ΤΕΙ Ηπείρου:Υποβάθμιση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Η θέση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου για την
σχεδιαζόμενη μετεξέλιξή του σε πανεπιστημιακό Τμήμα, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Ενιαίου
Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο
Τους τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Κ. Γαβρόγλου,
για την συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω της Επιτροπής που συνέστησε
ο κ. Υπουργός και στην οποία συμμετέχουν μέλη των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Το Τμήμα συμφωνεί
απόλυτα με την πρωτοβουλία δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την
Έρευνα και στηρίζει το διάλογο με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και
πολυθεματικού πόλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Η συσταθείσα επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα το οποίο υπέβαλε στον κ. Υπουργό στις αρχές του 2018. Σε
ό,τι αφορά το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου, η επιτροπή φέρεται να προτείνει την
μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», εντασσόμενο σε
μονοτμηματική σχολή με την ίδια ονομασία, με έδρα την Άρτα.
Μια τέτοια πιθανή εξέλιξη είναι πολύ αρνητική, τόσο για τους φοιτητές του προτεινόμενου Τμήματος
όσο και για την ακαδημαϊκή υπόσταση της νέας Πανεπιστημιακής δομής που πρόκειται να συγκροτηθεί.
Η προτεινόμενη ονομασία, με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών», ανάγεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο
χωρίς ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν απαντάται σε άλλο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Ως εκ τούτου εκφράζεται η πλήρης αντίθεση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. στην ενδεχόμενη μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».
Αντίθετα, η ονομασία ως «Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» είναι πλέον δόκιμη, με σαφή και
προσδιορισμένο ακαδημαϊκό προσανατολισμό, αναγνωρίσιμο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές
επίπεδο.
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. υπογραμμίζει την πάγια θέση του για συνεργασία των
Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, τονίζοντας ότι βλέπει με θετικό πνεύμα την προσπάθεια κοινής πορείας των δύο
ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως και παλαιότερα είχε λάβει ανάλογες αποφάσεις,
με στόχο τη συνεργασία και κοινή πορεία περιφερειακών ΤΕΙ. Καθώς πρόκειται για μια διαδικασία
συναίνεσης, διαλόγου και συνεργασίας, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ακολουθώντας τις διεθνώς
καθιερωμένες τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα, την
εμπειρία και τα επιτεύγματα και των δυο συνεργαζόμενων πλευρών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία
ενός ισχυρού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
Ειδικότερα, το Τμήμα επισημαίνει τα παρακάτω :
1. Κατά την διαδικασία των συζητήσεων για την συγχώνευση, το Τμήμα πρότεινε τη μετεξέλιξη του σε
«Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών» -προκειμένου να μην θεωρείται
ανταγωνιστικό του Τμήματος Μηχανικών H/Y & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -
αλλά συμπληρωματικό του, που θα ενισχύσει την νεοσύστατη Πολυτεχνική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, συμβατό με υφιστάμενα στην Ελλάδα
και την Ευρώπη Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πρόκειται άλλωστε, για ένα λειτουργικό
μοντέλο καθώς εφαρμόζεται ήδη στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών, όπου
λειτουργούν από τη δεκαετία του 1980 δύο Τμήματα: ένα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και ένα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
2
2. Το Τμήμα έκρινε ότι η μετεξέλιξή του σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών» μπορεί να υποστηριχθεί σε ικανό βαθμό από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που
το στελεχώνει, στηριζόμενο και στο σημαντικό έργο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.
Εκπονήθηκε δε και τεκμηριώθηκε αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, με επιχειρήματα για τη
βιωσιμότητα του και για τη δυνατότητα υποστήριξης του με τις ελάχιστες δυνατές προσθήκες σε
μέλη ΔΕΠ. Συνοπτικά, η προτεινόμενη μετεξέλιξη αιτιολογείται επειδή:
Α) Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο και το ενδεικτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
αντιστοιχεί σε διεθνώς καθιερωμένο και αναγνωρισμένο, αυτοδύναμο γνωστικό πεδίο
πολυτεχνικού επιπέδου.
