Περιφ.Ηπείρου:Ολες οι αποφάσεις της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 30-10-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-10-2017 συνεδρίασης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 35/30-10-2017

Αρ. Απόφασης / Θέμα

Κατάρτιση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωλογική αναγνώριση ερευνητικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Αμπελιά του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O.  Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 24-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση για την προστασία παρόχθιων πρανών λόγω κατολισθητικών φαινομένων στο Μετσοβίτικο ποταμό», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/12-10-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων των Οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου -Καταβόθρας- Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (χωρίς Φ.Π.Α) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα-Όρια νομού», προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», προϋπολογισμού 000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», αναδόχου Ιωάννη Γ. Κορτζή, μέχρι την 31-12-2017.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων-Τρικάλων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (παροχή Υπηρεσιών)» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια φωτιστικών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου περιφέρειας Ηπείρου».
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.000,00 με Φ.Π.Α.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Δίστρατο-Βασιλίτσα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α. της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
Έγκριση Β’ Τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση του Πρακτικού IΙ/18-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-FriendlyTransportation, PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece”.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Ιωαννίνων 2016-2017» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της με αριθμ. καταθ.: Ε 3114/2015 αίτησης ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΚΟΣ ΑΕ», κατά των υπ’ αριθμ. 53486/3164/8.9.2014 (όπως αντικαταστάθηκε με την όμοια 58550/3.5.2017) και 43845/ 1131/13.8.2013 αποφάσεων του Γ.Γ. Αποκ/νσης Διοικ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και της υπ’ αριθμ. 3342/1.7.2014 απόφασης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων.
Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, της Ελένης Ξενάκη, πρώην αν. Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε μετ’ αναβολήδιαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 06-11-2017.
Έγκριση μετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αγνής Αναστασέλου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Βασιλικής Κωσταδήμα, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμούστο Τάραντο της Ιταλίας από 5 έως 8/11/2017, για τη συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας (Στρογγυλά Τραπέζια) και στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREGV-A «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020», της όποιας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στη Βαρκελώνη, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο με θέμα: «FoodHygieneandFlexibility» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 06 έως 10/11/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών για την ημερήσια αποζημίωση.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου2017 του Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Η.).
Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 30-10-2017, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών της ΕΝ.ΠΕ., της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτας Μητροκώστα και των Περιφερειακών Συμβούλων Καλλιόπης Καραμάνη και Αναστασίας Τάσιου-Σίμου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα για τη Θαλασσαιμία, που διοργανώνει ο Σύλλογος Θαλασσαιμίας Ηπείρου.
Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στη Βυτίνα και Δημητσάνα Αρκαδίας.
Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραμπίνακαι του υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρουκ. Ηλία Γκαρτζονίκα στο SίndeΙfίngen (Σιντελφίνγκεν) της Γερμανίας το διάστημα 9-12/11/2017 προκειμένου να συμμετάσχουν στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Ρhiloxenia 2017» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 10-12/11/2017.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση γέφυρας στην Τ.Κ. Γότιστας».
Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Γεωργούλη Ελένης, Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Περιφέρειας Ηπείρου, στα Γραφεία ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, στις 8 και 9-11-2017 στα πλαίσια της Επιθεώρησης που διενεργεί η Μικτή Επιτελική Επιτροπή (ΜΕΕ).
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και κατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος διώρυγας παραπλεύρως κοιμητηρίου Πολυδρόσου ΠΕ Άρτας», αναδόχου Σπυρίδωνος Κ. Ζιώβα, ΕΔΕ, μέχρι την 23-05-2018.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας - Α΄φάση», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών: “Χριστιάνα Μαμάτση, Γούναρης Νικόλαος, Μπουγάς Άγγελος, Ελεζογλου Θρασύβουλος - Κωνσταντίνος, Μαντζαβράκος Ηλίας, Καραγεωργόπουλος Χρήστος και Συνεργάτες Ε.Ε. – δ.τ. ‘Όριο Μελετητική’’, μέχρι 13-04-2018.
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την «Μίσθωσημηχανημάτων έργου ιδιωτών για εκβάθυνση στομίων και τάφρων ιχθυοτροφείου λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό» της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Ζούτου» της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση απαλλοτριωθέντων ακινήτων για το έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση».
Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Γεωργίας Υγειονομάκη, Επόπτριας Δημόσιας Υγείας,  για τη συμμετοχή της στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 3 έως και 5 Νοεμβρίου 2017.
Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξηςτης Π.Ε. Άρτας, Καραβασίλη Σωτήριου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. που θα πραγματοποιηθεί από 13/11/2017 μέχρι 17/11/2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC - αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), της Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία, τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου (οδηγού) της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, την Τρίτη 31-10-2017 στην Αθήνα,για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Ψαθά προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.ΠΕ.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ενώπιον του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ για τη συζήτηση της από 04-07-2007 Προσφυγής της Ευσταθίας Κόντη, κατοίκου Βρυσέλλας Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας, που στρέφεται κατά των: α) υπ’ αριθμ. 733/28-02-2007 απόφαση του Γ.Γ Περιφερείας Ηπείρου και β) υπ’ αριθμ. 2062/18-05-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2017.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης και επιδότηση μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.
Έγκριση δαπάνηςγια την φιλοξενία εμπορικών επισκεπτών από διάφορες χώρες στο πλαίσιο FamTrip στην Ήπειρο / Π.Ε Θεσπρωτίας.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά - Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 09-04-2018.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών μεταφοράς μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης Μπλοκ «Δελτίο Κίνησης – Διαταγή Πορείας» για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών εκτύπωσης Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων για την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τριών (3) σφραγίδων και υπηρεσιών εκτύπωσης ενός (1) βιβλίου πρακτικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος επίσημης δειγματοληψίας για σαλμονέλα σε σφάγια χοίρων για το έτος 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κλειδαριών και κλειδιών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων και έγκριση επιδομάτων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Καινούργιου Γεωργίου, στην Πάτρα, στις 5 και 6-11-2017, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση «Διαδικασίες Δημιουργίας Πρότυπων Ομάδων Καινοτομίας & Επιχειρησιακών Προτύπων στην Ελληνική Γεωργία», που διοργανώνει η Ολλανδική Πρεσβεία, με συν-διοργανωτές το Orange Grove Patras, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τον Κόμβο Καινοτομίας Aroma Hub. Πάτρας.
Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.), έγκριση σχετικών δαπανών και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών.
Ε.Η.Δ. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 28-10-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 120997/7614/30-10-2017απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον καθαρισμό και αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αράχθου στο ύψος της Γέφυρας Πλάκας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων από φερτά υλικά και φραγμούς προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης Ανακοίνωσης Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού και έναρξης δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου, Δ.Ε. Ζαλόγγου, του Δ. Πρέβεζας», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Ηπείρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]