«Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

«Μέτρα τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή αγώνα ποδοσφαίρου για το
πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE περιόδου 2017 - 2018, της 7ης αγωνιστικής
µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ το Σάββατο
(14-10-2017) και ώρα 16.00’, στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων».
Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
α. Τα άρθρα 41 Β, 41Γ, 41∆ και 41Ε του Ν. 2725/1999 (Α–121), «Ερασιτεχνικός και
επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν - συµπληρώθηκαν -
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.
β. Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 ( Α-49) «Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις».
γ. Την υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α., «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλειας
Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ Β΄ - 1780).
δ. Την υπ’ αριθ. 24560 από 24-7-2003 Κ.Υ.Α., «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών
συστηµάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων», όπως τροπ. µε την 17223 από 14-6-
2006 Κ.Υ.Α.
ε. Την υπ’ αριθ. 62038 από 30-12-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ - 1983) «Εφαρµογή Ηλεκτρονικού
Συστήµατος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
: 28ης Οκτωβρίου 11-454 44-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
℡: 2651026409 - : 2106991781
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1003 / 2 / 2464–ια’
Ιωάννινα, 11 Οκτωβρίου 2017
Π Ρ Ο Σ:
 }ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Κ Ο Ι Ν:
ονοµαστικών/αριθµηµένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελµατικού
αθλητισµού.
στ. Την υπ’ αριθ. 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ - 1120) «Όροι και προϋποθέσεις της
παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας
των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
ζ. Το υπ’ αριθ. 6777/17/1988472 από 04-10-2017 έγγραφό µας (πρόσκληση για σύσκεψη).
η. Τις απόψεις των εκπροσώπων: α) της ∆.Ε.Α.Β. κ. Σοφία ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ β) της Super
League κ. Ιωάννη ΠΑΠΠΑ γ) της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ. Γεωργίου ΙΩΑΝΝΟΥ δ) του
Υπευθύνου ασφαλείας της Π.Α.Ε ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ κ. ΒΡΟΣΓΟΥ Ξενοφώντα και λοιπών
υπηρεσιακών παραγόντων, ως αυτές εκφράσθηκαν στην πραγµατοποιηθείσα υπό την
αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων, σύσκεψη την 06/10/2017 και ώρα 13:00΄
στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων και το αποτέλεσµα αυτής.
θ. Ότι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα εκδοθούν έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ
(6748) εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα.
ι. Το από 06/10/2017 Πρακτικό Σύσκεψης εκπροσώπων αρµοδίων Υπηρεσιών και Φορέων,
σύµφωνα µε το οποίο:
 Η Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ µε το υπ’ αριθ. 3355 από 05-10-2017 έγγραφό της, µας
ενηµέρωσε ότι, δεν θα µπορέσει να παραβρεθεί εκπρόσωπός της στην σύσκεψη.
Επιπλέον, µας ενηµέρωσε ότι δεν αιτείται την προµήθεια εισιτηρίων από την ΠΑΕ ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ και δεν υπάρχει πρόθεση µετακίνησης οργανωµένων οπαδών της οµάδας
τους.
 Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ δια του εκπροσώπου της δήλωσε ότι, θα εκδώσει εισιτήρια
σε όλες τις θύρες του σταδίου πλην της θύρας (7).
 Η Αστυνοµική Αρχή διά του εκπροσώπου της, λαµβάνοντας υπόψη:
 Την επικινδυνότητα του αγώνα
 Τις εκτιµήσεις κινδύνου διασάλευσης της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας
 την κρατούσα κατάσταση του γηπέδου αναφορικά µε τη δυνατότητα ασφαλούς
διαχωρισµού των φιλάθλων,
 το ιστορικό των οµάδων
εισηγείται, προτείνει και εµµένει: α) στον µη ορισµό συγκεκριµένης ζώνης ή τµήµατος
των κερκίδων του Σταδίου «Οι Ζωσιµάδες», αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, β) οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, που τυχόν θέλουν να
παρακολουθήσουν τον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα, να προσέλθουν µεµονωµένα στο
Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, χωρίς διακριτικά της οµάδας τους και να καταλάβουν θέσεις
στις κερκίδες των θυρών του Σταδίου, για τις οποίες θα έχουν προµηθευθεί εισιτήρια,
κατά τη διεξαγωγή του αγώνα της 14/10/2017, στα πλαίσια του πρωταθλήµατος της
SUPER LEAGUE µεταξύ των οµάδων Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ.
και
Με σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και
προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήµων και φιλάθλων των δύο οµάδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να εκδώσει έως έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ (6748)
εισιτήρια συµπεριλαµβανοµένων και των εισιτηρίων διαρκείας και να κατανεµηθούν, ως
ακολούθως:
• Στις θύρες 3, 4 και 6 (Τοµέας ∆ ) τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4300).
• Στις θύρες 9 (Τοµέας Α) και 10 (Τοµέας Β) χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα
(1899).
• Στην θύρα 11 (Τοµέας Γ) πεντακόσια σαράντα εννέα (549).
2. Τα εισιτήρια που θα διαθέσει η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στους φιλάθλους της, να είναι
ονοµαστικοποιηµένα, αριθµηµένα από το ηλεκτρονικό σύστηµα και η διάθεσή τους να
γίνει µε την επίδειξη ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου ή Άδειας
Παραµονής. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις
κερκίδες των θυρών, όπως αυτές αναγράφονται στα εισιτήρια του αγώνα που κατέχουν.
3. Την απαγόρευση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4326/2105 της µε
οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β του Ν.
