Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου στα Ιωάννινα (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου).... Εν αναμονή απόφασης ΥΠΕΚΑ

Παρέμβαση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας. Συνεδρίαση της Παρασκευής 29-12-2017./Α.Π. 207604
Θέμα: Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου). Φορέας:
Δήμος Ιωαννιτών.
 Αξιότιμες κυρίες - Αξιότιμοι κύριοι,
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων οδοποιίας, όταν μάλιστα πρόκειται για υπό επέκταση οδούς εντός αστικού περιβάλλοντος, οφείλει να εδράζεται στους Νόμους και στην εξασφάλιση της ποιότητας της αστικής ζωής και της προστασίας των κατοίκων.
Το άρθρο 24 του Συντάγματος επιτάσσει τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, ουσιώδες στοιχείο του οποίου είναι το οδικό δίκτυο, υποκείμενο, λόγω της διασυνδέσεως των επί μέρους υποσυστημάτων του και της ιεραρχήσεώς τους, σε συνολικό σχεδιασμό, βάσει των οικείων νομίμων κριτηρίων έτσι ώστε να καθίσταται και τούτο βιώσιμο.
Επιπλέον, τόσο το ενωσιακό όσο και τα εθνικό δίκαιο υπαγορεύουν την υπαγωγή σε προηγούμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων ρητώς αναφέρονται και τα έργα οδοποιίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, για έργα με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον - όπως είναι το εν λόγω έργο (κατηγορίας Α2), είναι απαραίτητη η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία όμως οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις των υφιστάμενων οδικών έργων. (βλ. Σ.τ.Ε. και 122343-2004 Εγκυκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ).
Με το έγγραφο μας υπ’ Α.Π. 155546/13-10-2017 συμμετοχής στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου παραθέσαμε ορισμένους προβληματισμούς και έγγραφα προκειμένου να μην επεκταθούν, αλλά να επιλυθούν τα ζωτικής σημασίας προβλήματα που συσσώρευσε ο προβληματικός οδικός άξονας Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ στα Ιωάννινα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα ως άνω ζητούμενα αποτελεί ο συνολικός σχεδιασμός του έργου. Το ως άνω έγγραφό μας διαβίβασε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ως αδειοδοτούσα αρχή, προς το Δήμο Ιωαννιτών, την απάντηση του οποίου μας κοινοποίησε:
Στο έγγραφο υπ’ Α.Π. 67477/4145/6-11-17 ο Δήμος Ιωαννιτών διατείνεται ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποφανθεί για την Περιβαλλοντική Αδειοδότρηση Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ και κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση νέας ΜΠΕ».
Πράγματι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν αποφανθεί και σύσσωμες απαιτούν την εκπόνηση ενιαίας ΜΠΕ για τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα οδικά έργα, και δεν είναι πρέπον η Δημοτική Αρχή να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα εν ψυχρώ, αφού:
1)      Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δ/σης κ. Μιχελάκης, στο έγγραφο με Α.Π.110545/29-7-2016 αναφέρει:«Τον Μάρτιο του 2014 ζητήσαμε από τον κ. Δήμαρχο Ιωαννιτών ως αρµόδιο φορέα κατασκευής του έργου και ιδιαίτερα για την Κενάν Μεσαρέ την αποκατάσταση της ρύθμισης του χρονικού κυκλοφοριακού προγράμματος φωτεινών σηµατοδοτών, την οριζόντια διαγράμµιση της οδού, την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων την αφαίρεση στηθαίων ασφαλείας, την δηµιουργία νέων διαβάσεων για μαθητές κλπ. προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση πεζών και κυρίως των μαθητών των παρακείµενων σχολείων και φροντιστηρίων. Οι συνεχείς αναφορές και καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής μιλούν για ένα έργο που πέραν της αδιαµφισβήτητης ωφελιμότητας έχει δηµιουργήσει και προβλήματα ασφάλειας πεζών και αυτοκινούμενων… ΟΛΟΙ οι συναρµόδιοι για την κατασκευή, τον έλεγχο νομιμότητας και την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων πολεοδοµικών, περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών διαδικασιών φορείς συμφωνούν ότι στην πράξη υπάρχουν κατασκευαστικές δυσλειτουργίες που δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία με πολλούς τρόπους θέτουν οι φορείς της περιοχής. Τα προβλήµατα αυτά εκτιμούµε ότι μπορούν να θεραπευτούν με την κατάρτιση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθεί πλέον ο Δήμος Ιωαννιτών ως αρµόδιος φορέας εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου σε στενή συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Και στην κατεύθυνση αυτή θα πιέσουμε και εμείς …»
 2)      Το ΥΠΕΚΑ/ΣΕΠΔΕΜ με τα επικαλούμενα από τον Δήμο έγγραφα που χαρίζουν πρόστιμα και παραπομπές στην Ποινική Δικαιοσύνη των υπαιτίων προκειμένου η Χώρα μας να μην επωμισθεί το κόστος δεκάδων εκατομμυρίων € του ΕΣΠΑ και την ηθική απαξίωση της συντελούμενης κακοδιοίκησης, ουδέποτε αναίρεσε οποιαδήποτε από τις διαπιστώσεις των Εκθέσεων Αυτοψίας και Ελέγχου (οι οποίες άλλωστε δεν είναι αναιρέσιμες αφού στο σύνολό τους αναφέρονται σε παράθεση Νόμων και εγγράφων). Τουναντίον, στα μεταγενέστερα έγγραφα με Α.Π. 400/8-10-2017 και 1322/20-7-16 το ΥΠΕΚΑ επικαιροποιεί τις Εκθέσεις.
