και των απαιτούµενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των
εργασιών καθώς και να διεξάγεται µε ασφάλεια η κυκλοφορία των οχηµάτων και των
εργαζοµένων.
8. Κατά την εφαρµογή των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα
ώστε, σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η οµαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η
παρεµπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό, να συµφωνηθούν µε το αρµόδιο Τµήµα
Τροχαίας Ιωαννίνων, εκ των προτέρων, όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
σε περίπτωση που εκτιµηθεί ή παρατηρηθεί σηµαντική επίπτωση στην οµαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεµπόδιση των χρηστών.
Ειδική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναµένεται αυξηµένος κυκλοφοριακός
φόρτος (Παρασκευή έως Κυριακή) καθώς και για τις ηµέρες δυσµενών καιρικών συνθηκών ή
που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών µηχανηµάτων. Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιµο
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν αλληλοεπικάλυψης µε άλλες
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µικρής ή µακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή.
9. Επιπλέον µε µέριµνα της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενηµέρωση των
χρηστών για τις πραγµατοποιούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε το προσφορότερο τρόπο
από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις
επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κτλ)
ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις οµαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
10. Η «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί
και να συντηρεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός και εκτός κατοικηµένης περιοχής, τα εγκεκριµένα
εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια ∆ράσης και τις εγκεκριµένες µελέτες, τις
απαιτούµενες πινακίδες σήµανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαµβάνει κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται µε αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη του η οµαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων στην περιοχή των εκτελουµένων έργων. Επιπλέον θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα και απαραίτητα µέτρα προστασίας των
εργαζοµένων.
11. Επισηµαίνεται ότι, σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί
του αυτοκινητοδρόµου χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση από τον ∆ιοικητή του
- 4 -
Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, ο οποίος εξουσιοδοτείται µε την παρούσα για την λήψη
τυχόν πρόσθετων κυκλοφοριακών µέτρων, εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
 Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, αρχίζει:
• µετά την πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον ∆ιοικητή του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων και της «ΝΕΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόµενης
κυκλοφοριακής σήµανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα µελέτη, ως και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής σήµανσης.
• από τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
 Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]