Β) Οι υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές και ο εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Τ.Ε. καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές ανάγκες στο
προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο για τις κατευθύνσεις της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών, ενώ προτάθηκαν άμεσες και εφικτές λύσεις για την ενεργοποίηση της
απαραίτητης κατεύθυνσης σπουδών Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Γ) Τα μέλη του Τμήματος έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένο
έργο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης με
πλήθος ετεροαναφορών από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
3. Η πρόταση μετεξέλιξής σε «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» είναι
απόρροια του θετικού μας πνεύματος για ομαλή πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο
υφιστάμενων ΑΕΙ, με σεβασμό στο έργο και την ακαδημαϊκή μας υπόσταση, από την οποία μεγάλος
κερδισμένος θα είναι το νέο Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές του και η κοινωνία της Ηπείρου. Σε αυτή
την διαδικασία, το Τμήμα μας συνεισφέρει με τα ακόλουθα επιτεύγματα:
 Το Τμήμα έχει προσπαθήσει σκληρά για την καλύτερη δυνατή στελέχωση του, παρά τις δύσκολες
διαχρονικά συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα διαθέτει 14 μέλη ΔΕΠ, κάτι που το
κατατάσσει από άποψη δυναμικότητος αμέσως μετά τα αντίστοιχα Τμήματα των κεντρικών ΤΕΙ
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 Όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και η πλειονότητα τους είναι διδάκτορες
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή/και Μηχανικοί Η/Υ.
 Το Τμήμα έχει απονείμει περί τα 2.000 πτυχία στα 19 έτη λειτουργίας του, ενώ πολλοί από τους
αποφοίτους του διαγράφουν σημαντική επαγγελματική πορεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 Το Τμήμα υλοποιεί ήδη τον τρίτο κύκλο αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 Το Τμήμα διαθέτει πολύ σημαντική εργαστηριακή υποδομή εκπαίδευσης, η οποία μεταφράζεται
σε περίπου 140 θέσεις εργασίας φοιτητών και ικανό αριθμό server για την εκπόνηση
εργαστηριακών ασκήσεων.
 Το Τμήμα δραστηριοποιείται επιτυχημένα σε ανταγωνιστικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 Το Τμήμα διαθέτει μακροχρόνιες συνεργασίες με πολλά Ελληνικά και Ευρωπαϊκά
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.
 Το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματος διαθέτει σημαντική αναγνώριση από την διεθνή
επιστημονική κοινότητα.
 Στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένα και λειτουργούν 3 ερευνητικά εργαστήρια, με σημαντικές
ερευνητικές υποδομές, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από άποψη προσέλκυσης
συνεργατών υψηλού επιπέδου, όπου συνεργάζονται μεταπτυχιακοί φοιτητές και
μεταδιδάκτορες και στα οποία έχει διεξαχθεί και διεξάγεται έρευνα από επισκέπτες ερευνητές
από Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία του εξωτερικού.
3
Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. δεν αποδέχεται τον μετασχηματισμό του
σε «Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών», με τον προσδιορισμό «Εφαρμογών» καθώς
εκτιμά ότι αποτελεί αναίτια υποβάθμιση και καταστροφή πόρων.
Πιστεύουμε ότι για τη μετεξέλιξή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Ηπείρου σε
πανεπιστημιακό Τμήμα, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια υλοποιήσιμη πρόταση, με σαφή ακαδημαϊκά
κριτήρια που θα παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
τη δυναμική του Τμήματος. Μια λύση που θα σέβεται το χαρακτήρα και την ιστορία των εμπλεκομένων
ακαδημαϊκών μονάδων και θα δημιουργεί ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ήπειρο με ακόμη καλύτερες
προοπτικές, προς όφελος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της Εθνικής Οικονομίας αλλά και
των τοπικών κοινωνιών και της Περιφέρειας Ηπείρου. Μια τέτοια λύση είναι η δημιουργία Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο campus της Άρτας, όπως επιγραμματικά
τεκμηριώθηκε παραπάνω.
Ένα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, θα δώσει νέα ώθηση στην περιοχή
της Ηπείρου ενισχύοντας το ερευνητικό δυναμικό της περιοχής, συνεισφέροντας σε νέες καινοτόμες
παραγωγικές δραστηριότητες και προσελκύοντας ικανούς φοιτητές και νέους επιστήμονες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]