Ιωάννινα:Επιστολή διαμαρτυρίας Ιατρικής Σχολής για την λειτουργία του 4ου κτιρίου ΠΓΝΙ σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής στη αριθ.
συνεδ. της 838α/13-2-2018 αποφάσισε ομόφωνα να σας διαβιβάσει την
παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας που αφορά στις αποφάσεις τηςΔιοίκησης του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) σχετικά με την
μετακίνηση κλινικών στα πλαίσια της ένταξης του Δ' κτηρίου στη λειτουργία του
Νοσοκομείου.
Αρχικά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΠΓΝΙ πρέπει να λαμβάνονται μετά από εισηγήσεις και οι
προτάσεις να αποτελούν προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης της Διοίκησης
με τα θεσμοθετημένα όργανα και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και
την Ιατρική Σχολή, όταν αυτό απαιτείται. Αυτή πιστεύουμε ότι είναι η ορθή
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, κάτι που δεν έγινε στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Αντί αυτού υπήρξε υποκατάσταση των θεσμικών οργάνων και
ιδιαίτερα της Ιατρικής Υπηρεσίας από επιτροπές που ορίσθηκαν με σκοπό να
επεξεργαστούν σχέδια για την ένταξη του Δ' κτηρίου στη λειτουργία του
Νοσοκομείου. Η εισήγηση της συγκεκριμένης επιτροπής οδήγησε στην -με
οριακή πλειοψηφία (4 προς 3)- απόφαση του ΔΣ για μείζονες μετακινήσεις,
επεκτάσεις και συρρικνώσεις κλινικών.
Η μεταφορά της Οφθαλμολογικής Κλινικής στον 4 όροφο του Γ' κτηρίου
συμφωνούμε ότι θα επιφέρει αποσυμφόρηση στην Αιματολογική, Παθολογική,
και Πνευμονολογική Κλινική. Η Παιδοχειρουργική, η Πλαστική Χειρουργική και η
Παιδοορθοπεδική κλινική, των οποίων οι υφιστάμενοι χώροι θα
χρησιμοποιηθούν για τη μετεγκατάσταση της Οφθαλμολογικής κλινικής στον 4ο
όροφο του Γ' κτηρίου, θα πρέπει να χωροθετηθούν άμεσα στο Δ' κτήριο,
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τη σχετική υπουργική απόφαση
έγκρισης σκοπιμότητας του έργου.
Όσον αφορά στην απόφαση για μετεγκατάσταση της Κλινικής Θώρακος
και Καρδίας (Καρδιοχειρουργική Κλινική) από τον συγκεκριμένο χώρο του 1ου
ορόφου του Γ' κτηρίου στον 2 όροφο του ίδιου κτηρίου, στηρίζουμε τη θέση
του Διευθυντού της κλινικής, Καθηγητού κ. Αποστολάκη, ότι η τοποθέτηση της
Κλινικής Θώρακος και Καρδίας στο συγκεκριμένο χώρο του 1ου ορόφου έγινε με
αυστηρά επιστημονικά και ιατρικά κριτήρια, για την άμεση πρόσβαση των
ασθενών στο Χειρουργείο, τη μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την Καρδιολογική
Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με
την ασφάλεια των καρδιοχειρουργικών ασθενών. Η απομάκρυνση της Κλινικής
Θώρακος και Καρδίας από την τωρινή της θέση και η εξάρτηση επείγουσας
μεταφοράς ασθενούς από ανελκυστήρες γενικής χρήσης που υπόκεινται σε
βλάβες, μεταφέρουν ασθενείς, εξυπηρετούν τα καθημερινά χειρουργεία,
μεταφέρουν τα φαγητά των ασθενών και οι ίδιοι ανελκυστήρες αποκομίζουν
απορρίμματα και βιολογικά λύματα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή των
βαρέως καρδιοχειρουργικών πασχόντων ασθενών και να αυξήσει τη θνητότητα
και τη νοσηρότητα τους.