3)      Με την από 5/7/16 επιστολή του προς τον κ. Δήμαρχο ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς, μάταια υπενθυμίζει τα αυτονόητα: «Σας είναι γνωστό ότι πρόσφατα η εκκρεμότητα με το συγκεκριμένο έργο έκλεισε, έτσι ώστε η πόλη των Ιωαννίνων μην υποστεί την επιβάρυνση από τυχόν απένταξη του έργου.  Μετά από αυτή την εξέλιξη θεωρώ ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο, να προχωρήσουν μικρής κλίμακας έργα, μικρού κόστους (όπως η  3η λωρίδα, οι διαβάσεις πεζών, η αστική συγκοινωνία, οι ατσαλόμπαρες κ.λπ. που αναφέραμε και στην κοινοβουλευτική ερώτησή μας)... ».
4)      Με την από 2 Αυγούστου 2016 Α.Π. 141726/28832 η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» επισημαίνει ότι : α) «το έργο διαμόρφωσης του οδικού άξονα Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρ στερείται νομιμότητας καθώς έχει κατακερματιστεί σε μικρότερα και υλοποιείται δίχως αδειοδότηση και μέτρα προστασίας στο σύνολό του» και β) «Ο Δήμος Ιωαννιτών δεσμεύτηκε από τον Μάϊο 2013 για την εκπόνηση συνολικής Μ.Π.Ε. για τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα έργα δίχως αυτό να πραγματοποιηθεί».
5)      Στις 29 Αυγούστου 2016 το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε την ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι παράμετροι της άνευ προηγουμένου καταπάτησης των Περιβαλλοντικών, Διοικητικών, Τεχνικών Νόμων. Ενδεικτικά, ανάμεσα στα άλλα, οι επιθεωρητές κατά τις αυτοψίες τους (σελ.35) διαπίστωσαν:
«Επί της παρατηρηθείσας συχνής διέλευσης πεζών από σημεία που δεν υφίσταται διάβαση πεζών (αφού υπάρχουν οι ατσαλόμπαρες) καθώς επίσης και επί της ύπαρξης σημάνσεως διέλευσης πεζών σε σημεία που δεν υπάρχουν διαβάσεις διέλευσης πεζών (λόγω των ατσαλόμπαρων) κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση παρεμβάσεων επί της οδού μόνιμου χαρακτήρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας διέλευσης πεζών.» και διατάσσει τον Δήμο «να προχωρήσει σε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα αφ ενός μεν για την αντιμετώπιση των υψηλών ταχυτήτων διέλευσης της οδού και αφ ετέρου για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών».
Η Έκθεση, αφού καταγράφει μέγα πλήθος παρανομιών, διατάσσει  τη διενέργεια διαδικασίας Πειθαρχικού Ελέγχου (η οποία καθυστερεί 16 μήνες τώρα) κατά των υπευθύνων της Περιφέρειας, στηριζόμενο στη διαβεβαίωση του Δήμου πως τα παράνομα σχέδια τα οποία εφάρμοσε ήταν εγκεκριμένα-θεωρημένα από αυτήν. Μετά από κοπιώδη έρευνα της Επιτροπής μας, με βάση και 2 έγγραφα της Αποκεντρωμένης, αποδείχτηκε πως αυτό είναι αναληθές, Κατόπιν και αυτής της διαπίστωσης, αν η Δημοτική μας Αρχή εξακολουθήσει την «ανεξήγητη» τακτική της, θα αναγκαστούμε άμεσα να καταφύγουμε στον Άρειο Πάγο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ε.Ε.. Οι υπεύθυνοι ας επωμιστούν τις ευθύνες τους.
 Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάσταση που περιγράφουν οι αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ανάγκη και υποχρέωση εκπόνησης ενιαίας ΜΠΕ, η οποία υπαγορεύεται από την αρχή της νομιμότητας.
 Επί της κρινόμενης ΜΠΕ, εφιστούμε την προσοχή σας και στα εξής ζητήματα:
 1.      Καταρχάς, το προτεινόμενο έργο αντίκειται στον εγκεκριμένο χωρικό σχεδιασμό της περιοχής και της πόλης. Η ΜΠΕ επικαλείται το κείμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (κεφάλ. 5.1.), αλλά παραλείπει να αναφέρει την τροποποίηση αυτού και συγκεκριμένα την κατάργηση του εσωτερικού δακτυλίου, η οποία συντελέστηκε με την Υ.Α. 61599/3522/1988 (ΦΕΚ Δ’658) και την Κ.Υ.Α. 55389/1902/1995 (ΦΕΚ Δ’378).
