Aνοιχτή συζήτηση & οργάνωση δράσης ενάντια στη σύμβαση για την έρευνα υδρογονανθράκων σε Ιωάννινα&Θεσπρωτία

Σε ανοιχτή συζήτηση και οργάνωση τηςδράσης ενάντια
στη σύμβαση για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχήΙωαννίνων-Θεσπρωτίας
Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών
Τετάρτη 24-01-2018, 6μμ

Η έναρξητωνεργασιώνέρευνας  και παραγωγήςΥδρογονανθράκωνστην περιοχήτωνΙωαννίνων-Θεσπρωτίας,σηματοδοτείμια σημαντική παρέμβασηστηνκοιν
ωνία της Ηπείρου. Παράλληλα είναι σεεξέλιξηγια ψήφισηστηΒουλή η ΣύμβασηΜίσθωσηςγιατην αξιοποίησητωνΥδρογονανθράκωντουοικοπέδου «Άρτα-Πρέβεζα».
Εκφράζουμετον βαθύτατο προβληματισμό μας για τις επιπτώσεις πουδημιουργείτοεγχείρημα αυτόμε βάσητοσημερινόεπίπεδο ανάπτυξηςτηςτεχνολογίας, τοθεσμικό πλαίσιοκαι τιςσυμβάσεις πουέχουν υπογραφεί, δεδομένουμάλιστα ότι υπάρχουν προβλέψειςγια έκδοση προεδρικώνδιαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, για σοβαράθέματα όπωςγια την ασφάλεια και τοπεριβάλλον  τα οποία είτεδενέχουνεκδοθεί, είτεδενέχουνγίνειευρέωςγνωστά. Δεν υπάρχειλεπτομερής περιγραφήμέσω κανονισμώνόλωντων πετρελαϊκώνδραστηριοτήτων πουέχουνσχέσημετηνΥγιεινή, τηνΑσφάλεια και το περιβάλλον.
Θα υπάρξουν περιβαλλοντικές πιέσεις από τιςσεισμικέςέρευνες, όρυξηγεωτρήσεων, κατασκευήεγκαταστάσεων (εκπομπέςρύπωνστοέδαφος και τον αέρα), από άλλεςδραστηριότητες  όπωςμετηνδιαπλάτυνση και διάνοιξηνέωνδρόμων, ευρείας κλίμακας επεμβάσεις αποψίλωσηςτης βλάστησης. Επίσης κατάτην παραγωγικήδιαδικασία, η κατασκευήεγκαταστάσεων (διαχωρισμός αέριας και υγρήςφάσης, αφαίρεσηνερούκ.λ.π.), η εγκατάσταση αγωγώνμεταφοράςτων Υ/Α, και η διαχείρισητων αποβλήτων θα δημιουργεί επί πλέον επιβάρυνση.
Οισυμφωνίεςμετιςεταιρείες, δημιουργούνένα γενικόλογο πλαίσιοενώοι κανονισμοί περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας παραμένουν ασαφείςκαι  ανεπαρκείςμε αποτέλεσμα οιεταιρείες να ενεργούν ανεξέλεγκτα και εις βάροςτουδημοσίουσυμφέροντος.
Διαγράφονται σοβαροίκίνδυνοιγια τις υπάρχουσεςοικονομικέςδραστηριότητεςστον πρωτογενήτομέα, στημεταποίηση και στις υπηρεσίες από τιςσυγκεκριμένεςεργασίες και ακόμη από τηφάσητηςέρευνας.
Οιγενικότερεςδιαδικασίεςστα Βαλκάνια και τηνευρύτερη περιοχήγεννούν προβληματισμούςγια επεμβάσειςμεστόχοτονέλεγχοτων πλουτοπαραγωγικών πηγών, ιδιαίτερα τηςενέργειας και τωνδρόμωνμεταφοράςτης.Η ιστορική πείρα είναι σκληρή.Οι αλλαγές αυτέςέχουν αιμάτινο υπόστρωμα, περνάνεμέσα από φλόγες που καίνετους λαούς.
Παραμένουν επίκαιρα τα συμπεράσματα τηςΗμερίδας πουοργάνωσε η ΠανηπειρωτικήΣυνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ) την 2/12/2014. Η Η.Σ, οι 10 σύμβουλοιτης οποίας στο ΔΣ της ΠΣΕ ζήτησαν τηνέκδοσησχετικούψηφίσματος που αρνήθηκε η πλειοψηφία, εκφράζειτην αντίθεσηστηνυλοποίησητηςσυγκεκριμένηςσύμβασης που πλήττει τα συμφέροντα της Ηπείρου και των Ηπειρωτών, εγκυμονείσοβαρούςκινδύνουςγια τοφυσικό, ιστορικό, πολιτιστικό περιβάλλον, οδηγείυφιστάμενεςοικονομικέςδραστηριότητεςσε αφανισμόκαι ζητάειτηνδιακοπή τωνεργασιώνάμεσα. Η Ήπειροςέχειόλεςτις προϋποθέσειςγια μια άλληΑνάπτυξησεεθνικόσχεδιασμό, προςόφελοςτης πλειοψηφίας των Ηπειρωτών και όχιτων πολυεθνικώνεταιρειών.
Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ενημέρωσηςγια τιςεξελίξεις αυτές, είναι αναγκαία η οργάνωσηδημόσιας συζήτησης που θα συμβάλλειστην παρουσίασηόλωντων παραμέτρωντουέργου, μετηνσυμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπωντης Ηπειρώτικης Αποδημίας αλλά και τηςκοινωνίας της Ηπείρου.Για τονλόγο αυτό η Η.Σ.φιλοδοξείστην προβολήτου προβλήματος, μετηνενημέρωσητωνσυλλόγωντης Ηπειρώτικης Αποδημίας, δημοσιεύσεις και συζητήσεις,με πρώτηεκδήλωσητηνοργάνωσητηςΗμερίδας την24/01/2017 στην Πανηπειρωτική.
ΚαλούμετιςΟμοσπονδίες, τιςΑδελφότητες, τους Ηπειρώτες, τις Επιστημονικέςοργανώσεις, Επιστήμονες να συμβάλλουνστηνοργάνωσητηςΗμερίδας προκειμένου να υπάρξουνουσιαστικάσυμπεράσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]