Η απόφαση του ΔΣ για περιορισμό της Ορθοπεδικής κλινικής κατά 20
κλίνες, όσο και αν γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης από τα αρμόδια όργανα,
αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την χωροταξική απώλεια της μισής περίπου
κλινικής. Πρόκειται για απώλεια όχι μόνο κλινών, αλλά χώρων που χρειάζονται
για την απομόνωση πολύκαταγματιών, βαρέων χειρουργείων (πχ. σπονδυλικής
στήλης, μικροχειρουργικών επεμβάσεων, κλπ), αλλά και για βαριά σηπτικά
περιστατικά, δεδομένου ότι υφίσταται ιδρυμένη με ΦΕΚ Μονάδα σηπτικών
ασθενών που χρήζουν αυστηρής απομόνωσης. Προκειμένου να περιοριστεί η
μικροβιακή διασπορά σε καθαρά περιστατικά (πχ. κατάγματα, ολικές
αρθροπλαστικές κλπ), μοιραία τα περιστατικά αυτά λόγω της ιδιαιτερότητας
και της επιβεβλημένης απομόνωσης σε χωριστούς θαλάμους (συνήθως
δίκλινους, διότι δεν υπάρχουν θάλαμοι μιας κλίνης) καταλαμβάνουν σημαντικό
ζωτικό χώρο της κλινικής και δημιουργούν εσφαλμένα συμπεράσματα περί
πληρότητας, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε σαν μοναδικό κριτήριο γι' αυτές
τις μείζονες αλλαγές η πληρότητα των κλινικών χωρίς να ληφθούν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας. Από την άλλη πλευρά η πληρότητα δεν
αποτελεί τον μοναδικό δείκτη πετυχημένης λειτουργίας μιας κλινικής.
Η πληρότητα για τις χειρουργικές ειδικότητες είναι μια κατάσταση
δυναμική, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενών που
περιμένουν να χειρουργηθούν (λίστα χειρουργείων) και αλλάζει δραματικά από
τον τρόπο διακίνησης αυτών των ασθενών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και
πολλοί άλλοι σοβαροί παράγοντες όπως η διαχείριση των ασθενών, ο μέσος
όρος νοσηλείας, η βαρύτητα και η μακρόχρονη νοσηλεία ασθενών, ο αριθμός
των εξεταζόμενων ασθενών, ο αριθμός χειρουργείων, οι εξειδικευμένες
επεμβάσεις κλπ. Παράγοντες που χαρακτηρίζουν χειρουργικές και κυρίως
βαριές χειρουργικές ειδικότητες όπως είναι η Ορθοπεδική και οι οποίοι δεν
ελήφθησαν ποτέ υπόψη στις ανωτέρωαποφάσεις.
Ένας από τους προβληματισμούς που θέτει η ΕΙΝΗ στο δελτίο τύπου της
29ης Ιανουαρίου 2018 με αφορμή την ένταξη του Δ' κτηρίου στην λειτουργία του

νοσοκομείου και τις μείζονες μετακινήσεις/επεκτάσεις κλινικών είναι η
διαπίστωση του υδροκεφαλικού χαρακτήρα επέκτασης υπέρ μιας κλινικής, της
Καρδιολογικής, και η καθήλωση άλλων κλινικών, την ίδια ώρα που η διοίκηση
ισχυρίζεται ότι προωθεί την καινοτομία. Δεν υπάρχουν άραγε άλλες καινοτόμες
λειτουργίες κλινικών στο ΠΓΝΙ;
Αναπόφευκτα δημιουργούνται ερωτήματα όπως:
Ποιος είναι ο λόγος για μείζονες αλλαγές και υπέρμετρες επεκτάσεις κλινικών,
και κυρίως διατομεακών μετακινήσεων, όταν ο υπάρχων οργανισμός του ΠΝΓΝΙ
αναφέρει σαφώς τον αριθμό των κλινών που πρέπει να έχει κάθε τομέας;
Ποιος είναι ο λόγος που αγνοήθηκε συστηματικά η Ιατρική Υπηρεσία του ΠΓΝΙ
και δεν ρωτήθηκε ποτέ η γνώμη της για τέτοιου είδους μείζονες αλλαγές που
αφορούν την εύρυθμη λειτουργία ιατρικών υπηρεσιώντου νοσοκομείου;
Ποιος είναι ο λόγος που η επιτροπή που ορίσθηκε με εντολή του κ. Διοικητού
υποκατέστησε θεσμικά όργανα του νοσοκομείου και προχώρησε σε εισηγήσεις
για μείζονες διατομεακές μετακινήσεις κλινικών, τις οποίες ο κ. Διοικητής
αποδέχθηκε και υποστήριξε έντονα και πιεστικά ναψηφιστούν στο ΔΣ του ΠΓΝΙ;
Δεν δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχία η οριακή πλειοψηφία (4-3)
που ενέκρινε τη συνολική πρόταση του κ. Διοικητού αγνοώντας τις έντονες
αντιρρήσεις των τριών μελών του ΔΣ και εργαζομένων του νοσοκομείου (δύο
ιατροί και ένας εκπρόσωπος των λοιπών εργαζομένων) και ουσιαστικά κρίθηκε
πέρα από την ψήφο του Διοικητού και Υποδιοικητού με την ψήφο δύο μελών
του ΔΣ που δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση με το ΠΓΝΙ και ενός μάλιστα εκ
των δύο καμία σχέση με τον χώρο της υγείας;
Ποιος είναι ο λόγος που αγνοήθηκε παντελώς η γνώμη και η έγγραφη επιστολή
διαμαρτυρίας του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής, του Δ/ντή της
Ιατρικής Υπηρεσίας, του Δ/ντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, του Δ/ντή
Ορθοπεδικής κλινικής και των γιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής για αυτές τις
εσπευσμένες μετακινήσεις όταν μάλιστα οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων
είναιπρο των πυλών;
Είναι σαφές ότι δεν είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία του Δ' κτηρίου και
σε καμία διαδικασία αποσυμφόρησης κλινικών, εφόσον ο σχεδιασμός και η
επιχειρούμενη επέκταση γίνεται με εξασφαλισμένο το επιπλέον ανθρώπινο
δυναμικό και δεν αποτελεί όπως δυστυχώς διαφαίνεται μια εσπευσμένη
προσπάθεια της Διοίκησης χωρίς όρους και προϋποθέσεις και κυρίως με
μετακινήσεις από το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό, που δημιουργεί έντονες
αντιδράσεις και ανησυχία για αποδυνάμωση και συρρίκνωση υπαρχουσών
κλινικών δομών και λειτουργιών.
