ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Εστία Θεσσαλονίκης:Εκδηλώσεις για την 105η επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

1 0 5 η Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ
Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η Σ
Τ Ω Ν Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ηπειρωτικής Εστίας
Θεσσαλονίκης σάς
προσκαλεί να τιμήσετε με
την παρουσία σας τις
εκδηλώσεις που
διοργανώνει την Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 1 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 8
με την ευκαιρία της 105ης Επετείου Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Π ρ ό γ ρ α μ μ α ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
1 0 . 1 5 ΄ π . μ . : Δ ο ξ ο λ ο γ ί α σ τ ο ν Ι ε ρ ό Ν α ό Π α ν α γ ο ύ δ α ς
( Ε γ ν α τ ί α 1 3 8 κ α ι Π . Π . Γ ε ρ μ α ν ο ύ - σ τ ά σ η Ι α σ ω ν ί δ ο υ )
1 0 . 4 5 ΄ π . μ . : Κ α τ ά θ ε σ η σ τ ε φ ά ν ω ν
σ τ ο Ά γ α λ μ α τ η ς Η π ε ι ρ ώ τ ι σ σ α ς Γ υ ν α ί κ α ς τ η ς Π ί ν δ ο υ τ ο υ 1 9 4 0
( Π α ύ λ ο υ Μ ε λ ά – Δ η μ η τ ρ ί ο υ Γ ο ύ ν α ρ η )
1 1 . 0 0 ΄ π . μ . : Ο μ ι λ ί α σ τ η ν α ί θ ο υ σ α τ ε λ ε τ ώ ν
τ η ς Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Ε σ τ ί α ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
( Σ τ ρ α τ η γ ο ύ Κ α λ λ ά ρ η 2 - Λ ε ω φ ό ρ ο ς Ν ί κ η ς – 1 ο ς ό ρ ο φ ο ς )
Ο μ ι λ η τ ή ς : Τ α ξ ί α ρ χ ο ς Κ Ω Σ Τ Α Κ Ο Γ Λ Ο Υ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ -
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ 3 4 η ς Μ Ι Χ Α Ν Ο Κ Ι Ν Η Τ Η Σ Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ι Α Σ
Στοιχεία επικοινωνίας :Ταχυδρομική Διεύθυνση : Στρατηγού Καλλάρη 2 – 546 22 Θεσσαλονίκη,
Τηλέφωνο, φαξ , τηλεφωνητής : 2310-277-185
& Πρόεδρος ΔΣ ΗΕΘ π.Μηνάς Βασάκος 6978386221 , Γ.Γ ΔΣ ΗΕΘ Αθηνά Τοτοκώτση : 6970361669
email: apirotan1940@gmail.com,
http://apirotan1940.blogspot.com/, https://www.facebook.com/ipirotikiestiathess/,
http://twitter.com/ipirotikiestia,
 https://www.youtube.com/channel/ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ 1940 , /
 https://plus.google.com/ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ 1940 – Google+/
Χορηγοί εκδήλωσης :
Προϊστάμενος Ιερού Ναού Παναγούδας Πανοσιολογιότατος π.Αμβρόσιος Ματσάς,
ΓΓ ΔΣ ΗΕΘ Αθηνά Μ.Τοτοκώτση στη μνήμη του ευεργέτη της ΗΕΘ Βασίλη Γκέλη,
Έφορος Νεολαίας ΔΣ ΗΕΘ Λευτέρης Νέσερης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]