2725/1999 , όπως ισχύει, οι οποίες δεν λειτουργούν νοµίµως, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
αντίστοιχη οµάδα προσώπων ή σύνδεσµο φιλάθλων ή σωµατείο ή άλλη συλλογικότητα
οποιασδήποτε νοµικής ή µη µορφής της.
4. Να µην ορισθεί συγκεκριµένη ζώνη ή τµήµα των κερκίδων του Σταδίου «Οι Ζωσιµάδες»,
αποκλειστικά για φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ.
5. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ που τυχόν θέλουν να παρακολουθήσουν τον εν
λόγω αγώνα, να προσέλθουν µεµονωµένα στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων, χωρίς
διακριτικά της οµάδας τους και να καταλάβουν θέσεις στις κερκίδες των θυρών, για τις
οποίες θα έχουν προµηθευθεί εισιτήρια.
6. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθµεύσουν σε χώρο που θα υποδειχθεί
από τον επικεφαλής Αξιωµατικό των µέτρων τάξης φρουρούµενα.
7. Με µέριµνα της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, τα µέλη και οι επίσηµοι της φιλοξενούµενης
οµάδας (Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ) να φιλοξενηθούν στις κερκίδες της θύρας 5 του σταδίου
(θέσεις επισήµων).
8. Οι θύρες του σταδίου να ανοίξουν δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα (ώρα
14.00΄).
9. Η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει µεµονωµένα.
10. Να πραγµατοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, ώστε να αποκλεισθεί η
µεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευµένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειµένων,
καθώς και η αποµάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.
11. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο στάδιο φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν,
ηλεκτρονικό ονοµαστικό εισιτήριο, εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και
όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
12. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν
µαζί τους την Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο ή Άδεια Παραµονής, πέραν του
εισιτηρίου που θα κατέχουν.
13. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόµων και κλιµάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και
η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εµφιαλωµένων νερών, αναψυκτικών,
ποτών, χυµών και άλλων ροφηµάτων γενικώς σε γυάλινες, µεταλλικές, κλπ.
συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων.
14. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ µε
προκλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο.
15. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να
δυσχεραίνουν το έργο του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί
στο στάδιο ή περιέχει υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόµενο, µε µέριµνα της γηπεδούχου
οµάδας (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) και κατόπιν συνεννόησης µε την Αστυνοµία, αυτά να
αποµακρύνονται.
16. Να µην επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο, την ηµέρα του αγώνα, του ιδιωτικού
προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, πριν από
την ανάπτυξη των αστυνοµικών δυνάµεων.
17. Αµφότερες οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Π.Α.Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ), µέχρι την 12.00΄ ώρα της
12/10/2017 να γνωστοποιήσουν στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ιωαννίνων και στο FAX:
2131527781 τα ακόλουθα στοιχεία:
1ο) Ξενοδοχεία διαµονής των αποστολών των δύο οµάδων, ώρα αναχώρησής τους από
αυτά, καθώς και τους υπευθύνους των αποστολών (ονοµατεπώνυµο - κινητό
τηλέφωνο), την ηµέρα του αγώνα, προκειµένου διατεθούν αστυνοµικές δυνάµεις
και µέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δροµολόγιο µετάβασής τους στην
αθλητική εγκατάσταση.
2ο) Τα ονοµατεπώνυµα και τους αριθµούς κινητών τηλεφώνων, των εκπροσώπων -
υπευθύνων τους, οι οποίοι την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην
αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άµεση επικοινωνία - συνεργασία µε τον
επικεφαλής των Αστυνοµικών µέτρων, προς αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων
βίας.
18. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ να προσλάβει, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 13 της
υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισµού Ασφάλειας
Αθλητικών Εκδηλώσεων», προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη αστυνοµικών
µέτρων από την 13.30΄ ώρα της 14-10-2016, σύµφωνα µε την αναλογία κατ’ ελάχιστο
1:100 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των
λαµβανοµένων µέτρων ευταξίας µε ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο
άρθρο 41∆ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί - συµπληρωθεί - τροποποιηθεί
και ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση µε τα στοιχεία ταυτότητας,
τον αριθµό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις και τη διεύθυνση κατοικίας του
προσληφθέντος προσωπικού, στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή (Υ.Α. Ιωαννίνων), στη
∆.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συµπεριλαµβάνονται και
οι οριζόµενοι από την Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας.
19. Οι Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ), µε κάθε πρόσφορο µέσο να
γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους, το περιεχόµενο της παρούσας απόφασης
20. Επισηµαίνεται ότι στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, προστέθηκε µε το άρθρο
4 του Νόµου 3708/08 και ο έλεγχος των προσερχόµενων φιλάθλων, καθώς και το
προβλεπόµενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κ.Π.∆. δικαίωµα σύλληψης
και παράδοσης στην παριστάµενη Αστυνοµική Αρχή, των δραστών πράξεων βίας, στις
περιπτώσεις αυτοφώρων αδικηµάτων.
21. Επίσης, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ), να µεριµνήσει για την παρουσία
ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. και πυροσβεστικού οχήµατος.
22. Η Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, λίγο πριν την έναρξη, αλλά και στην ανάπαυλα µεταξύ των
δύο ηµιχρόνων να ανακοινώσει στο φίλαθλο κοινό, µέσω των µεγαφώνων του σταδίου,
την ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας, αποκλειστικός
σκοπός του οποίου είναι η αντιµετώπιση τυχόν πράξεων βίας και αξιοποίνων εν γένει
πράξεων, στον εν λόγω αγώνα.
23. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ, των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 ∆ και του
άρθρου 41 Ζ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Η παρούσα απόφαση, ισχύει από τη δηµοσίευσή της.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]