Είμαστε όμως αντίθετοι σε ένα σχέδιο άνισης ανάπτυξης ενός
τριτοβάθμιου νοσοκομείου και την επέκταση ορισμένων κλινικών σε βάρος
άλλων με προφανές επακόλουθο η επίλυση ενός προβλήματος να καταλήγει
στη δημιουργία περισσότερων.
Εκφράζουμε τις ενστάσεις μας για την έλλειψη συμμόρφωσης εκ μέρους
κάποιων τμημάτων στις οδηγίες του νοσοκομείου για συγκράτηση ή περικοπή
δαπανών, γενονός που δημιουργεί άνιση μεταχείριση και δυσαρέσκεια.
Θεωρούμε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η ισότιμη ανάπτυξη όλων των
κλινικών με σωστή αξιολόγηση και αντικειμενικά κριτήρια προσφοράς και όχι με
μόνο κριτήριο την πληρότητα που αποτελεί δυναμική και εξαρτώμενη
κατάσταση ιδιαίτερα για τις χειρουργικές ειδικότητες.
Δεν νοείται στρατηγική ανάπτυξης και καινοτόμων τεχνικών^ όπως
υποστηρίζεται ότι προωθεί η Διοίκηση, με μείωση κλινών σε καμία κλινική και
χωροταξικές δυσλειτουργίες, όταν οι ανάγκες σε παροχές υγείας είναι ιδιαίτερα
αυξημένες αν αναλογισθεί κανείς ότι ο αριθμός των ασθενών που εξετάσθηκαν
ή νοσηλεύθηκαν στο ΠΓΝΙ τον περασμένο χρόνο υπερέβησαν τις 350.000.
Με την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ φαίνεται ότι σε κάποιες κλινικές θα
υπάρξει τελικά μείωση των κλινών όπως στην Ορθοπεδική κλινική, μια ιστορική
κλινική που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με μονάδες διεθνούς
πιστοποίησης(χεριού-μικροχειρουργικής, χειρουργικής γόνατος και αθλητικών
κακώσεων) και με χειρουργική λίστα αναμονής που υπερβαίνει τους 200
ασθενείς. Η δε μετεγκατάσταση και αλλαγή ορόφου της Κλιν
ικής Θώρακος και
Καρδίας από τον συγκεκριμένο χώρο του 1ου ορόφου την απομακρύνει από
άμεση πρόσβαση στο Χειρουργείο, τη μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την
Καρδιολογική Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, με πιθανότητα αύξησης
την νοσηρότητας και της θνητότητας των καρδιοχειρουργικών ασθενών.
Συνεπώς πέρα από τη μεταφορά της Οφθαλμολογικής Κλινικής και την
αποσυμφόρηση που αυτή θα επιφέρει για να λειτουργήσει η Αιματολογική
Κλινική με τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικού, οι άλλες μείζονες
μετακινήσεις και επεκτάσεις κλινικών που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη του
νέου κτηρίου πρέπει να σταματήσουν τώρα, διότι θα δημιουργήσουν τεράστια
προβλήματα δυσλειτουργίας και εγείρουν επιφυλάξεις ως προς τη σκοπιμότητα
τους. Δεδομένου δε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ολοκληρώσει το σχετικό
σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων,
η αναμόρφωση του οργανισμού θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
διεξοδικής συζήτησης και διαβούλευσης από τα θεσμικά όργανα και την
Ιατρική Σχολή με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια στα πλαίσια των
αναγκών και της αναλογικά ισότιμης ανάπτυξης των ιατρικών υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Μηνάς Πασχόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]