2. Η Μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει ούτε καν τον προς Δυσμάς του εν θέματι έργου δρόμο, τον Περιφερειακό, τον οποίο προορίζουν να εισβάλει βίαια στην Αστική Ζώνη και στη Ζώνη Προστασίας της Λίμνης. Η παράλειψη αυτή της ΜΠΕ να εξετάσει από κοινού τις επιπτώσεις των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων έργων αποτελεί προφανή, σπουδαία πλημμέλεια αυτής.
3.       Εξάλλου, όπως έχει κρίνει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C196/16 και C197/16: Σε περίπτωση παραλείψεως διενέργειας της επιβεβλημένης από την οδηγία 85/337/ΕΟΚ […] ΜΠΕ, επιβάλλεται η άρση των παράνομων συνεπειών της παραλείψεως έστω και  μετά την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας της μονάδας... Εν προκειμένω, έχει κατασκευασθεί και τεθεί σε κυκλοφορία ο οδικός άξονας Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ και, ενδεχομένως, ο Περιφερειακός δρόμος δίχως περιβαλλοντικούς όρους και σχεδιάζεται η επέκταση αυτών στον αστικό ιστό. Η προτεινόμενη επέκταση, η οποία αποτελεί σύμφωνα με το κείμενο της ΜΠΕ (κεφάλαιο 2.5.) «αναπόσπαστο τμήμα για να λειτουργήσει ο δακτύλιος», μπορεί να θεραπεύσει την παρανομία των ήδη κατασκευασθέντων έργων και να επιλύσει τα χρόνια προβλήματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί νέα ΜΠΕ, η οποία θα εκτιμάει τις συνολικές επιπτώσεις του έργου και θα προτείνει τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για τον μετριασμό αυτών.
4.  Η ΜΠΕ δεν εξετάζει εναλλακτικές λύσεις ως προς την χωροθέτηση του έργου, ούτε την μηδενική (ως έχει υποχρέωση) και για το λόγο αυτό είναι πλημμελής.
Επίσης, ο  προκαθορισμός του αριθμού των Λωρίδων Κυκλοφορίας που έγινε από τον Δήμο (δίκην διαταγής προς τους άνευ ανοιχτού διαγωνισμού μελετητές, στους οποίους έγινε απευθείας ανάθεση αφού υποτιμήθηκε ο πρ/σμός από τυπογραφικό λάθος) δεν συνάδει με τους Νόμους αφού ο αριθμός αυτός είναι το κύριο ζητούμενο της εκάστοτε μελέτης και, εν προκειμένω, συνυπολογίζοντας την κατάργηση του Εσωτερικού Δακτυλίου και τις αμελητέες πληρότητες των υπό επέκταση οδών.
5.       Ο Δήμος μας ανακοίνωσε πως τα €25.000.000 θα τα αντλήσει από το πακέτο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της Ε.Ε. Το προγραμματιζόμενο κατασκεύασμα δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με τη Θεσμική έννοια της «Βιώσιμης Ανάπτυξης». Η ανάγνωση των στόχων της εν λόγω Δράσης θα πρέπει να οδηγήσει τους υπεύθυνους να επανακαθορίσουν σύννομα και έγκαιρα τα έργα απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ αφού ληφθεί υπόψη πως τα περισσότερα πεζοδρόμια της πόλης είναι σε άθλια κατάσταση και πολλές δεκάδες δρόμοι του Σχεδίου Πόλης είναι ημιτελείς, δεν έχουν διανοιγεί ή είναι χωματόδρομοι. Όσο για τις υποδομές Ποδηλατών και ΑΜΕΑ… Βεβαιότατα, με μέρος των 25.000.000 μπορεί να κατασκευασθεί και ο προγραμματιζόμενος δρόμος αρκεί να περιοριστούν, σύμφωνα με τους Νόμους, οι διατομές του.
Για τους λόγους αυτούς,
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ όπως απορριφθεί η υπό εξέταση ΜΠΕ για το έργο του Θέματος προκειμένου να εκπονηθεί νέα σύννομη, η οποία θα συμπεριλάβει τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων αλλά και των εκατέρωθεν αυτών έργων οδοποιίας, ήτοι: α. τον «οδικό άξονα Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ», πολλώ δε μάλλον, που αυτά τα έργα στερούνται περιβαλλοντικών όρων και κρίθηκαν παράνομα και θανάσιμα επικίνδυνα από τις αρμόδιες αρχές και την ίδια τη ζωή, αφού εκεί συντελείται πλήθος τροχαίων συγκρούσεων,  και β. τον Περιφερειακό δρόμο στον οποίο έχει σημειωθεί μεγάλος αριθμός θανατηφόρων «δυστυχημάτων». 
Με εκτίμηση, η Επιτροπή Κατοίκων Γεννηματά-Βογιάνου-Κ.Μεσαρέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]